TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS

Klingenberg 16

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/06/2020
Marie Malmstedt-Miller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS
Klingenberg 16
5000 Odense C
CVR-nr:29827729
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019
RevisorPricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
DK Danmark
CVR-nr:33771231
P-enhed:1016976276

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnngen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Odense, den 02/06/2020

Direktion
Henrik KauffmannDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Odense, 02/06/2020Mette Holy Jørgensen , mne34359
Statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231
Anders Kronborg Choy , mne44142
Statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i salg af mobiltelefoner og tilbehør indenfor TDC Erhvervscenter konceptet.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på  TDKK 8.646 mod TDKK 9.058 sidste år og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 37.286 mod TDKK 37.698. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Årsregnskabet

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten samt denne beretning.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der igangsat en proces med at få selskabet fusioneret med TDC Mobil Center A/S, og med TDC Mobil Center A/S som fortsættende selskab. Fusionen forventes gennemført i første halvår af 2020.

 

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned", får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for virksomheden.

 

Ledelsen vurderer, at Covid-19 ikke vil have en væsentlig indflydelse på selskabets omsætning og nettoresultat for 2020. Udbruddet af Covid-19 er dog stadig i gang, og indvirkningen på selskabet og selskabets aktiviteter er derfor usikker.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes

i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af

beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af

leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som

diskonteringsfaktor. Finasielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for

selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indrenges i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens

rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

 

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældes opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og

med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

 

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

 

Bruttoresultat

Da ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt, er selskabets omsætning ikke oplyst.

Der er derfor foretaget et sammendrag af posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre

eksterne omkostninger.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

 

Af og nedskrivninger

Af og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen.

 

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Balancen

 

Immaterielle anlægsaktiver

 

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives

lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er 10 år.

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til

klargøring. Der indregnes ikke renter.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, og nedskrivninger,

fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Andre anlæg, driftsmateriel: 3-10 år

Indretning af lejede lokaler: 5 år

 

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

 

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er

indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende

afskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende

værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Varebeholdninger

Handelsvarer måles til kostpris efter gennemsnitsmetoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for handelsvarer opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i

normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til

omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Egenkapital

 

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte

anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning

i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat

vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier m.v.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 31.570.444 37.175.439
Personaleomkostninger 1 -18.815.392 -21.131.665
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -2.024.389 -4.234.155
Resultat af ordinær primær drift 10.730.663 11.809.619
Andre finansielle indtægter 3 644.389 190.693
Øvrige finansielle omkostninger 4 -175.582 -364.793
Ordinært resultat før skat 11.199.470 11.635.519
Skat af årets resultat 5 -2.553.443 -2.577.387
Årets resultat 8.646.027 9.058.132
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 9.058.132
Overført resultat 8.646.027 0
I alt 8.646.027 9.058.132

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Goodwill 475.001 575.001
Immaterielle anlægsaktiver i alt 6 475.001 575.001
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 769.383 2.574.454
Indretning af lejede lokaler 249.306 485.249
Materielle anlægsaktiver i alt 7 1.018.689 3.059.703
Deposita 311.653 351.262
Finansielle anlægsaktiver i alt 311.653 351.262
Anlægsaktiver i alt 1.805.343 3.985.966
Fremstillede varer og handelsvarer 4.213.839 3.592.687
Varebeholdninger i alt 4.213.839 3.592.687
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.251.314 25.449.627
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.739.274 4.939.589
Udskudte skatteaktiver 1.471.801 1.575.254
Andre tilgodehavender 484.847 0
Periodeafgrænsningsposter 0 82.920
Tilgodehavender i alt 8 18.947.236 32.047.390
Likvide beholdninger 29.887.221 17.286.337
Omsætningsaktiver i alt 53.048.296 52.926.414
Aktiver i alt 54.853.639 56.912.380

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 37.161.363 28.515.336
Forslag til udbytte 0 9.058.132
Egenkapital i alt 37.286.363 37.698.468
Andre hensatte forpligtelser 170.700 170.700
Hensatte forpligtelser i alt 170.700 170.700
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 591.968 0
Leasingforpligtelser 558.188 1.050.446
Langfristede gældsforpligtelser i alt 9 1.150.156 1.050.446
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 525 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.805.009 2.453.034
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 3.997.214 3.068.822
Skyldig selskabsskat 2.305.298 2.899.888
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.272.138 5.628.014
Periodeafgrænsningsposter 2.371.921 2.415.000
Leasingforpligtelser 494.315 1.528.008
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.246.420 17.992.766
Gældsforpligtelser i alt 17.396.576 19.043.212
Passiver i alt 54.853.639 56.912.380

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 28.515.336 9.058.132 37.698.468
Betalt udbytte 0 0 -9.058.132 -9.058.132
Årets resultat 0 8.646.027 0 8.646.027
Egenkapital, ultimo 125.000 37.161.363 0 37.286.363

Noter

1. Personaleomkostninger

  2019 2018
  kr. kr.
Løn og gager -16.389.003 -18.396.523
Pensionsbidrag -1.933.307 -2.206.477
Andre omkostninger til social sikring -493.082 -528.665
  -18.815.392 -21.131.665

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2019 2018
  kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver -100.000 -100.000
Materielle anlægsaktiver -1.924.389 -4.134.155
  -2.024.389 -4.234.155

3. Andre finansielle indtægter

  2019 2018
  kr. kr.
Andre renteindtægter 644.389 190.693
  644.389 190.693

4. Øvrige finansielle omkostninger

  2019 2018
  kr. kr.
Renteomkostninger i øvrigt -93.131 -265.655
Øvrige finansielle omkostninger -82.451 -99.138
  -175.582 -364.793

5. Skat af årets resultat

  2019 2018
  kr. kr.
Aktuel skat -2.449.990 -3.044.641
Ændring af udskudt skat -103.453 467.254
  -2.553.443 -2.577.387

6. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 1.000.001
Kostpris ultimo 1.000.001

 

Af- og nedskrivning primo

 

-425.000

Årets afskrivning -100.000
Af- og nedskrivning ultimo -525.000

 

Regnskabsmæssig værdi ultimo

 

475.001

7. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler
  kr. kr.
Kostpris primo 15.065.368 1.524.503
Tilgang 73.500 0
Afgang -2.907.038 0
Kostpris ultimo 12.231.830 1.524.503
   
Af- og nedskrivning primo -12.490.914 -1.039.254
Årets afskrivning -1.688.446 -235.943
Tilbageførsel ved afgang 2.716.913 0
Af- og nedskrivning ultimo -11.462.447 -1.275.197
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 769.383 249.306

 

Heraf finansielle leasingaktiver

 

640.490

 

-

 

8. Tilgodehavender i alt

Af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forfalder 3.660 t.kr. senere end 1 år efter balancedagen.

9. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Forfald inden for 12 måneder
2019
Forfald inden for 12 måneder
2018
Forfald efter 12 måneder
2019
  kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 494.315 1.528.008 558.188
  494.315 1.528.008 558.188

 

Der er ingen af de langfristede forpligtelser, som forfalder senere end 5 år. 

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakter, som kan opsiges med hhv. 6-12 måneders varsel, samt øvrige legekontrakter. Årlig udgift udgør 1.312 t.kr.

 

Selskabet indgår med koncernen i en cash-pool ordning, hvor der hæftes solidarisk for den samlede kreditramme.

 

Sambeskatning

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS indgår i sambeskatning med DKT Holdings ApS, som er administrationsselskab for sambeskatningen. Herefter hæfter TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. i Danmark inkl. tillæg og renter samt kildeskatter. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for DKT Holdings ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS's hæftelse udgør et større beløb.

11. Oplysning om ejerskab

Koncernforhold

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS er ejet af TDC Mobil Center A/S, Odense.

 

TDC Erhvervscenter TS Kommunikation ApS indgår i koncernregnskabet for DKT Holdings ApS, København.

 

Årsrapporten for DKT Holdings ApS kan rekvireres på følgende adresse:

DKT Holdings ApS

c/o TDC A/S

Teglholmsgade 1

2450 København SV

12. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der igangsat en proces med at få selskabet fusioneret med TDC Mobil Center A/S, og med TDC Mobil Center A/S som fortsættende selskab. Fusionen forventes gennemført i første halvår af 2020.

 

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned", får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for virksomheden.

 

Ledelsen vurderer, at Covid-19 ikke vil have en væsentlig indflydelse på selskabets omsætning og nettoresultat for 2020. Udbruddet af Covid-19 er dog stadig i gang, og indvirkningen på selskabet og selskabets aktiviteter er derfor usikker.

13. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 41

 Gennemsnitligt antal ansatte udgjorde 46 i 2018.

false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Revisionspåtegning false false false false Jan Garst Sletvej 30, 10-174 8310 Tranbjerg J 298277292019-01-012019-12-31 298277292019-01-012019-12-311 298277292019-01-012019-12-310 298277292019-01-012019-12-312 298277292019-01-012019-12-313 298277292018-01-012018-12-31 298277292019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292019-12-31 298277292018-12-31 298277292019-01-01fsa:ContributedCapitalMember 298277292019-01-01fsa:RetainedEarningsMember 298277292019-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292019-01-01 298277292019-01-012019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298277292019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298277292019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298277292019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK