SR ERIK H. MUNK A/S

Solbakken 33

8450 Hammel


Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/08/2020
Erik Munk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSR ERIK H. MUNK A/S
Solbakken 33
8450 Hammel
CVR-nr:10041929
Regnskabsår:01/01/2019 - 31/12/2019
BankforbindelseJutlander Bank
Frederiksgade 7
8000 Aarhus C
RevisorSTATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
Nørregade 14
8850 Bjerringbro
DK Danmark
CVR-nr:29538565
P-enhed:1012281028

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for SR ERIK H. MUNK A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Hammel, den 16/08/2020

Direktion
Erik Hebsgaard MunkBestyrelse
Helle Munk
Nina Munk
Søren Munk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i SR ERIK H. MUNK A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SR ERIK H. MUNK A/S for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Bjerringbro, 28/08/2020Jørgen Løbner , mne18623
Statsaut. revisor
STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
CVR: 29538565

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er indenfor kapitalanbringelse, herunder via dattervirksomheder eller kapitalandele i andre virksomheder, børsnoterede og unoterede værdipapirer, kommanditistandele samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets 20. regnskabsår udviser et resultat efter skat på ca. kr. 14,0 mio, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter ca. kr. 117 mio. 

 

Alle aktiviteter er forløbet tilfredsstillende. 

 

Der har i året været en stor investeringsaktivitet. Ud over gennemgribende lejlighedsrenovering ved fraflytninger er der investeret i større om- og tilbygning i flere af selskabets ejendomme. Endelig har nybyggeri af etageejendom pågået hele 2019. Ejendommen er udstykket i ejerlejligheder og alle lejligheder er solgt i løbet af 2019 til aflevering i 2020. Desuden er arbejdet med projektudvikling af 3 - 4 andre større byggeprojekter i bestående ejendomme/grunde, som forventes realiseret de kommende år.

 

De tyske aktiviter foregår fra kontor centralt i Hamborg.

 

Koncernen besidder 3 grundarealer, hvor der forberedes nybyggeri. På den ene grund et byggeriet igang jf. ovenfor. I løbet af 2020/21 forventes endnu et nybyggeri at starte op. Fsv. den sidste grund er ændring af lokalplan vedtaget og byggemodning er igangsat. De første byggegrunde forventes annonceret til salg i løbet af vinteren 2020/21.

 

Koncernen har som forrige år væsentlige interesser i 7 udlejningsejendomme i Hamborg og 2 i Aarhus, som alle er i god overskudsgivende drift med et positivt cash flow. Desuden servicerer koncernen flere udlejningsejendomme, som hel eller delvis tilhører selskabets ledelse. Bortset fra en enkelt ejendom består koncernens ejendomme af boligudlejningsejendomme med ingen eller beskeden andel af erhvervslejemål.

 

Koncernens udlejningsejendomme er værdiansat ud fra et nettoafkast efter fradrag af normale driftsomkostninger på 2,5-4,7%. 

 

Koncernens eksterne finansiering består fsv. de faste ejendomme alene af realkreditbelåning og tyske hypoteklån med et langt kredittilsagn og hovedsagelig med fast rente og løbende afdrag. Desuden disponerer moderselskabet over kreditfaciliteter til afdækning af midlertidige likviditetsbehov.  

 

Selskabets beholdning af værdipapirer har udvist gevinst i 2019.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til i dag efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

 

Forventning til 2020

 

Vurderet ud fra den pipeline af udviklingsprojekter som der arbejdes med og den løbende drift af udlejningsejendommene forventer koncern et tilfredsstillende resultat for 2020.

 

Koncernen er kun i beskedent omfang berørt af Corona epidemien. 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkel regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelse tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er et sammendrag af flere regnskabsposter, som selskabet ikke er forpligtet til at offentliggøre, herunder nettoomsætning, omkostninger i tilknytning hertil samt andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter bl.a. omkostninger til salg, reklame, administration, tab på debitorer mm.  

 

Resultat fra tilknyttede og associerede virksomheder

 

Resulter fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedens resultat efter regulering af intern avance og tab. 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

 

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og andre kapitalandele måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancetidspunktet.

 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring af regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med betalingsdagens lovgivning er gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til de medtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, herved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

 

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavende, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle udgifter.

 

Anlægsaktier, der er køb i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 367.326 460.390
Personaleomkostninger -436.265 -411.409
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -72.683 -130.183
Resultat af ordinær primær drift -141.622 -81.202
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.936.749 7.352.093
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.549.880 1.612.446
Andre finansielle indtægter 1 1.989.685 1.473.358
Øvrige finansielle omkostninger 2 -351.853 -1.108.590
Ordinært resultat før skat 13.982.839 9.248.105
Skat af årets resultat 3 0 1
Årets resultat 13.982.839 9.248.106
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 108.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 11.869.348 6.404.765
Overført resultat 2.113.491 2.735.341
I alt 13.982.839 9.248.106

Balance 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 290.734 363.417
Materielle anlægsaktiver i alt 4 290.734 363.417
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 48.560.835 38.386.529
Andre værdipapirer og kapitalandele 15.465.528 13.915.647
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 64.026.363 52.302.176
Anlægsaktiver i alt 64.317.097 52.665.593
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 59.294.186 53.468.497
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.573.311 1.806.460
Tilgodehavende skat 21.577 9.773
Andre tilgodehavender 1.125.898 1.940.518
Tilgodehavender i alt 6 62.014.972 57.225.248
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.081.049 5.324.147
Værdipapirer og kapitalandele i alt 3.081.049 5.324.147
Likvide beholdninger 269.479 2.230.771
Omsætningsaktiver i alt 65.365.500 64.780.166
Aktiver i alt 129.682.597 117.445.759

Balance 31. december 2019

Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.
Registreret kapital mv. 10.000.000 10.000.000
Andre reserver 36.973.929 25.104.581
Overført resultat 69.892.502 67.779.011
Forslag til udbytte 0 108.000
Egenkapital i alt 116.866.431 102.991.592
Gæld til banker 7.817.277 4.174.489
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 489.908 439.223
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 189.650 160.083
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.319.331 9.680.372
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.816.166 14.454.167
Gældsforpligtelser i alt 12.816.166 14.454.167
Passiver i alt 129.682.597 117.445.759

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 10.000.000 25.104.582 67.779.010 108.000 102.991.592
Betalt udbytte 0 0 0 -108.000 -108.000
Årets resultat 0 11.869.348 2.113.491 0 13.982.839
Egenkapital, ultimo 10.000.000 36.973.930 69.892.501 0 116.866.431

Selskabets aktiekapital er fordelt i aktier af kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen aktier er tilknyttet særlige
rettigheder. Der er ikke udstedt aktiebreve.
Selskabet er i juni 2016 omdannet fra anpartsselskab til aktieselskab. I den forbindelse er der udstedt
fondsaktier med kr. 9,8 mio.

Noter

1. Andre finansielle indtægter

Af andre finansielle indtægter udgør kr. 1.259.847 (1.009.614) renteindtægter fra tilknyttede virksomheder. Desuden udgør renteindtægter fra associerede virksomheder kr. 50.120 (58.720).

2. Øvrige finansielle omkostninger

Af øvrige finansielle omkostninger udgør tilknyttede virksomheder kr. 3.843 (3.873) og renteudgifter til associerede virksomheder kr. 3.567 (6.866).

3. Skat af årets resultat

 

2019

2018

  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 1
  0 1

4. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 436.100
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 436.100
 
Af- og nedskrivning primo -72.683
Årets afskrivning -72.683
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -145.366
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 290.734
 

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 19.597.511
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 19.597.511
   
Nettoopskrivninger primo 18.789.018
Andel i årets resultat m.v. 10.936.749
Kapitalbevægelser 0
Udloddet udbytte -762.443
Nettoopskrivninger ultimo 28.963.324
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 48.560.835
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0
  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted

Munk & Iversen, Hammel, 65 %

AnsCo ApS, Hammel, 100 %

AnsCo Immo ApS, Hammel, 70 %

Erre Immo ApS, Hammel, 68,75 %

Jægergårdsgade 3.840, Aarhus ApS, Hammel, 100 %

EACP A/S, Hammel, 100 %

MK Projektentwicklung Nr. 5 ApS, Hammel, 100 %

European Estates Invest ApS, Hammel, 86,16%

MK Projektentwicklung Nr. 4 ApS, Hammel, 90%

Munk Immobilien ApS, Hammel, 100%

MK Projektentwicklung Nr. 3 ApS, Hammel, 90%

 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele i andre virksomheder, hvor ejerandelen og eller stemmeandel udgør mindre end 50%.


 

 

 

6. Tilgodehavender i alt

Af tilgodehavender ved tilknyttede virksomheder er ca. 41,6 mio. (ca. 53,5 mio.) ydet indenfor en finansieringsramme med en resterende løbetid på 36 måneder. 

 

Af tilgodehavender ved assoicierede virksomheder er ca. 1,3 mio. (ca. 1,45 mio.) ydet med en løbetid på mere end 12 måneder.

 

Af andre tilgodehavender forventes kr. 0,7 mio. (ca. 1,4 mio.) at have en tilbagebetalingstid, som løber ud over 12 måneder. 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår som administrationsselskab i den nationale sambeskatning med de tilknyttede virksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattende selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og udbytter.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

En del af selskabets værdipapirbeholdning er stillet til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.

De deponerede værdipapirer er bogført til ca. kr. 3.100.000. Engagement med pengeinstitut udgør kr. 5.000.000. hvoraf der på statustidspunktet var udnyttet ca. kr. 1,4 mio.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2018 31/12/2018 Revisionspåtegning false false false false Erik Munk Solbakken 33 8450 Hammel 100419292019-01-012019-12-31 100419292019-01-012019-12-311 100419292019-01-012019-12-310 100419292019-01-012019-12-310 100419292019-01-012019-12-311 100419292019-01-012019-12-312 100419292019-01-012019-12-312 100419292018-01-012018-12-31 100419292019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292019-12-31 100419292018-12-31 100419292019-01-01fsa:ContributedCapitalMember 100419292019-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292019-01-01fsa:RetainedEarningsMember 100419292019-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292019-01-01 100419292019-01-012019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 100419292019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292019-12-31fsa:ContributedCapitalMember 100419292019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK