OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.507' 3.053'
  Personaleomkostninger -3.071' -3.060'
  Af- og nedskrivninger -16' -8'
  Driftsresultat -581' -16'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -22' -20'
  Resultat før skat -603' -36'
  Skat af årets resultat -353' 14'
  Årets resultat I alt -956' -22'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 76' 0'
  Materielle anlægsaktiver 76' 0'
  Andre tilgodehavender 55' 55'
  Finansielle anlægsaktiver 55' 55'
  Anlægsaktiver 131' 55'
  Råvarer og hjælpematerialer 263' 264'
  Varebeholdninger 263' 264'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.030' 1.036'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 165' 155'
  Udskudt skat 45' 400'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 4' 4'
  Tilgodehavender 1.245' 1.595'
  Likvide beholdninger 106' 388'
  Omsætningsaktiver 1.615' 2.248'
  Aktiver I alt 1.746' 2.303'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud -1.430' -474'
  Egenkapital -509' 448'
  Anden langfristet gæld - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 259' 272'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 627' 546'
  Anden gæld 1.368' 1.038'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.254' 1.855'
  Gældsforpligtelser 2.254' 1.855'
  Passiver I alt 1.746' 2.303'
  Likviditetsgrad
  72%
  (2020: 121%)
  Afkastningsgrad
  -33%
  (2020: -1%)
  Soliditetsgrad
  -29%
  (2020: 19%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.053' 3.105'
  Personaleomkostninger -3.060' -3.391'
  Af- og nedskrivninger -8' -12'
  Driftsresultat -16' -298'
  Andre finansielle indtægter 0' 2'
  Andre finansielle omkostninger -20' -25'
  Resultat før skat -36' -321'
  Skat af årets resultat 14' 64'
  Årets resultat I alt -22' -257'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 8'
  Materielle anlægsaktiver 0' 8'
  Andre tilgodehavender 55' 55'
  Finansielle anlægsaktiver 55' 55'
  Anlægsaktiver 55' 64'
  Råvarer og hjælpematerialer 264' 243'
  Varebeholdninger 264' 243'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.036' 861'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 155' 397'
  Udskudt skat 400' 388'
  Andre tilgodehavender 0' 1'
  Periodeafgrænsningsposter 4' 8'
  Tilgodehavender 1.595' 1.655'
  Likvide beholdninger 388' 195'
  Omsætningsaktiver 2.248' 2.092'
  Aktiver I alt 2.303' 2.156'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud -474' -452'
  Egenkapital 448' 469'
  Anden langfristet gæld 0' 13'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 13'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 272' 337'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 546' 540'
  Anden gæld 1.038' 797'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.855' 1.674'
  Gældsforpligtelser 1.855' 1.686'
  Passiver I alt 2.303' 2.156'
  Likviditetsgrad
  121%
  (2019: 125%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2019: -14%)
  Soliditetsgrad
  19%
  (2019: 22%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.105' 3.943'
  Personaleomkostninger -3.391' -3.505'
  Af- og nedskrivninger -12' -71'
  Driftsresultat -298' 367'
  Andre finansielle indtægter 2' 2'
  Andre finansielle omkostninger -25' -28'
  Resultat før skat -321' 341'
  Skat af årets resultat 64' -76'
  Årets resultat I alt -257' 265'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 8' 20'
  Materielle anlægsaktiver 8' 20'
  Andre tilgodehavender 55' 44'
  Finansielle anlægsaktiver 55' 44'
  Anlægsaktiver 64' 64'
  Råvarer og hjælpematerialer 243' 323'
  Varebeholdninger 243' 323'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 861' 1.188'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 397' 79'
  Udskudt skat 388' 325'
  Andre tilgodehavender 1' 106'
  Periodeafgrænsningsposter 8' 89'
  Tilgodehavender 1.655' 1.787'
  Likvide beholdninger 195' 270'
  Omsætningsaktiver 2.092' 2.381'
  Aktiver I alt 2.156' 2.445'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud -452' -195'
  Egenkapital 469' 726'
  Anden langfristet gæld 13' -
  Langfristede gældsforpligtelser 13' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 337' 189'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 540' 533'
  Anden gæld 797' 996'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.674' 1.719'
  Gældsforpligtelser 1.686' 1.719'
  Passiver I alt 2.156' 2.445'
  Likviditetsgrad
  125%
  (2018: 139%)
  Afkastningsgrad
  -14%
  (2018: 15%)
  Soliditetsgrad
  22%
  (2018: 30%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.943' 2.840'
  Personaleomkostninger -3.505' -3.393'
  Af- og nedskrivninger -71' -134'
  Driftsresultat 367' -687'
  Andre finansielle indtægter 2' 0'
  Andre finansielle omkostninger -28' -21'
  Resultat før skat 341' -707'
  Skat af årets resultat -76' 152'
  Årets resultat I alt 265' -555'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 20' 91'
  Materielle anlægsaktiver 20' 91'
  Andre tilgodehavender 44' 44'
  Finansielle anlægsaktiver 44' 44'
  Anlægsaktiver 64' 135'
  Råvarer og hjælpematerialer 323' 385'
  Varebeholdninger 323' 385'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.188' 662'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 79' 275'
  Udskudt skat 325' 403'
  Andre tilgodehavender 106' -
  Periodeafgrænsningsposter 89' 85'
  Tilgodehavender 1.787' 1.425'
  Likvide beholdninger 270' 32'
  Omsætningsaktiver 2.381' 1.843'
  Aktiver I alt 2.445' 1.978'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud -195' -460'
  Egenkapital 726' 462'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 189' 152'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 533' 539'
  Anden gæld 996' 825'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.719' 1.516'
  Gældsforpligtelser 1.719' 1.516'
  Passiver I alt 2.445' 1.978'
  Likviditetsgrad
  139%
  (2017: 122%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2017: -35%)
  Soliditetsgrad
  30%
  (2017: 23%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.840' 4.006'
  Personaleomkostninger -3.393' -4.078'
  Af- og nedskrivninger -134' -154'
  Driftsresultat -687' -225'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -21' -30'
  Resultat før skat -707' -256'
  Skat af årets resultat 152' 52'
  Årets resultat I alt -555' -204'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 91' 225'
  Materielle anlægsaktiver 91' 225'
  Andre tilgodehavender 44' 44'
  Finansielle anlægsaktiver 44' 44'
  Anlægsaktiver 135' 269'
  Råvarer og hjælpematerialer 385' 468'
  Varebeholdninger 385' 468'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 662' 1.542'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 275' 377'
  Udskudt skat 403' 251'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 85' 82'
  Tilgodehavender 1.425' 2.252'
  Likvide beholdninger 32' 132'
  Omsætningsaktiver 1.843' 2.851'
  Aktiver I alt 1.978' 3.120'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud -460' 96'
  Egenkapital 462' 1.017'
  Kortfristet gæld til banker 0' 43'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 152' 293'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 539' 557'
  Anden gæld 825' 1.209'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.516' 2.103'
  Gældsforpligtelser 1.516' 2.103'
  Passiver I alt 1.978' 3.120'
  Likviditetsgrad
  122%
  (2016: 136%)
  Afkastningsgrad
  -35%
  (2016: -7%)
  Soliditetsgrad
  23%
  (2016: 33%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 4.006' 3.848'
  Personaleomkostninger -4.078' -4.283'
  Af- og nedskrivninger -154' -156'
  Driftsresultat -225' -591'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -30' -29'
  Resultat før skat -256' -619'
  Skat af årets resultat 52' 115'
  Årets resultat I alt -204' -504'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 225' 375'
  Materielle anlægsaktiver 225' 375'
  Andre tilgodehavender 44' 55'
  Finansielle anlægsaktiver 44' 55'
  Anlægsaktiver 269' 429'
  Råvarer og hjælpematerialer 468' 537'
  Varebeholdninger 468' 537'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.542' 2.085'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 377' 128'
