Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Tømrervænget 6 ApS

CVR: 33387849 APS Stiftet 12.01.2011 Status: UNDER KONKURS Reklamebeskyttet
 • Årsregnskab for 2019-20 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2019 - 30.06.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 796' 644'
  Af- og nedskrivninger -335' -334'
  Driftsresultat 461' 310'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -615' -192'
  Resultat før skat -154' 118'
  Skat af årets resultat -70' -26'
  Årets resultat I alt -224' 92'

  Balance pr. 30.06.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 5.524' 5.624'
  Andre anlæg og driftsmidler 71' 235'
  Materielle anlægsaktiver 5.595' 5.859'
  Anlægsaktiver 5.595' 5.859'
  Udskudt skat 0' -
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 3' 2'
  Tilgodehavender 3' 102'
  Likvide beholdninger 56' 250'
  Omsætningsaktiver 59' 352'
  Aktiver I alt 5.653' 6.212'

  Balance pr. 30.06.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud 936' 1.160'
  Egenkapital 1.016' 1.240'
  Hensættelse til udskudt skat 56' 67'
  Hensatte forpligtelser 56' 67'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.002' 3.155'
  Langfristet selskabsskat 84' 54'
  Langfristede gældsforpligtelser 3.925' 4.154'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 86' 15'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 20'
  Selskabsskat 54' 0'
  Anden gæld 254' 186'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 50'
  Kortfristet gældsforpligtelser 657' 752'
  Gældsforpligtelser 4.581' 4.905'
  Passiver I alt 5.653' 6.212'
  Likviditetsgrad
  9%
  (2018-19: 47%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2018-19: 5%)
  Soliditetsgrad
  18%
  (2018-19: 20%)
 • Årsregnskab for 2018-19 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2018 - 30.06.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 644' 945'
  Af- og nedskrivninger -334' -659'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 310' 285'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 0' 4'
  Andre finansielle omkostninger -192' -54'
  Resultat før skat 118' 235'
  Skat af årets resultat -26' -52'
  Årets resultat I alt 92' 184'

  Balance pr. 30.06.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 5.624' 5.660'
  Andre anlæg og driftsmidler 235' 470'
  Materielle anlægsaktiver 5.859' 6.130'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver 5.859' 6.130'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 48'
  Periodeafgrænsningsposter 2' 54'
  Tilgodehavender 102' 201'
  Likvide beholdninger 250' 260'
  Omsætningsaktiver 352' 461'
  Aktiver I alt 6.212' 6.591'

  Balance pr. 30.06.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud 1.160' 68'
  Egenkapital 1.240' 148'
  Hensættelse til udskudt skat 67' 93'
  Hensatte forpligtelser 67' 93'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.155' 3.308'
  Langfristet selskabsskat 54' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 4.154' 4.578'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 15' 30'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 20' 1.040'
  Selskabsskat 0' 53'
  Anden gæld 186' 69'
  Periodeafgrænsningsposter 50' 100'
  Kortfristet gældsforpligtelser 752' 1.772'
  Gældsforpligtelser 4.905' 6.350'
  Passiver I alt 6.212' 6.591'
  Likviditetsgrad
  47%
  (2017-18: 26%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2017-18: 4%)
  Soliditetsgrad
  20%
  (2017-18: 2%)
 • Årsregnskab for 2017-18 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2017 - 30.06.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 945' 411'
  Af- og nedskrivninger -659' -453'
  Andre driftsomkostninger 0' -37'
  Driftsresultat 285' -79'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' -49'
  Andre finansielle indtægter 4' 0'
  Andre finansielle omkostninger -54' -6'
  Resultat før skat 235' -134'
  Skat af årets resultat -52' 18'
  Årets resultat I alt 184' -116'

  Balance pr. 30.06.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 5.660' -
  Andre anlæg og driftsmidler 470' 1.734'
  Materielle anlægsaktiver 6.130' 1.734'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 172'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 172'
  Anlægsaktiver 6.130' 1.906'
  Udskudt skat 0' 59'
  Andre tilgodehavender 48' 0'
  Periodeafgrænsningsposter 54' 39'
  Tilgodehavender 201' 167'
  Likvide beholdninger 260' 515'
  Omsætningsaktiver 461' 682'
  Aktiver I alt 6.591' 2.589'

  Balance pr. 30.06.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud 68' -115'
  Egenkapital 148' -35'
  Hensættelse til udskudt skat 93' 0'
  Hensatte forpligtelser 93' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 3.308' -
  Langfristet selskabsskat 0' 53'
  Langfristede gældsforpligtelser 4.578' 1.119'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 30' 15'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.040' 175'
  Selskabsskat 53' -
  Anden gæld 69' 385'
  Periodeafgrænsningsposter 100' 490'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.772' 1.505'
  Gældsforpligtelser 6.350' 2.624'
  Passiver I alt 6.591' 2.589'
  Likviditetsgrad
  26%
  (2016-17: 45%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2016-17: -3%)
  Soliditetsgrad
  2%
  (2016-17: -1%)
 • Årsregnskab for 2016-17 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2016 - 30.06.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 411' -28'
  Af- og nedskrivninger -453' 0'
  Andre driftsomkostninger -37' -
  Driftsresultat -79' -28'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -49' -
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -6' -16'
  Resultat før skat -134' -44'
  Skat af årets resultat 18' 10'
  Årets resultat I alt -116' -34'

  Balance pr. 30.06.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 1.734' 923'
  Materielle anlægsaktiver 1.734' 923'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 172' -
  Finansielle anlægsaktiver 172' -
  Anlægsaktiver 1.906' 923'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Udskudt skat 59' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 318'
  Periodeafgrænsningsposter 39' 385'
  Tilgodehavender 167' 773'
  Likvide beholdninger 515' -
  Omsætningsaktiver 682' 773'
  Aktiver I alt 2.589' 1.696'

  Balance pr. 30.06.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -115' 0'
  Egenkapital -35' 80'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 17'
  Hensatte forpligtelser 0' 17'
  Langfristet selskabsskat 53' -
  Langfristede gældsforpligtelser 1.119' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 15' 123'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 175' -
  Anden gæld 385' 1.329'
  Periodeafgrænsningsposter 490' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.505' 1.598'
  Gældsforpligtelser 2.624' 1.598'
  Passiver I alt 2.589' 1.696'
  Likviditetsgrad
  45%
  (2015-16: 48%)
  Afkastningsgrad
  -3%
  (2015-16: -2%)
  Soliditetsgrad
  -1%
  (2015-16: 5%)
 • Årsregnskab for 2015-16 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2015 - 30.06.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -28' -20'
  Af- og nedskrivninger 0' -2'
  Driftsresultat -28' -22'
  Andre finansielle indtægter 0' 17'
  Andre finansielle omkostninger -16' -23'
  Resultat før skat -44' -28'
  Skat af årets resultat 10' 5'
  Årets resultat I alt -34' -23'

  Balance pr. 30.06.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 923' 0'
  Materielle anlægsaktiver 923' 0'
  Anlægsaktiver 923' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 423'
  Udskudt skat 0' 43'
  Andre tilgodehavender 318' 5'
  Periodeafgrænsningsposter 385' -
  Tilgodehavender 773' 472'
  Omsætningsaktiver 773' 472'
  Aktiver I alt 1.696' 472'

  Balance pr. 30.06.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud 0' 238'
  Egenkapital 80' 318'
  Hensættelse til udskudt skat 17' -
  Hensatte forpligtelser 17' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 123' 15'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 1.329' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.598' 154'
  Gældsforpligtelser 1.598' 154'
  Passiver I alt 1.696' 472'
  Likviditetsgrad
  48%
  (2014-15: 307%)
  Afkastningsgrad
  -2%
  (2014-15: -5%)
  Soliditetsgrad
  5%
  (2014-15: 67%)
 • Årsregnskab for 2014-15 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2014 - 30.06.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -20' -141'
  Af- og nedskrivninger -2' -5'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat -22' -146'
  Andre finansielle indtægter 17' 16'
  Andre finansielle omkostninger -23' -25'
  Resultat før skat -28' -154'
  Skat af årets resultat 5' 34'
  Årets resultat I alt -23' -120'

  Balance pr. 30.06.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 2'
  Materielle anlægsaktiver 0' 2'
  Anlægsaktiver 0' 2'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 423' 383'
  Udskudt skat 43' 39'
  Andre tilgodehavender 5' 64'
  Tilgodehavender 472' 486'
  Omsætningsaktiver 472' 486'
  Aktiver I alt 472' 489'

  Balance pr. 30.06.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud 238' 262'
  Egenkapital 318' 342'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 15' 18'
  Selskabsskat 0' 43'
  Anden gæld - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 154' 147'
  Gældsforpligtelser 154' 147'
  Passiver I alt 472' 489'
  Likviditetsgrad
  307%
  (2013-14: 331%)
  Afkastningsgrad
  -5%
  (2013-14: -30%)
  Soliditetsgrad
  67%
  (2013-14: 70%)
 • Årsregnskab for 2013-14 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.07.2013 - 30.06.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -141'
  Af- og nedskrivninger -5'
  Andre driftsomkostninger 0'
  Driftsresultat -146'
  Andre finansielle indtægter 16'
  Andre finansielle omkostninger -25'
  Resultat før skat -154'
  Skat af årets resultat 34'
  Årets resultat I alt -120'

  Balance pr. 30.06.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 2'
  Materielle anlægsaktiver 2'
  Anlægsaktiver 2'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 383'
  Udskudt skat 39'
  Andre tilgodehavender 64'
  Tilgodehavender 486'
  Omsætningsaktiver 486'
  Aktiver I alt 489'

  Balance pr. 30.06.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 80'
  Overført overskud eller underskud 262'
  Egenkapital 342'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 18'
  Selskabsskat 43'
  Anden gæld 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 147'
  Gældsforpligtelser 147'
  Passiver I alt 489'
  Likviditetsgrad
  331%
  Afkastningsgrad
  -30%
  Soliditetsgrad
  70%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.