SR ERIK H. MUNK ApS

Solbakken 33

8450 Hammel


Årsrapport

1. oktober 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Helle Munk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSR ERIK H. MUNK ApS
Solbakken 33
8450 Hammel
Telefonnummer:86963072
Fax:86963092
CVR-nr:10041929
Regnskabsår:01/10/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseJutlander Bank
Frederiksgade 7
8000 Aarhus C
RevisorSTATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
Nørregade 14
8850 Bjerringbro
CVR-nr:29538565
P-enhed:1012281028

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 31. december 2015 for SR Erik H. Munk ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Der er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 31. december 2015.

 

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonmiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 


Hammel, den 22/05/2016

Direktion
Erik Hebsgaard MunkBestyrelse
Helle Munk
Søren Munk
Anette Munk
Nina Munk

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SR ERIK H. MUNK ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SR ERIK H. MUNK ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Bjerringbro, 31/05/2016Jørgen Løbner
Statsautoriseret revisor
STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS
CVR: 29538565

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive aktivitet indenfor kapitalanbringelse, herunder via dattervirksomheder eller kapitalandele i andre virksomheder, børsnoterede og unoterede værdipapirer, kommanditistandele samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Selskabets 16. regnskabsår udviser et resultat efter skat på ca. kr. 6,5 mio, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter ca. kr. 75.8 mio. Selskabets regnskabsår er omlagt, så dette følger kalenderåret, hvorfor indeværende regnskabsperiode alene omfatter 3 månder. Resultatopgørelsens poster er derfor ikke umiddelbart sammenligenelige.

 

Alle aktiviteter er forløbet tilfredsstillende. 

 

Et af datterselskaberne har erhvervet en mindre udlejningsejendom i Hamborg. Koncernen besidder pt. 5 ejendomme i Hamborg, som er i god drift. Der arbejdes på erhvervelse af yderligere ejendommen i såvel Hamborg som i Aarhus. 

 

Da det er koncernens væsentligste aktivitet at udleje og investere i fast ejendom drives der også aktivitet under binavnene Munk Ejendoms Invest ApS og Munk Immobilien Invest ApS. Det er hensigten at omdanne selskabet til et aktieselskab.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til i dag efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

 

Forventning i 2015/16

Der forventes et tilfredsstillende resultat for 2016, som vil omfatte 12 måneder. Koncernes ejendomme og øvrige aktiviteter er i god drift.    
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

Selskabet har valgt fra regnskabsklasse C at anvende reglerne at måle kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt andre værdipapirer og kapitalandele efter equitymetoden.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nonomielt beløb.

 

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelse tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er et sammendrag af flere regnskabsposter, som selskabet ikke er forpligtet til at offentliggøre.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og andre kapitalandele måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancetidspunktet.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med batalingsdagens lovgivning er gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til de medtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, herved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

 

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavende, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle udgifter.

 

Anlægsaktier, der er køb i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -17.045 -28.109
Personaleomkostninger 1 0 0
Resultat af ordinær primær drift -17.045 -28.109
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 203.034 1.759.658
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 7.710.853 30.932.162
Andre finansielle indtægter 2 658.603 429.646
Øvrige finansielle omkostninger 3 -2.051.876 -9.587.327
Ordinært resultat før skat 6.503.569 23.506.030
Skat af årets resultat 10.046 763.693
Årets resultat 6.513.615 24.269.723
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 100.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 303.157 -27.589.581
Overført resultat 6.210.458 51.759.304
I alt 6.513.615 24.269.723

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014/15
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.350.328 13.207.294
Andre værdipapirer og kapitalandele 10.915.092 3.260.240
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 24.265.420 16.467.534
Anlægsaktiver i alt 24.265.420 16.467.534
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 22.431.489 34.350.796
Tilgodehavende skat 62.786 73.449
Andre tilgodehavender 6.149.998 0
Tilgodehavender i alt 28.644.273 34.424.245
Andre værdipapirer og kapitalandele 9.309.404 8.752.736
Værdipapirer og kapitalandele i alt 9.309.404 8.752.736
Likvide beholdninger 16.651.118 14.384.731
Omsætningsaktiver i alt 54.604.795 57.561.712
Aktiver i alt 78.870.215 74.029.246

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Andre reserver 7.354.794 7.051.638
Overført resultat 68.151.442 61.940.983
Forslag til udbytte 100.000 100.000
Egenkapital i alt 75.806.236 69.292.621
Gæld til banker 7.103 5.665
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 696.386 696.366
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.360.490 4.034.594
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.063.979 4.736.625
Gældsforpligtelser i alt 3.063.979 4.736.625
Passiver i alt 78.870.215 74.029.246

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 7.051.638 61.940.983 100.000 69.292.621
Årets resultat 303.157 6.210.458 6.513.615
Egenkapital, ultimo 200.000 7.354.795 68.151.441 100.000 75.806.236

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen anparter til tilknyttet særlige rettigheder. Der er ikke udstedt anpartsbeviser.

Noter

1. Personaleomkostninger

Der har været 1 ansat i regnskabsåret. Der er ikke udbetalt vederlagt.

2. Andre finansielle indtægter

Af renteindtægter udgør kr. 153.859 (246.757) renteindtægter fra tilknyttede virksomheder.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Af øvrige finansielle omkostninger udgør kr. 6.445 (2.456) renteudgifter til tilknyttede virksomheder.

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 6.524.606
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 6.524.606
   
Nettoopskrivninger primo 6.682.688
Andel i årets resultat m.v. 203.034
Udloddet udbytte -60.000
Nettoopskrivninger ultimo 6.825.722
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 13.350.328
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0
  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted

Munk & Iversen, Hammel, 65 %

AnsCo ApS, Hammel, 100 %

AnsCo Immo ApS, Hammel, 70 %

Erre Immo ApS, Hammel, 55 %

Jægergårdsgade 3.840, Aarhus ApS, Hammel, 100 %

EACP A/S, Hammel, 100 %

Gantis ApS, Hammel, 100 %

 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter relativ mindre ejerandele i andre virksomheder.


 

 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår som administrationsselskab i den nationale sambeskatning med de tilknyttede virksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattende selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og udbytter.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

En del af selskabets værdipapirbeholdning og ejerandele i andre virksomheder er stillet til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.

De deponerede værdipapirer og ejerandele er bogført til ca. kr. 6.300.000. Engagement med pengeinstitut udgør kr. 2.500.000. hvoraf der på statustidspunktet var udnyttet ca. kr. 7.000.

7. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet kautionerer for tilknyttet virksomheds engagement i pengeinstitut. Det samlede engagement udgør kr. 3.300.000, hvoraf der på statustidspunktet er udnyttet kr. 0.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Revisionspåtegning Erik Munk Solbakken 33 8450 Hammel 100419292015-10-012015-12-31 100419292015-10-012015-12-311 100419292015-10-012015-12-310 100419292015-10-012015-12-310 100419292015-10-012015-12-311 100419292015-10-012015-12-312 100419292015-10-012015-12-313 100419292014-10-012015-09-30 100419292015-10-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292014-10-012015-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-12-31 100419292015-09-30 100419292015-10-01fsa:ContributedCapitalMember 100419292015-10-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292015-10-01fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292015-10-01 100419292015-10-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 100419292015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK