SR ERIK H. MUNK A/S

Solbakken 33

8450 Hammel


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/06/2017
Helle Munk
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSR ERIK H. MUNK A/S
Solbakken 33
8450 Hammel
Telefonnummer:86963072
Fax:86963092
CVR-nr:10041929
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseJutlander Bank
Frederiksgade 7
8000 Aarhus C
RevisorRevisionsfirmaet J. Løbner ApS
Nørregade 14
8850 Bjerringbro

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for SR Erik H. Munk A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Der er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

 

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 


Hammel, den 31/05/2017

Direktion
Erik Hebsgaard MunkBestyrelse
Helle Munk
Søren Munk
Anette Munk
Nina Munk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i SR ERIK H. MUNK A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SR ERIK H. MUNK A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Bjerringbro, 31/05/2017Jørgen Løbner
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet J. Løbner ApS
CVR: 29538565

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er indenfor kapitalanbringelse, herunder via dattervirksomheder eller kapitalandele i andre virksomheder, børsnoterede og unoterede værdipapirer, kommanditistandele samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er omdannet til aktieselskab med en kapital på DKK 10 mio. i løbet af året. 

 

Selskabets 17. regnskabsår udviser et resultat efter skat på ca. kr. 7,3 mio, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter ca. kr. 83 mio. Selskabets regnskabsår er omlagt, så dette følger kalenderåret. Indeværende regnskabsår følger kalenderåret, hvorimod foregående regnskabsår alene omfatter 3 måneder. Resultatopgørelsens poster er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.

 

Alle aktiviteter er forløbet tilfredsstillende. 

 

Der er i året erhvervet yderligere 2 udlejningsejendomme via datterselskaber samt investeret i 2 grundarealer med henblik på nybyggeri. Desuden er der erhvervet 66% af anparterne i et ejendomsselskab, som besidder en udlejningsejendom i Hamborg. Koncernen besidder eller har væsentlig interesse i 7 udlejningsejendomme i Hamborg og 2 i Aarhus, som alle er i god overskudsgivende drift med et positivt cash flow. Desuden servicerer koncernen yderligere 8 udlejningsejendomme, som hel eller delvis tilhører selskabets ledelse. Bortset fra en enkelt ejendom består koncernens ejendomme af boligudlejningsejendomme med ingen eller beskeden andel af erhvervsarealer. 

 

Koncernens udlejningsejendomme er bortset fra en enkelt i Aarhus værdiansat ud fra et nettoafkast efter fradrag af normale driftsomkostninger på 4-5%. Den i 2016 indkøbte ejendom i Aarhus giver et nettoafkast på ca. 2,5 %, idet denne besidder et betydeligt potentiale og er erhvervet til en lav m2-pris. 

 

Koncernens eksterne finansiering består fsv. de faste ejendomme alene af realkreditbelåning og tyske hypoteklån med et langt kredittilsagn og hovedsagelig med fast rente og løbende afdrag. I mindre omfang disponerer moderselskabet over kreditfaciliteter til afdækning af midlertidige likviditetsbehov.   

 

Selskabets beholdning af værdipapirer har udviklet sig positivt. 

 

I 2016 er arbejdet startet op omkring udviklingen af de tilkøbte grundarealer, hvor det er hensigten at der skal ske nybyggeri. Den ene grund er købt betinget af de nødvendige tilladelser tilvejebringes indenfor en overskuelig tidshorisont. Det er hensigten at afhænde byggeriet efter færdiggørelse. 

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til i dag efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

 

Forventning til 2017

Der forventes et tilfredsstillende resultat for 2017. 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkel regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelse tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er et sammendrag af flere regnskabsposter, som selskabet ikke er forpligtet til at offentliggøre, herunder nettoomsætning, omkostninger i tilknytning hertil samt andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter bl.a. omkostninger til salg, reklame, administration, tab på debitorer mm.  

 

Resultat fra tilknyttede og associerede virksomheder

 

Resulter fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedens resultat efter regulering af intern avance og tab. 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

 

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og andre kapitalandele måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancetidspunktet.

 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris. reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring af regnskabsmæssige skøn. reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med betalingsdagens lovgivning er gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til de medtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, herved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

 

Omregning i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavende, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle udgifter.

 

Anlægsaktier, der er køb i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -68.265 -17.045
Personaleomkostninger 1 0 0
Resultat af ordinær primær drift -68.265 -17.045
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.449.001 203.034
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 530.599 7.710.853
Andre finansielle indtægter 2 1.721.151 658.603
Øvrige finansielle omkostninger 3 -324.290 -2.051.876
Ordinært resultat før skat 7.308.196 6.503.569
Skat af årets resultat 4 55.574 10.046
Årets resultat 7.363.770 6.513.615
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 4.439.871 303.157
Overført resultat 2.723.899 6.210.458
I alt 7.363.770 6.513.615

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 24.301.328 13.350.328
Andre værdipapirer og kapitalandele 2.944.912 10.915.092
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 27.246.240 24.265.420
Anlægsaktiver i alt 27.246.240 24.265.420
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 45.716.894 19.512.745
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 2.468.776 2.918.744
Tilgodehavende skat 71.792 62.786
Andre tilgodehavender 1.479.690 6.149.998
Tilgodehavender i alt 49.737.152 28.644.273
Andre værdipapirer og kapitalandele 7.926.387 9.309.404
Værdipapirer og kapitalandele i alt 7.926.387 9.309.404
Likvide beholdninger 1.947.646 16.651.118
Omsætningsaktiver i alt 59.611.185 54.604.795
Aktiver i alt 86.857.425 78.870.215

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 10.000.000 200.000
Andre reserver 11.794.666 7.354.795
Overført resultat 61.075.341 68.151.442
Forslag til udbytte 200.000 100.000
Egenkapital i alt 83.070.007 75.806.237
Gæld til banker 545.968 7.103
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 415.917 696.386
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.825.533 2.360.489
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.787.418 3.063.978
Gældsforpligtelser i alt 3.787.418 3.063.978
Passiver i alt 86.857.425 78.870.215

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 7.354.795 68.151.442 100.000 75.806.237
Fondsaktier 9.800.000 0 -9.800.000 0 0
Betalt udbytte 0 0 0 -100.000 -100.000
Årets resultat 0 4.439.871 2.723.899 200.000 7.363.770
Egenkapital, ultimo 10.000.000 11.794.666 61.075.341 200.000 83.070.007

Selskabets aktiekapital er fordelt i aktier af kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen aktier er tilknyttet særlige rettigheder. Der er ikke udstedt aktiebreve.

Selskabet er i juni 2016 omdannet fra anpartsselskab til aktieselskab. I den forbindelse er der udstedt fondsaktier med kr. 9,8 mio. 

Noter

1. Personaleomkostninger

Der har været 1 ansat i regnskabsåret (2015: 1). Der er ikke udbetalt vederlagt.

2. Andre finansielle indtægter

Af renteindtægter udgør kr. 751.634 (153.859) renteindtægter fra tilknyttede virksomheder. Desuden udgør renteindtægter fra associerede virksomheder kr. 65.742.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Af øvrige finansielle omkostninger udgør kr. 3.514 (6.445) renteudgifter til tilknyttede virksomheder. Øvrige finansielle omkostninger til associede virksomheder udgør kr. 1.103.

4. Skat af årets resultat

 

2016

 

2015

1/10-31/12

  kr. kr.
Aktuel skat 55.575 10.046
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år -1 0
  55.574 10.046

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 6.524.606
Tilgang 6.801.999
Afgang 0
Kostpris ultimo 13.326.605
   
Nettoopskrivninger primo 6.825.722
Andel i årets resultat m.v. 5.449.001
Udloddet udbytte -1.300.000
Nettoopskrivninger ultimo 10.974.723
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 24.301.328
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0
  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted

Munk & Iversen, Hammel, 65 %

AnsCo ApS, Hammel, 100 %

AnsCo Immo ApS, Hammel, 70 %

Erre Immo ApS, Hammel, 55 %

Jægergårdsgade 3.840, Aarhus ApS, Hammel, 100 %

EACP A/S, Hammel, 100 %

Gantis ApS, Hammel, 100 %

European Estates Invest ApS, Aarhus, 66%

Munk Invest 03.10.2016 ApS, 100%

 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter relativ mindre ejerandele i andre virksomheder.


 

 

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår som administrationsselskab i den nationale sambeskatning med de tilknyttede virksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattende selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og udbytter.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

En del af selskabets værdipapirbeholdning er stillet til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.

De deponerede værdipapirer er bogført til ca. kr. 7.700.000. Engagement med pengeinstitut udgør kr. 5.000.000. hvoraf der på statustidspunktet var udnyttet ca. kr. 546.000.

false false true false true 01/10/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Erik Munk Solbakken 33 8450 Hammel 100419292016-01-012016-12-31 100419292016-01-012016-12-311 100419292016-01-012016-12-310 100419292016-01-012016-12-310 100419292016-01-012016-12-311 100419292016-01-012016-12-312 100419292016-01-012016-12-313 100419292015-10-012015-12-31 100419292016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292015-10-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292016-12-31 100419292015-12-31 100419292016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 100419292016-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 100419292016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292016-01-01 100419292016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 100419292016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 100419292016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 100419292016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 100419292016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 100419292016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK