OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 798' 2.572'
  Personaleomkostninger -1.139' -1.562'
  Af- og nedskrivninger -5' -10'
  Driftsresultat -346' 1.000'
  Andre finansielle omkostninger -16' -8'
  Resultat før skat -361' 992'
  Skat af årets resultat 51' -249'
  Årets resultat I alt -310' 743'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 34' 39'
  Materielle anlægsaktiver - 39'
  Anlægsaktiver 1.525' 1.389'
  Råvarer og hjælpematerialer 34' 34'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 248' 189'
  Udskudt skat 57' 6'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 6' -
  Likvide beholdninger 68' 812'
  Omsætningsaktiver 422' 1.041'
  Aktiver I alt 1.946' 2.430'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 206' 631'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 114' 113'
  Egenkapital 820' 1.244'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' 20'
  Selskabsskat 0' 232'
  Anden gæld 1.080' 921'
  Gældsforpligtelser 1.126' 1.186'
  Passiver I alt 1.946' 2.430'
  Afkastningsgrad
  -18%
  (2020: 41%)
  Soliditetsgrad
  42%
  (2020: 51%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.572' 2.572'
  Personaleomkostninger -1.562' -1.562'
  Af- og nedskrivninger -10' -10'
  Driftsresultat 1.000' 1.000'
  Andre finansielle omkostninger -8' -8'
  Resultat før skat 992' 992'
  Skat af årets resultat -249' -249'
  Årets resultat I alt 743' 743'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 39' 39'
  Materielle anlægsaktiver 39' 39'
  Anlægsaktiver 1.389' 1.389'
  Råvarer og hjælpematerialer 34' 34'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 189' 189'
  Udskudt skat 6' 6'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 812' 812'
  Omsætningsaktiver 1.041' 1.041'
  Aktiver I alt 2.430' 2.430'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 631' 631'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 113' 113'
  Egenkapital 1.244' 1.244'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' 20'
  Selskabsskat 232' 232'
  Anden gæld 921' 921'
  Gældsforpligtelser 1.186' 1.186'
  Passiver I alt 2.430' 2.430'
  Afkastningsgrad
  41%
  (2020: 41%)
  Soliditetsgrad
  51%
  (2020: 51%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.572' 1.643'
  Personaleomkostninger -1.562' -1.392'
  Af- og nedskrivninger -10' -85'
  Driftsresultat 1.000' 166'
  Andre finansielle omkostninger -8' -10'
  Resultat før skat 992' 156'
  Skat af årets resultat -249' -37'
  Årets resultat I alt 743' 119'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 39' 49'
  Materielle anlægsaktiver 39' 49'
  Anlægsaktiver 1.389' 699'
  Råvarer og hjælpematerialer 34' 34'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 189' 150'
  Udskudt skat 6' 9'
  Andre tilgodehavender 0' -
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Likvide beholdninger 812' 217'
  Omsætningsaktiver 1.041' 410'
  Aktiver I alt 2.430' 1.109'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 631' 1'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 113' 90'
  Egenkapital 1.244' 591'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' 20'
  Selskabsskat 232' 40'
  Anden gæld 921' 374'
  Gældsforpligtelser 1.186' 518'
  Passiver I alt 2.430' 1.109'
  Afkastningsgrad
  41%
  (2019: 15%)
  Soliditetsgrad
  51%
  (2019: 53%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.643' 1.198'
  Personaleomkostninger -1.392' -1.177'
  Af- og nedskrivninger -85' -70'
  Driftsresultat 166' -49'
  Andre finansielle omkostninger -10' -6'
  Resultat før skat 156' -55'
  Skat af årets resultat -37' 10'
  Årets resultat I alt 119' -45'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 49' 134'
  Materielle anlægsaktiver 49' 134'
  Anlægsaktiver 699' 434'
  Råvarer og hjælpematerialer 34' 10'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 150' 170'
  Udskudt skat 9' -
  Periodeafgrænsningsposter 0' 43'
  Likvide beholdninger 217' 112'
  Omsætningsaktiver 410' 370'
  Aktiver I alt 1.109' 804'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 1' -29'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 90' -
  Egenkapital 591' 471'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 8'
  Hensatte forpligtelser 0' 8'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' 20'
  Selskabsskat 40' -
  Anden gæld 374' 214'
  Gældsforpligtelser 518' 324'
  Passiver I alt 1.109' 804'
  Afkastningsgrad
  15%
  (2018: -6%)
  Soliditetsgrad
  53%
  (2018: 59%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.198' 1.394'
  Personaleomkostninger -1.177' -1.221'
  Af- og nedskrivninger -70' -67'
  Driftsresultat -49' 106'
  Andre finansielle omkostninger -6' -6'
  Resultat før skat -55' 100'
  Skat af årets resultat 10' -24'
  Årets resultat I alt -45' 76'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 134' 204'
  Materielle anlægsaktiver 134' 204'
  Anlægsaktiver 434' 504'
  Råvarer og hjælpematerialer 10' 10'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 170' 131'
  Udskudt skat - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 43' 43'
  Likvide beholdninger 112' 188'
  Omsætningsaktiver 370' 408'
  Aktiver I alt 804' 912'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud -29' 16'
  Egenkapital 471' 516'
  Hensættelse til udskudt skat 8' 18'
  Hensatte forpligtelser 8' 18'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' -
  Anden gæld 214' 291'
  Gældsforpligtelser 324' 378'
  Passiver I alt 804' 912'
  Afkastningsgrad
  -6%
  (2017: 12%)
  Soliditetsgrad
  59%
  (2017: 57%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.394' 809'
  Personaleomkostninger -1.221' -851'
  Af- og nedskrivninger -67' -185'
  Driftsresultat 106' -226'
  Andre finansielle omkostninger -6' -6'
  Resultat før skat 100' -232'
  Skat af årets resultat -24' 50'
  Årets resultat I alt 76' -182'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 204' 246'
  Materielle anlægsaktiver 204' 246'
  Anlægsaktiver 504' 246'
  Råvarer og hjælpematerialer 10' 10'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131' 214'
  Udskudt skat 0' 6'
  Periodeafgrænsningsposter 43' 43'
  Likvide beholdninger 188' 204'
  Omsætningsaktiver 408' 496'
  Aktiver I alt 912' 742'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 16' -60'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 516' 440'
  Hensættelse til udskudt skat 18' 0'
  Hensatte forpligtelser 18' 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 291' 221'
  Gældsforpligtelser 378' 302'
  Passiver I alt 912' 742'
  Afkastningsgrad
  12%
  (2016: -30%)
  Soliditetsgrad
  57%
  (2016: 59%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 809' 985'
  Personaleomkostninger -851' -533'
  Af- og nedskrivninger -185' -189'
  Driftsresultat -226' 263'
  Andre finansielle omkostninger -6' -8'
  Resultat før skat -232' 255'
  Skat af årets resultat 50' -60'
  Årets resultat I alt -182' 195'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 119'
  Andre anlæg og driftsmidler 246' 311'
  Materielle anlægsaktiver 246' 311'
  Anlægsaktiver 246' 430'
  Råvarer og hjælpematerialer 10' 10'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 214' 296'
  Udskudt skat 6' -
  Periodeafgrænsningsposter 43' 12'
  Likvide beholdninger 204' 230'
  Omsætningsaktiver 496' 548'
  Aktiver I alt 742' 978'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud -60' 122'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 101'
  Egenkapital 440' 723'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 44'
  Hensatte forpligtelser 0' 44'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Selskabsskat 0' 85'
  Anden gæld 221' 126'
  Gældsforpligtelser 302' 211'
  Passiver I alt 742' 978'
  Afkastningsgrad
  -30%
  (2015: 27%)
  Soliditetsgrad
  59%
  (2015: 74%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 985' 984'
  Personaleomkostninger -533' -350'
  Af- og nedskrivninger -189' -230'
  Driftsresultat 263' 403'
  Andre finansielle omkostninger -8' -3'
  Resultat før skat 255' 401'
  Skat af årets resultat -60' -98'
  Årets resultat I alt 195' 303'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 119' 249'
  Andre anlæg og driftsmidler 311' 370'
  Materielle anlægsaktiver 311' 370'
  Anlægsaktiver 430' 619'
  Råvarer og hjælpematerialer 10' 7'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296' 167'
  Periodeafgrænsningsposter 12' -
  Likvide beholdninger 230' 195'
  Omsætningsaktiver 548' 369'
  Aktiver I alt 978' 988'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 122' 28'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 101' 100'
  Egenkapital 723' 628'
  Hensættelse til udskudt skat 44' 69'
  Hensatte forpligtelser 44' 69'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 21'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 4'
  Selskabsskat 85' 127'
  Anden gæld 126' 139'
  Gældsforpligtelser 211' 291'
  Passiver I alt 978' 988'
  Afkastningsgrad
  27%
  (2014: 41%)
  Soliditetsgrad
  74%
  (2014: 64%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 984'
  Personaleomkostninger -350'
  Af- og nedskrivninger -230'
  Driftsresultat 403'
  Andre finansielle omkostninger -3'
  Resultat før skat 401'
  Skat af årets resultat -98'
  Årets resultat I alt 303'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Goodwill 249'
  Andre anlæg og driftsmidler 370'
  Materielle anlægsaktiver 370'
  Anlægsaktiver 619'
  Råvarer og hjælpematerialer 7'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 167'
  Likvide beholdninger 195'
  Omsætningsaktiver 369'
  Aktiver I alt 988'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud 28'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100'
  Egenkapital 628'
  Hensættelse til udskudt skat 69'
  Hensatte forpligtelser 69'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 21'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 4'
  Selskabsskat 127'
  Anden gæld 139'
  Gældsforpligtelser 291'
  Passiver I alt 988'
  Afkastningsgrad
  41%
  Soliditetsgrad
  64%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.