TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS

Klingenberg 16

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2019
Kristine Green Møller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS
Klingenberg 16
5000 Odense C
Telefonnummer:70227021
CVR-nr:29827729
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorPricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
DK Danmark
CVR-nr:33771231
P-enhed:1016976276

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Odense, den 29/05/2019

Direktion
Henrik KauffmannDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Odense, 29/05/2019Mette Holy Jørgensen , mne34359
Statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231
Anders Kronborg Choy , mne44142
Statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i salg af mobiltelefoner og tilbehør indenfor TDC Erhvervscenter konceptet.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets bruttofortjeneste udgør 37.175 tkr. mod 36.981 tkr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 9.058 tkr. mod 4.079 tkr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Årsregnskabet

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet samt denne beretning.

Derudover er der ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes

i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af

beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af

leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som

diskonteringsfaktor. Finasielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for

selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indrenges i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens

rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

 

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældes opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og

med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

 

Bruttoresultat

Da ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt, er selskabets omsætning ikke oplyst.

Der er derfor foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre

eksterne omkostninger.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

 

Af og nedskrivninger

Af og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt

avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen.

 

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Balancen

 

Immaterielle anlægsaktiver

 

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives

lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er 10 år.

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til

klargøring. Der indregnes ikke renter.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, og nedskrivninger,

fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Andre anlæg, driftsmateriel: 3 år

Indretning af lejede lokaler: 5 år

 

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

 

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er

indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende

afskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende

værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Varebeholdninger

Handelsvarer måles til kostpris efter gennemsnitsmetoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for handelsvarer opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i

normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til

omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Egenkapital

 

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte

anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning

i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat

vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

 

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier m.v.

 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 37.175.439 36.980.621
Personaleomkostninger 1 -21.131.665 -22.806.746
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -4.234.155 -8.029.295
Resultat af ordinær primær drift 11.809.619 6.144.580
Andre finansielle indtægter 3 190.693 174.485
Øvrige finansielle omkostninger 4 -364.793 -964.676
Ordinært resultat før skat 11.635.519 5.354.389
Skat af årets resultat 5 -2.577.387 -1.275.669
Årets resultat 9.058.132 4.078.720
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 9.058.132 0
Overført resultat 0 4.078.720
I alt 9.058.132 4.078.720

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 575.001 675.001
Immaterielle anlægsaktiver i alt 6 575.001 675.001
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.574.454 6.900.589
Indretning af lejede lokaler 485.249 948.820
Materielle anlægsaktiver i alt 7 3.059.703 7.849.409
Deposita 351.262 351.262
Finansielle anlægsaktiver i alt 351.262 351.262
Anlægsaktiver i alt 3.985.966 8.875.672
Fremstillede varer og handelsvarer 3.592.687 4.178.602
Varebeholdninger i alt 3.592.687 4.178.602
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 27.139.198 29.814.127
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.250.018 3.201.044
Udskudte skatteaktiver 1.575.254 1.108.000
Andre tilgodehavender 0 24.750
Periodeafgrænsningsposter 82.920 142.175
Tilgodehavender i alt 8 32.047.390 34.290.096
Likvide beholdninger 17.286.337 1.248.396
Omsætningsaktiver i alt 52.926.414 39.717.094
Aktiver i alt 56.912.380 48.592.766

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 28.515.336 28.515.336
Forslag til udbytte 9.058.132 0
Egenkapital i alt 37.698.468 28.640.336
Andre hensatte forpligtelser 170.700 170.700
Hensatte forpligtelser i alt 170.700 170.700
Leasingforpligtelser 1.050.446 3.144.018
Langfristede gældsforpligtelser i alt 9 1.050.446 3.144.018
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.453.034 5.673.381
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 3.068.822 0
Skyldig selskabsskat 2.899.888 2.186.938
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 5.628.014 4.605.454
Periodeafgrænsningsposter 2.415.000 2.535.000
Leasingforpligtelser 1.528.008 1.636.938
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 17.992.766 16.637.712
Gældsforpligtelser i alt 19.043.212 19.781.730
Passiver i alt 56.912.380 48.592.766

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 28.515.336 0 28.640.336
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 9.058.132 9.058.132
Egenkapital, ultimo 125.000 28.515.336 9.058.132 37.698.468

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager -18.396.523 -20.824.227
Pensionsbidrag -2.206.477 -1.507.637
Andre omkostninger til social sikring -528.665 -474.882
  -21.131.665 -22.806.746

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver -100.000 -100.000
Materielle anlægsaktiver -4.134.155 -8.286.695
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 357.400
  -4.234.155 -8.029.295

3. Andre finansielle indtægter

  2018 2017
  kr. kr.
Andre renteindtægter 190.693 174.485
  190.693 174.485

4. Øvrige finansielle omkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Renteomkostninger i øvrigt -265.655 -862.614
Øvrige finansielle omkostninger -99.138 -102.062
  -364.793 -964.676

5. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat -3.044.641 -2.186.669
Ændring af udskudt skat 467.254 911.000
  -2.577.387 -1.275.669

6. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 1.000.001
Kostpris ultimo 1.000.001

 

Af- og nedskrivning primo

 

-325.000

Årets afskrivning -100.000
Af- og nedskrivning ultimo -425.000

 

Regnskabsmæssig værdi ultimo

 

575.001

7. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler
  kr. kr.
Kostpris primo 17.557.291 1.820.139
Tilgang 50.000 21.688
Afgang -2.541.923 -317.324
Kostpris ultimo 15.065.368 1.524.503
   
Af- og nedskrivning primo -10.656.702 -871.319
Årets afskrivning -3.822.645 -311.510
Tilbageførsel ved afgang 1.988.433 143.575
Af- og nedskrivning ultimo -12.490.914 -1.039.254
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.574.454 485.249

 

Heraf finansielle leasingaktiver

 

1.528.668

 

-

 

8. Tilgodehavender i alt

Af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder 4.430 t.kr. senere end 1 år efter balancedagen.

9. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Forfald inden for 12 måneder
2018
Forfald inden for 12 måneder
2017
Forfald efter 12 måneder
2018
  kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 1.528.008 1.636.938 1.050.446
  1.528.008 1.636.938 1.050.446

 

Der er ingen af de langfristede forpligtelser, som forfalder senere end 5 år. 

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakter, som kan opsiges med hhv. 6-12 måneders varsel, samt øvrige legekontrakter. Årlig udgift udgør 1.517 t.kr.

 

Sambeskatning

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS indgår i sambeskatning med DKT Holdings ApS, som er administrationsselskab for sambeskatningen. Herefter hæfter TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. i Danmark inkl. tillæg og renter samt kildeskatter. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for DKT Holdings ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS's hæftelse udgør et større beløb.

11. Oplysning om ejerskab

Koncernforhold

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS er ejet af TDC Mobil Center A/S, Odense.

 

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS indgår i koncernregnskabet for DKT Holdings ApS, København.

 

Årsrapporten for DKT Holdings ApS kan rekvireres på følgende adresse:

DKT Holdings ApS

c/o TDC A/S

Teglholmsgade 1

2450 København SV

12. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 45

 

Det gennemsnitlige antal ansatte udgjorde 49 i 2017.

false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Revisionspåtegning false false false false Jan Garst Sletvej 30 8310 Tranbjerg J 298277292018-01-012018-12-31 298277292018-01-012018-12-311 298277292018-01-012018-12-310 298277292018-01-012018-12-312 298277292018-01-012018-12-313 298277292017-01-012017-12-31 298277292018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292018-12-31 298277292017-12-31 298277292018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 298277292018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 298277292018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292018-01-01 298277292018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK