TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS

Klingenberg 16

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Kristine Green Møller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS
Klingenberg 16
5000 Odense C
Telefonnummer:70227021
Fax:75142730
CVR-nr:29827729
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorPricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
DK Danmark
CVR-nr:33771231
P-enhed:1016976276

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odense, den 31/05/2018

Direktion
Henrik KauffmannDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for TDC Mobil Center A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Odense, 31/05/2018Mette Holy Jørgensen , mne34359
Statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i salg af mobiltelefoner og tilbehør indenfor TDC Erhvervscenter konceptet. Selvskabt blev ved udgangen af 2017 købt af TDC Mobil Center A/S.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 36.981 tkr. mod 38.571 tkr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 4.079 tkr. mod 8.824 tkr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Årsregnskabet

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet samt denne beretning.

Derudover er der ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Ændring af regnskabsmæssige skøn

Der er ændret i det regnskabsmæssige skøn for brugstiden af udlejningsaktiver. Afskrivningsperioden var tidligere 3 år med en scrapværdi på 0, som nu er ændret til en afskrivningsperiode på 1 år med en scrapværdi på 10%. Den samlede effekt af ændringen forøger afskrivningerne med 3,2 mio. kr.

 

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældes opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Da betingelserne i årsregnskabslovens § 32 er opfyldt, er selskabets omsætning ikke oplyst. Der er derfor foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og eksterne omkostninger, som præsenteres som bruttofortjeneste eller -tab.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsaktiver.

 

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

 

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

 

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Brugstiderne er fastlagt ud fra en vurdering af i hvilket omfang, der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil og i hvilket omfang goodwillbeløbet inkluderer tidsbegrænsede immaterielle ressourcer, som det ikke har været muligt at udskille og indregne som særskilte aktiver. Hvis brugstiden ikke kan skønnes pålideligt fastsættes den til 10 år. Brugstiderne revurderes årligt. De anvendte afskrivningsperioder udgør 10 år.

 

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1-5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

 

Kostprisen for handelsvarer, omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

 

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

 

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

 

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

 

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 36.980.621 38.570.510
Personaleomkostninger 1 -22.806.746 -22.422.186
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -8.029.295 -3.652.389
Resultat af ordinær primær drift 6.144.580 12.495.935
Andre finansielle indtægter 174.485 198.250
Øvrige finansielle omkostninger 3
     Andre finansielle omkostninger -964.676 -1.374.547
Ordinært resultat før skat 5.354.389 11.319.638
Skat af årets resultat 4 -1.275.669 -2.495.269
Årets resultat 4.078.720 8.824.369
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 4.078.720 8.824.369
I alt 4.078.720 8.824.369

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 675.001 775.001
Immaterielle anlægsaktiver i alt 5 675.001 775.001
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.900.589 9.822.794
Indretning af lejede lokaler 948.820 1.385.975
Materielle anlægsaktiver i alt 6 7.849.409 11.208.769
Deposita 351.262 411.262
Finansielle anlægsaktiver i alt 351.262 411.262
Anlægsaktiver i alt 8.875.672 12.395.032
Fremstillede varer og handelsvarer 4.178.602 5.198.214
Varebeholdninger i alt 4.178.602 5.198.214
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.814.127 39.944.791
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.201.044 74.594
Udskudte skatteaktiver 1.108.000 197.000
Andre tilgodehavender 24.750 2.324.342
Periodeafgrænsningsposter 142.175 1.106.215
Tilgodehavender i alt 7 34.290.096 43.646.942
Likvide beholdninger 1.248.396 22.816
Omsætningsaktiver i alt 39.717.094 48.867.972
Aktiver i alt 48.592.766 61.263.004

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 28.515.336 24.436.616
Egenkapital i alt 28.640.336 24.561.616
Andre hensatte forpligtelser 170.700 0
Hensatte forpligtelser i alt 170.700 0
Kreditinstitutter i øvrigt 0 140.108
Leasingforpligtelser 3.144.018 4.792.280
Langfristede gældsforpligtelser i alt 8 3.144.018 4.932.388
Gæld til banker 0 2.362.923
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 62.324
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.673.381 7.209.038
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 10.870.623
Skyldig selskabsskat 2.186.938 2.492.269
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 7.140.455 6.974.071
Leasingforpligtelser 1.636.938 1.797.752
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.637.712 31.769.000
Gældsforpligtelser i alt 19.781.730 36.701.388
Passiver i alt 48.592.766 61.263.004

