OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2020 - 30.06.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 22.442' 26.818'
  Personaleomkostninger -20.689' -22.867'
  Af- og nedskrivninger -2.692' -3.763'
  Driftsresultat -939' 187'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.815' 5.281'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.092' 1.407'
  Andre finansielle indtægter 0' 186'
  Andre finansielle omkostninger -1.292' -1.177'
  Resultat før skat 3.360' 5.333'
  Skat af årets resultat 281' -25'
  Årets resultat I alt 3.641' 5.308'

  Balance pr. 30.06.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 30.247' 22.302'
  Andre anlæg og driftsmidler 1.484' 2.272'
  Materielle anlægsaktiver 38.344' 30.277'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.315' 5.781'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13.431' 12.905'
  Finansielle anlægsaktiver 18.746' 18.686'
  Anlægsaktiver 57.090' 48.963'
  Råvarer og hjælpematerialer 1.250' 768'
  Varebeholdninger 2.515' 1.812'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.088' 1.649'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 13.073' 17.153'
  Andre tilgodehavender 103' 1.226'
  Periodeafgrænsningsposter 66' 378'
  Tilgodehavender 17.002' 21.260'
  Likvide beholdninger 10.976' 2.261'
  Omsætningsaktiver 30.492' 25.333'
  Aktiver I alt 87.583' 74.296'

  Balance pr. 30.06.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 24.706' 22.565'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.500' 3.000'
  Egenkapital 27.206' 26.565'
  Hensættelse til udskudt skat 1.609' 719'
  Hensatte forpligtelser 1.609' 719'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 38.108' 26.515'
  Anden langfristet gæld 4.238' 2.000'
  Langfristede gældsforpligtelser 43.149' 29.997'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.196' 4.017'
  Kortfristet gæld til banker 1.812' 1.317'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.499' 2.479'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.218' 1.193'
  Anden gæld 3.894' 8.009'
  Kortfristet gældsforpligtelser 15.619' 17.015'
  Gældsforpligtelser 58.768' 47.012'
  Passiver I alt 87.583' 74.296'
  Likviditetsgrad
  195%
  (2019-20: 149%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2019-20: 0%)
  Soliditetsgrad
  31%
  (2019-20: 36%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2019 - 30.06.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 26.818' 30.403'
  Personaleomkostninger -22.867' -23.972'
  Af- og nedskrivninger -3.763' -2.773'
  Driftsresultat 187' 3.657'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.281' 5.509'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.407' 1.320'
  Andre finansielle indtægter 186' 264'
  Andre finansielle omkostninger -1.177' -1.325'
  Resultat før skat 5.333' 8.929'
  Skat af årets resultat -25' 159'
  Årets resultat I alt 5.308' 9.088'

  Balance pr. 30.06.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 22.302' 23.297'
  Andre anlæg og driftsmidler 2.272' 3.743'
  Materielle anlægsaktiver 30.277' 32.130'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.781' 6.009'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.905' 12.400'
  Finansielle anlægsaktiver 18.686' 18.409'
  Anlægsaktiver 48.963' 50.538'
  Råvarer og hjælpematerialer 768' 937'
  Varebeholdninger 1.812' 4.128'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.649' 2.464'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 17.153' 17.022'
  Andre tilgodehavender 1.226' 141'
  Periodeafgrænsningsposter 378' 301'
  Tilgodehavender 21.260' 20.742'
  Likvide beholdninger 2.261' 1.986'
  Omsætningsaktiver 25.333' 26.856'
  Aktiver I alt 74.296' 77.394'

  Balance pr. 30.06.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 22.565' 20.257'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000' 4.500'
  Egenkapital 26.565' 25.757'
  Hensættelse til udskudt skat 719' 194'
  Hensatte forpligtelser 719' 194'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 26.515' 28.780'
  Anden langfristet gæld 2.000' 3.167'
  Langfristede gældsforpligtelser 29.997' 33.281'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 4.017' 4.646'
  Kortfristet gæld til banker 1.317' 4.055'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.479' 2.743'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.193' 2.174'
  Anden gæld 8.009' 4.545'
  Kortfristet gældsforpligtelser 17.015' 18.163'
  Gældsforpligtelser 47.012' 51.444'
  Passiver I alt 74.296' 77.395'
  Likviditetsgrad
  149%
  (2018-19: 148%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 5%)
  Soliditetsgrad
  36%
  (2018-19: 33%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2018 - 30.06.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 1.050'
  Bruttofortjeneste 30.403' 22.396'
  Personaleomkostninger -23.972' -19.162'
  Af- og nedskrivninger -2.773' -2.183'
  Driftsresultat 3.657' 1.050'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.509' 4.898'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.320' 1.008'
  Andre finansielle indtægter 264' 247'
  Andre finansielle omkostninger -1.325' -1.550'
  Resultat før skat 8.929' 5.349'
  Skat af årets resultat 159' 461'
  Årets resultat I alt 9.088' 5.810'

  Balance pr. 30.06.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 23.297' 18.399'
  Andre anlæg og driftsmidler 3.743' 351'
  Materielle anlægsaktiver 32.130' 23.597'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 6.009' 5.398'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.400' 11.915'
  Finansielle anlægsaktiver 18.409' 17.312'
  Anlægsaktiver 50.538' 40.909'
  Råvarer og hjælpematerialer 937' 682'
  Varebeholdninger 4.128' 3.542'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.464' 2.922'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 17.022' 10.506'
  Andre tilgodehavender 141' 125'
  Periodeafgrænsningsposter 301' 547'
  Tilgodehavender 20.742' 14.776'
  Likvide beholdninger 1.986' 14.261'
  Omsætningsaktiver 26.856' 32.579'
  Aktiver I alt 77.394' 73.487'

  Balance pr. 30.06.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 20.257' 15.669'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.500' 2.500'
  Egenkapital 25.757' 19.169'
  Hensættelse til udskudt skat 194' -
  Hensatte forpligtelser 194' -
  Langfristet gæld til banker - 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 28.780' 31.094'
  Anden langfristet gæld 3.167' 4.958'
  Langfristede gældsforpligtelser 33.281' 36.441'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 4.646' 3.575'
  Kortfristet gæld til banker 4.055' 2.582'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.743' 5.411'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.174' 2.482'
  Anden gæld 4.545' 3.828'
  Kortfristet gældsforpligtelser 18.163' 17.878'
  Gældsforpligtelser 51.444' 54.319'
  Passiver I alt 77.395' 73.488'
  Likviditetsgrad
  148%
  (2017-18: 182%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2017-18: 1%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2017-18: 26%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2017 - 30.06.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 1.050' 3.449'
  Bruttofortjeneste 22.396' 24.002'
  Personaleomkostninger -19.162' -18.126'
  Af- og nedskrivninger -2.183' -2.427'
  Driftsresultat 1.050' 3.448'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.898' 2.611'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.008' 759'
  Andre finansielle indtægter 247' 298'
  Andre finansielle omkostninger -1.550' -1.462'
  Resultat før skat 5.349' 5.385'
  Skat af årets resultat 461' 215'
  Årets resultat I alt 5.810' 5.600'

  Balance pr. 30.06.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 18.399' 14.098'
  Andre anlæg og driftsmidler 351' 335'
  Materielle anlægsaktiver 23.597' 19.889'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.398' 3.111'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 11.915' -
  Finansielle anlægsaktiver 17.312' 14.559'
  Anlægsaktiver 40.909' 34.448'
  Råvarer og hjælpematerialer 682' 773'
  Varebeholdninger 3.542' 4.321'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.922' 2.896'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 10.506' 8.649'
  Andre tilgodehavender 125' 364'
  Periodeafgrænsningsposter 547' 438'
  Tilgodehavender 14.776' 12.347'
  Likvide beholdninger 14.261' 2.610'
  Omsætningsaktiver 32.579' 19.278'
  Aktiver I alt 73.487' 53.726'

  Balance pr. 30.06.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 15.669' 12.359'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.500' 3.023'
  Egenkapital 19.169' 16.382'
  Langfristet gæld til banker 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 31.094' 20.703'
  Anden langfristet gæld 4.958' 2.000'
  Langfristede gældsforpligtelser 36.441' 23.163'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.575' 5.846'
  Kortfristet gæld til banker 2.582' 2.323'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.411' 2.092'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.482' 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 3.828' 3.920'
  Kortfristet gældsforpligtelser 17.878' 14.181'
  Gældsforpligtelser 54.319' 37.344'
  Passiver I alt 73.488' 53.726'
  Likviditetsgrad
  182%
  (2016-17: 136%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2016-17: 6%)
  Soliditetsgrad
  26%
  (2016-17: 30%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2016 - 30.06.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 3.449' 5.220'
  Bruttofortjeneste 24.002' 26.522'
  Personaleomkostninger -18.126' -18.580'
  Af- og nedskrivninger -2.427' -2.723'
  Driftsresultat 3.448' 5.219'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.611' 1.330'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 759' 558'
  Andre finansielle indtægter 298' 267'
  Andre finansielle omkostninger -1.462' -1.421'
  Resultat før skat 5.385' 5.487'
  Skat af årets resultat 215' 51'
  Årets resultat I alt 5.600' 5.538'

  Balance pr. 30.06.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 14.098' 14.824'
  Andre anlæg og driftsmidler 335' 481'
  Materielle anlægsaktiver 19.889' 21.638'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.111' 1.830'
  Finansielle anlægsaktiver 14.559' 12.830'
  Anlægsaktiver 34.448' 34.468'
  Råvarer og hjælpematerialer 773' 682'
  Varebeholdninger 4.321' 4.172'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.896' 3.617'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 8.649' 7.935'
  Andre tilgodehavender 364' 4.009'
  Periodeafgrænsningsposter 438' 387'
  Tilgodehavender 12.347' 15.949'
  Likvide beholdninger 2.610' 2.019'
  Omsætningsaktiver 19.278' 22.140'
  Aktiver I alt 53.726' 56.608'

  Balance pr. 30.06.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 12.359' 9.781'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.023' 1.050'
  Egenkapital 16.382' 11.831'
  Langfristet gæld til banker 0' 356'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 20.703' 21.749'
  Anden langfristet gæld 2.000' 750'
  Langfristede gældsforpligtelser 23.163' 28.398'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 5.846' 2.074'
  Kortfristet gæld til banker 2.323' 4.320'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.092' 6.278'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 337'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 3.920' 3.370'
  Kortfristet gældsforpligtelser 14.181' 16.379'
  Gældsforpligtelser 37.344' 44.777'
  Passiver I alt 53.726' 56.608'
  Likviditetsgrad
  136%
  (2015-16: 135%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2015-16: 9%)
  Soliditetsgrad
  30%
  (2015-16: 21%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2015 - 30.06.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 5.220' 4.293'
  Bruttofortjeneste 26.522' 26.405'
  Personaleomkostninger -18.580' -19.819'
  Af- og nedskrivninger -2.723' -2.296'
  Driftsresultat 5.219' 4.290'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.330' 3.185'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 558' 548'
  Andre finansielle indtægter 267' 314'
  Andre finansielle omkostninger -1.421' -1.404'
  Resultat før skat 5.487' 6.530'
  Skat af årets resultat 51' 591'
  Årets resultat I alt 5.538' 7.122'

  Balance pr. 30.06.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 14.824' 15.659'
  Andre anlæg og driftsmidler 481' 248'
  Materielle anlægsaktiver 21.638' 23.423'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.830' 500'
  Finansielle anlægsaktiver 12.830' 500'
  Anlægsaktiver 34.468' 23.923'
  Råvarer og hjælpematerialer 682' 713'
  Varebeholdninger 4.172' 4.277'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.617' 4.304'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.935' 12.897'
  Andre tilgodehavender 4.009' 4.598'
  Periodeafgrænsningsposter 387' 461'
  Tilgodehavender 15.949' 22.261'
  Likvide beholdninger 2.019' 2.771'
  Omsætningsaktiver 22.140' 29.309'
  Aktiver I alt 56.608' 53.232'

  Balance pr. 30.06.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 9.781' 5.293'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.050' 2.700'
  Egenkapital 11.831' 8.993'
  Langfristet gæld til banker 356' 831'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 21.749' 22.767'
  Anden langfristet gæld 750' 1.250'
  Langfristede gældsforpligtelser 28.398' 30.196'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.074' 2.000'
  Kortfristet gæld til banker 4.320' 3.318'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.278' 2.626'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 337' 1.913'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 3.370' 4.187'
  Kortfristet gældsforpligtelser 16.379' 14.043'
  Gældsforpligtelser 44.777' 44.239'
  Passiver I alt 56.608' 53.232'
  Likviditetsgrad
  135%
  (2014-15: 209%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2014-15: 8%)
  Soliditetsgrad
  21%
  (2014-15: 17%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2014 - 30.06.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 4.293' 2.702'
  Bruttofortjeneste 26.405' 24.865'
  Personaleomkostninger -19.819' -19.729'
  Af- og nedskrivninger -2.296' -2.433'
  Driftsresultat 4.290' 2.702'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.185' 228'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 548' 538'
  Andre finansielle indtægter 314' 304'
  Andre finansielle omkostninger -1.404' -1.441'
  Resultat før skat 6.530' 1.836'
  Skat af årets resultat 591' 0'
  Årets resultat I alt 7.122' 1.836'

  Balance pr. 30.06.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 15.659' 14.493'
  Andre anlæg og driftsmidler 248' 221'
  Materielle anlægsaktiver 23.423' 18.132'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 500' 500'
  Finansielle anlægsaktiver 500' 500'
  Anlægsaktiver 23.923' 18.632'
  Råvarer og hjælpematerialer 713' 894'
  Varebeholdninger 4.277' 4.636'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.304' 3.346'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 12.897' 12.024'
  Andre tilgodehavender 4.598' 3.215'
  Periodeafgrænsningsposter 461' 354'
  Tilgodehavender 22.261' 18.939'
  Likvide beholdninger 2.771' 2.041'
  Omsætningsaktiver 29.309' 25.616'
  Aktiver I alt 53.232' 44.247'

  Balance pr. 30.06.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 5.293' 872'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.700' -
  Egenkapital 8.993' 1.872'
  Langfristet gæld til banker 831' 1.425'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 22.767' 23.758'
  Anden langfristet gæld 1.250' -
  Langfristede gældsforpligtelser 30.196' 30.413'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.000' 978'
  Kortfristet gæld til banker 3.318' 4.492'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.626' 2.377'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.913' 79'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 4.187' 4.037'
  Kortfristet gældsforpligtelser 14.043' 11.963'
  Gældsforpligtelser 44.239' 42.376'
  Passiver I alt 53.232' 44.247'
  Likviditetsgrad
  209%
  (2013-14: 214%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2013-14: 6%)
  Soliditetsgrad
  17%
  (2013-14: 4%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2013 - 30.06.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 2.702'
  Bruttofortjeneste 24.865'
  Personaleomkostninger -19.729'
  Af- og nedskrivninger -2.433'
  Driftsresultat 2.702'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 228'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 538'
  Andre finansielle indtægter 304'
  Andre finansielle omkostninger -1.441'
  Resultat før skat 1.836'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 1.836'

  Balance pr. 30.06.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 14.493'
  Andre anlæg og driftsmidler 221'
  Materielle anlægsaktiver 18.132'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 500'
  Finansielle anlægsaktiver 500'
  Anlægsaktiver 18.632'
  Råvarer og hjælpematerialer 894'
  Varebeholdninger 4.636'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.346'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 12.024'
  Andre tilgodehavender 3.215'
  Periodeafgrænsningsposter 354'
  Tilgodehavender 18.939'
  Likvide beholdninger 2.041'
  Omsætningsaktiver 25.616'
  Aktiver I alt 44.247'

  Balance pr. 30.06.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 1.000'
  Overført overskud eller underskud 872'
  Egenkapital 1.872'
  Langfristet gæld til banker 1.425'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 23.758'
  Langfristede gældsforpligtelser 30.413'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 978'
  Kortfristet gæld til banker 4.492'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.377'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 79'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 4.037'
  Kortfristet gældsforpligtelser 11.963'
  Gældsforpligtelser 42.376'
  Passiver I alt 44.247'
  Likviditetsgrad
  214%
  Afkastningsgrad
  6%
  Soliditetsgrad
  4%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.