  Udskudt skat 251' 200'
  Andre tilgodehavender 0' 15'
  Periodeafgrænsningsposter 82' 70'
  Tilgodehavender 2.252' 2.498'
  Likvide beholdninger 132' 212'
  Omsætningsaktiver 2.851' 3.247'
  Aktiver I alt 3.120' 3.677'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud 96' 300'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 1.017' 1.221'
  Kortfristet gæld til banker 43' 169'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 293' 713'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 557' 608'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 1.209' 965'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.103' 2.455'
  Gældsforpligtelser 2.103' 2.455'
  Passiver I alt 3.120' 3.677'
  Likviditetsgrad
  136%
  (2015: 132%)
  Afkastningsgrad
  -7%
  (2015: -16%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2015: 33%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.848' 5.694'
  Personaleomkostninger -4.283' -5.009'
  Af- og nedskrivninger -156' -157'
  Driftsresultat -591' 529'
  Andre finansielle indtægter 0' -1'
  Andre finansielle omkostninger -29' -35'
  Resultat før skat -619' 493'
  Skat af årets resultat 115' -107'
  Årets resultat I alt -504' 386'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 375' 487'
  Materielle anlægsaktiver 375' 487'
  Andre tilgodehavender 55' 55'
  Finansielle anlægsaktiver 55' 55'
  Anlægsaktiver 429' 542'
  Råvarer og hjælpematerialer 537' 599'
  Varebeholdninger 537' 599'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.085' 1.849'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 128' 923'
  Udskudt skat 200' 77'
  Andre tilgodehavender 15' 14'
  Periodeafgrænsningsposter 70' 86'
  Tilgodehavender 2.498' 2.949'
  Likvide beholdninger 212' 413'
  Omsætningsaktiver 3.247' 3.961'
  Aktiver I alt 3.677' 4.503'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 921' 921'
  Overført overskud eller underskud 300' 804'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 100'
  Egenkapital 1.221' 1.825'
  Kortfristet gæld til banker 169' 299'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 43'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 713' 437'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 608' 343'
  Selskabsskat 0' 78'
  Anden gæld 965' 1.479'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.455' 2.678'
  Gældsforpligtelser 2.455' 2.678'
  Passiver I alt 3.677' 4.503'
  Likviditetsgrad
  132%
  (2014: 148%)
  Afkastningsgrad
  -16%
  (2014: 12%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2014: 41%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 5.694'
  Personaleomkostninger -5.009'
  Af- og nedskrivninger -157'
  Driftsresultat 529'
  Andre finansielle indtægter -1'
  Andre finansielle omkostninger -35'
  Resultat før skat 493'
  Skat af årets resultat -107'
  Årets resultat I alt 386'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 487'
  Materielle anlægsaktiver 487'
  Andre tilgodehavender 55'
  Finansielle anlægsaktiver 55'
  Anlægsaktiver 542'
  Råvarer og hjælpematerialer 599'
  Varebeholdninger 599'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.849'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 923'
  Udskudt skat 77'
  Andre tilgodehavender 14'
  Periodeafgrænsningsposter 86'
  Tilgodehavender 2.949'
  Likvide beholdninger 413'
  Omsætningsaktiver 3.961'
  Aktiver I alt 4.503'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 921'
  Overført overskud eller underskud 804'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 100'
  Egenkapital 1.825'
  Kortfristet gæld til banker 299'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 43'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 437'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 343'
  Selskabsskat 78'
  Anden gæld 1.479'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.678'
  Gældsforpligtelser 2.678'
  Passiver I alt 4.503'
  Likviditetsgrad
  148%
  Afkastningsgrad
  12%
  Soliditetsgrad
  41%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.