SR ERIK H. MUNK ApS

Solbakken 33

8450 Hammel


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/02/2016
Helle Munk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSR ERIK H. MUNK ApS
Solbakken 33
8450 Hammel
Telefonnummer:86963072
Fax:86963092
CVR-nr:10041929
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseJutlander Bank
Frederiksgade 7
8000 Aarhus C
RevisorSTATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
Nørregade 14
Bjerringbro
DK Danmark
CVR-nr:29538565
P-enhed:1012281028

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2014 - 30. september 2015 for SR Erik H. Munk ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 


Hammel, den 28/02/2016

Direktion
Erik Hebsgaard Munk
Bestyrelse
Helle Munk
Formand
Søren Munk

Anette Munk

Nina Munk


Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SR ERIK H. MUNK ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SR ERIK H. MUNK ApS for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Bjerringbro, 28/02/2016Jørgen Løbner
Statsautoriseret revisor
STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
CVR: 29538565

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive aktivitet indenfor kapitalanbringelse, herunder via dattervirksomheder eller kapitalandele i andre virksomheder, børsnoterede og unoterede værdipapirer, kommanditistandele samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Selskabets 15. regnskabsår udviser et resultat efter skat på kr. 24.269.723, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter kr. 69.292.621.

 

Alle aktiviteter er forløbet tilfredsstillende. Selskabets pengebinding i andre værdipapirer er reduceret i løbet af regnskabsåret, hvorved der er realiseret en betydelig avance og fået frigjort kapital.

 

En del af provenuet er genplaceret, men selskabet er pt. overkapitaliseret. Selskabets ledelse arbejder med flere nye investeringer.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til i dag efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

 

Forventning i 2015/16

Selskabets regnskabsår er efter status omlagt til at følge kalenderåret, hvorfor dette alene omfatter 3 måneder. Selskabets regnskabsår følger herefter kalenderåret. Der forventes et tilfredsstillende resultat for denne periode.  
 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

Selskabet har valgt fra regnskabsklasse C at anvende reglerne at måle kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt andre værdipapier og kapitalandele efter equitymetoden.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nonomielt beløb.

 

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelse tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er et sammendrag af flere regnskabsposter, som selskabet ikke er forpligtet til at offentligøre.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordes ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomher og andre kapitalandele måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancetidspunktet.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med batalingsdagens lovgivning er gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til de medtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, herved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

 

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavende, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle udgifter.

 

Anlægsaktier, der er køb i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -28.109 -35.788
Personaleomkostninger 1 0 0
Resultat af ordinær primær drift -28.109 -35.788
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.759.658 4.941.715
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 30.932.162 9.268.166
Andre finansielle indtægter 2 429.646 649.208
Øvrige finansielle omkostninger 3 -9.587.327 -2.810.107
Ordinært resultat før skat 23.506.030 12.013.194
Skat af årets resultat 763.693 886.753
Årets resultat 24.269.723 12.899.947
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 99.800
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -27.589.581 11.215.975
Overført resultat 51.759.304 1.584.172
I alt 24.269.723 12.899.947

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.207.294 9.159.125
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.260.240 49.159.451
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 16.467.534 58.318.576
Anlægsaktiver i alt 16.467.534 58.318.576
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 34.350.796 2.149.582
Tilgodehavende skat 73.449 907.330
Andre tilgodehavender 0 275.045
Tilgodehavender i alt 34.424.245 3.331.957
Andre værdipapirer og kapitalandele 8.752.736 3.728.135
Værdipapirer og kapitalandele i alt 8.752.736 3.728.135
Likvide beholdninger 14.384.731 409.988
Omsætningsaktiver i alt 57.561.712 7.470.080
Aktiver i alt 74.029.246 65.788.656

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Andre reserver 7.051.638 34.641.219
Overført resultat 61.940.983 10.181.679
Forslag til udbytte 100.000 99.800
Egenkapital i alt 5 69.292.621 45.122.698
Gæld til banker 5.665 1.695.592
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 696.366 1.157.452
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.034.594 17.812.914
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.736.625 20.665.958
Gældsforpligtelser i alt 4.736.625 20.665.958
Passiver i alt 74.029.246 65.788.656

Noter

1. Personaleomkostninger

Der har været 1 ansat i regnskabsåret. Der er ikke udbetalt vederlagt.

2. Andre finansielle indtægter

Af renteindtægter udgør kr. 246.757 renteindtægter fra tilknyttede virksomheder.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Af øvrige finansielle omkostninger udgør kr. 2.456 renteudgifter til tilknyttede virksomheder.

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 1.995.296
Tilgang 4.529.310
Afgang 0
Kostpris ultimo 6.524.606
   
Nettoopskrivninger primo 7.163.830
Andel i årets resultat m.v. 1.759.658
Udloddet udbytte -2.240.800
Nettoopskrivninger ultimo 6.682.688
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 13.207.294
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0
  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted

Munk & Iversen, Hammel, 65 %

AnsCo ApS, Hammel, 100 %

AnsCo Immo ApS, Hammel, 70 %

Erre Immo ApS, Hammel, 55 %

Jægergårdsgade 3.840, Aarhus ApS, Hammel, 100 %

EACP A/S, Hammel, 100 %

Gantis ApS, Hammel, 100 %

 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter relativ mindre ejerandele i andre virksomheder.


 

 

 

5. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 34.641.219 10.181.679 98.800 45.122.698
Udloddet ordinært udbytte       -98.800 -98.800
Årets resultat   -27.589.581 51.759.304 100.000 24.267.366
Egenkapital ultimo 200.000 7.051.638 61.940.983 100.000 69.492.621

 

 

Selskabets kapital er fordelt i anparter af kr. 1.000 eller multipla heraf. Der er ikke udstedt anpartsbeviser.  

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår som administrationsselsakb i den nationale sambeskatning med de tilknyttede virksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeksattende selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og udbytter.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

En del af selskabets værdipapirbeholdning og ejerandele i andre virksomheder er stillet til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.

De deponerede værdipapirer og ejerandele er bogført til ca. kr. 6.000.000. Engagement med pengeinstitut udgør kr. 2.500.000. hvoraf der på statustidspunktet var udnyttet ca. kr. 6.000.

8. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet kautionere for tilknyttet virksomheds engagement i pengeinstutut. Det samlede engagement udgør kr. 3.300.000, hvoraf der på statustidspunktet er udnyttet kr. 0.

false 01/10/2013 30/09/2014 Revisionspåtegning Erik Munk Solbakken 33 8450 Hammel 100419292014-10-012015-09-30 100419292014-10-012015-09-301 100419292014-10-012015-09-300 100419292014-10-012015-09-300 100419292014-10-012015-09-301 100419292014-10-012015-09-302 100419292014-10-012015-09-303 100419292013-10-012014-09-30 100419292014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292013-10-012014-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292014-10-012015-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292013-10-012014-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 100419292013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-09-30 100419292014-09-30 iso4217:DKK