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 24.436.616 24.561.616
Årets resultat 0 4.078.720 4.078.720
Egenkapital, ultimo 125.000 28.515.336 28.640.336

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager -20.824.227 -20.440.512
Pensionsbidrag -1.507.637 -1.499.984
Andre omkostninger til social sikring -474.882 -481.690
  -22.806.746 -22.422.186

 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

 

49

 

49

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2017 2016
  kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver -100.000 -100.000
Materielle anlægsaktiver -8.286.695 -3.755.161
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 357.400 202.772
  -8.029.295 -3.652.389

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 0 -789.071
Renteomkostninger i øvrigt -862.614 -553.781
Øvrige finansielle omkostninger -102.062 -31.695
  -964.676 -1.374.547

4. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat -2.186.669 -2.492.269
Ændring af udskudt skat 911.000 -3.000
  -1.275.669 -2.495.269

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 1.000.001
Kostpris ultimo 1000.001

 

Af- og nedskrivning primo

 

-225.000

Årets afskrivning -100.000
Af- og nedskrivning ultimo -325.000

 

Regnskabsmæssig værdi ultimo

 

675.001

6. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler
  kr. kr.
Kostpris primo 15.008.923 1.932.865
Tilgang 7.056.422 42.854
Afgang -4.508.054 -155.580
Kostpris ultimo 17.557.291 1.820.139
   
Af- og nedskrivning primo -5.186.129 -546.890
Årets afskrivning -7.933.735 -352.960
Tilbageførsel ved afgang 2.463.162 28.531
Af- og nedskrivning ultimo -10.656.702 -871.319
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 6.900.589 948.820

 

Heraf finansielle leasingaktiver

 

3.645.702

 

-

7. Tilgodehavender i alt

Af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder 13.515 t.kr. senere end 1 år efter balancedagen.

8. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Forfald inden for 12 måneder
2017
Forfald inden for 12 måneder
2016
Forfald efter 12 måneder
2017
  kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 1.636.938 1.797.752 3.144.018
Kreditinstitutter i øvrigt 0 62.324 0
  1.636.938 1.860.076 3.114.018

 

Der er ingen af de langfristede forpligtelser, som forfalder senere end 5 år. 

9. Oplysning om eventualforpligtelser

For indkomstperioder frem til 20/12 2017 hæfter TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS for eventuelle skattekrav, idet selskabet var sambeskattet i en anden sambeskatningskreds frem til denne dato. For perioden efter 20/12 2017 indgår TDC Erhvervscenter TS Kommunikation  ApS i sambeskatning med TDC A/S, som er administrationsselskab for sambeskatningen. Herefter hæfter TDC Erhvervscenter TS Kommunikation  ApS solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. i Danmark inkl. tillæg og renter samt kildeskatter. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for TDC A/S. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at TDC Erhvervscenter TS Kommunikation  ApS’s hæftelse udgør et større beløb.

10. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er tinglyst virksomhedspant på 15 mio. kr. som sikkerhed for uudnyttede kreditfaciliteter på 12,5 mio. kr. Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør 40,8 mio. kr.

11. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakter, som kan opsiges med hhv. 6-12 måneders varsel, samt øvrige lejekontrakter.  Årlig udgift udgør 1.519 t.kr.

12. Oplysning om ejerskab

Koncernforhold

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS er ejet af TDC A/S, København og indgår i koncernregnskabet herfor.

Koncernregnskabet kan downloades på tdc.dk.

13. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

  2017 2016
  kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver -54.000 -45.000
Materielle anlægsaktiver 1.193.000 288.000
Andre skattepligtige midlertidige forskelle -31.000 -46.000
  1.108.000 197.000
false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Revisionspåtegning false false false false Vibeke Christensen Tilsted Sletvej 30 8310 Tranbjerg J 298277292017-01-012017-12-31 298277292017-01-012017-12-311 298277292017-01-012017-12-310 298277292017-01-012017-12-312 298277292016-01-012016-12-31 298277292017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292017-12-31 298277292016-12-31 298277292017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 298277292017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 298277292017-01-01 298277292017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292017-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK