TRAKS ApS

Bygmarken 2

3650 Ølstykke


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Lars-Henrik Windig
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTRAKS ApS
Bygmarken 2
3650 Ølstykke
Telefonnummer:40768483
e-mailadresse:lw@i-minds.eu
CVR-nr:28299737
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNykredit Bank
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
DK Danmark
RevisorREGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION
Ulstrupvej 10
4682 Tureby
DK Danmark
CVR-nr:14569391
P-enhed:1000765485

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015
for Traks ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - 31. december 2015.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Direktionen anser betingelserne for, at undlade revision for opfyldt og har besluttet fortsat,
at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ølstykke, den 31/05/2016

Direktion
Lars-Henrik Windig
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Traks ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Traks ApS for regnskabsåret 01. januar - 31. december
2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har
tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling
af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at
assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper
vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetance og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er
anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor
ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.Tureby, 31/05/2016Merete Leth
Registreret revisor
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION
CVR: 14569391

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er, at drive virksomhed i it/edb-branchen med handel og
konsulentarbejde.

 

Væsentlige begivenheder:
Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft
væsentlig indflydelse på resultatet.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:
Ledelsen finder årets resultat på kr. 583.963 for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning
for virksomhedens finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Selskabet har valgt fra klasse C, at afgive noteoplysning vedrørende anlægsaktiver samt
at afgive ledelsesberetning.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere
genindvindingsværdi.

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af udført arbejde, handelsvarer og færdigvarer indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.

 

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse
poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
autodrift, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle poster
Finansielle poster indeholder renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen
m.v. Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:

 

         Driftsmateriel og inventar 5-10 år

 

Småanskaffelser med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed betragtes som uvæsentlige
og indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejde måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag
af færdiggørelsesgraden.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger optages til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig
værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler, opgøres udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Der skal foretages fuld hensættelse til udskudt skat. Tilsvarende skal negativ udskudt
skat aktiveres som et udskudt skatteaktiv, såfremt det er sandsynligt, at værdien kan
udnyttes i fremtiden. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den
nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.383.205 538.609
Personaleomkostninger 1 -488.240 -430.208
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -66.892 -68.678
Resultat af ordinær primær drift 828.073 39.723
Øvrige finansielle omkostninger 2 -54.453 -101.657
Ordinært resultat før skat 773.620 -61.934
Skat af årets resultat 3 -189.657 -594
Årets resultat 583.963 -62.528
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 583.963 -62.528
I alt 583.963 -62.528

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 198.426 265.319
Materielle anlægsaktiver i alt 4 198.426 265.319
Kapitalandele i associerede virksomheder 1.000.000 1.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.000.000 1.000.000
Anlægsaktiver i alt 1.198.426 1.265.319
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 918.320 259.710
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 134.771
Tilgodehavende skat 0 26.242
Andre tilgodehavender 20.192 0
Periodeafgrænsningsposter 6.439 8.876
Tilgodehavender i alt 944.951 429.599
Likvide beholdninger 380.016 386.451
Omsætningsaktiver i alt 1.324.967 816.050
Aktiver i alt 2.523.393 2.081.369

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overført resultat 1.014.155 430.192
Egenkapital i alt 1.139.155 555.192
Hensættelse til udskudt skat 19.952 27.930
Hensatte forpligtelser i alt 19.952 27.930
Kreditinstitutter i øvrigt 0 837.034
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 837.034
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 9.892
Leverandører af varer og tjenesteydelser 34.000 49.143
Skyldig selskabsskat 197.635 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 446.184 439.237
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 686.467 162.941
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.364.286 661.213
Gældsforpligtelser i alt 1.364.286 1.498.247
Passiver i alt 2.523.393 2.081.369

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 430.192 555.192
Årets resultat 583.963 583.963
Egenkapital, ultimo 125.000 1.014.155 1.139.155

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 434.354 358.920
Pensionsbidrag 30.000 55.000
Andre omkostninger til social sikring 8.414 5.269
Øvrige personaleomkostninger 15.472 11.019
  488.240 430.208

 

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Renter, Nordea -811 0 588
Renter, Nykredit Bank 0 6
Låneomkostninger o/2 år 0 13.000
Renter, kreditorer 33 444
Renter, Nordea billån 0 9.376
Renter, kapitalandelslån 0 34.935
Renter, Nykredit erhvervslån 39.904 16.425
Renter, Nykredit billån 6.095 3.120
Renter, mellemregning 8.116 7.759
Renter, Skat mv. 305 6.328
Rentetillæg, selskabsskat 0 9.676
  54.453 101.657

 

 

 

 

 

 

 

3. Skat af årets resultat

 

2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 197.635 5.758
Ændring af udskudt skat -7.978 -5.145
Regulering vedrørende tidligere år 0 -19
  189.657 594

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr.
Kostpris primo 418.395
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 418.395
   
Af- og nedskrivning primo -153.077
Årets afskrivning -66.892
Af- og nedskrivning ultimo -219.969
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 198.426
 

5. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen udgør 125 anparter á kr. 1.000.

Anparterne er ikke opdelt i klasser.

 

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen de
seneste fem år.

 

 

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre pantsætninger og sikkerhedsstillelser
udover sædvanlige forretningsmæssige.

 

false false true false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed DM Revision ApS Ulstrupvej 10 4682 Tureby 282997372015-01-012015-12-31 282997372015-01-012015-12-311 282997372015-01-012015-12-310 282997372014-01-012014-12-31 282997372015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 282997372014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 282997372015-12-31 282997372014-12-31 282997372015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 282997372015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 282997372015-01-01 282997372015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 282997372015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 282997372015-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK