OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -328' -184'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat -328' -184'
  Andre finansielle indtægter 2.033' 18.019'
  Andre finansielle omkostninger -934' -1.693'
  Resultat før skat 772' 16.142'
  Skat af årets resultat -216' -238'
  Årets resultat I alt 556' 15.904'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 17' 25'
  Finansielle anlægsaktiver 17' 25'
  Anlægsaktiver 17' 25'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 75'
  Varebeholdninger 0' 75'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 5'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.969' 250'
  Andre tilgodehavender 135' 30'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 36.166' 32.834'
  Likvide beholdninger 5.120' 7.577'
  Omsætningsaktiver 41.286' 40.486'
  Aktiver I alt 41.303' 40.511'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 23.570' 25.014'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000' 0'
  Egenkapital 25.695' 25.139'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 179' 140'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.135' 7.675'
  Selskabsskat 216' 238'
  Kortfristet gældsforpligtelser 15.608' 15.371'
  Passiver I alt 41.303' 40.511'
  Likviditetsgrad
  265%
  (2019: 263%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  62%
  (2019: 62%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -184' -349'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat -184' -349'
  Andre finansielle indtægter 18.019' 2.457'
  Andre finansielle omkostninger -1.693' -1.890'
  Resultat før skat 16.142' 218'
  Skat af årets resultat -238' -49'
  Årets resultat I alt 15.904' 169'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 25' 50'
  Tilgodehavender hos associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver 25' 50'
  Anlægsaktiver 25' 50'
  Fremstillede varer og handelsvarer 75' 110'
  Varebeholdninger 75' 110'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5' 10'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 250' 1.770'
  Andre tilgodehavender 30' 2.129'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 1'
  Tilgodehavender 32.834' 41.835'
  Likvide beholdninger 7.577' 2.369'
  Omsætningsaktiver 40.486' 44.313'
  Aktiver I alt 40.511' 44.363'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 25.014' 9.111'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 1.700'
  Egenkapital 25.139' 10.936'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 140' 176'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 7.675' 26.272'
  Selskabsskat 238' 49'
  Anden gæld - 0'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 15.371' 33.428'
  Passiver I alt 40.511' 44.363'
  Likviditetsgrad
  263%
  (2018: 133%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: -1%)
  Soliditetsgrad
  62%
  (2018: 25%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -349' -535'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Driftsresultat -349' -535'
  Andre finansielle indtægter 2.457' 2.573'
  Andre finansielle omkostninger -1.890' -1.753'
  Resultat før skat 218' 285'
  Skat af årets resultat -49' -71'
  Årets resultat I alt 169' 215'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 50' 75'
  Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0' 38.825'
  Finansielle anlægsaktiver 50' 38.900'
  Anlægsaktiver 50' 38.900'
  Fremstillede varer og handelsvarer 110' 120'
  Varebeholdninger 110' 120'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10' 63'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.770' 1.909'
  Andre tilgodehavender 2.129' 2.120'
  Periodeafgrænsningsposter 1' 1'
  Tilgodehavender 41.835' 4.193'
  Likvide beholdninger 2.369' 2.053'
  Omsætningsaktiver 44.313' 6.366'
  Aktiver I alt 44.363' 45.266'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 9.111' 10.641'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.700' 2.000'
  Egenkapital 10.936' 12.766'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 23.173'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 176' 124'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 26.272' 1.616'
  Selskabsskat 49' 63'
  Anden gæld 0' 85'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 450'
  Kortfristet gældsforpligtelser 33.428' 9.327'
  Passiver I alt 44.363' 45.266'
  Likviditetsgrad
  133%
  (2017: 68%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2017: -1%)
  Soliditetsgrad
  25%
  (2017: 28%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -535' -256'
  Personaleomkostninger 0' -
  Driftsresultat -535' -
  Andre finansielle indtægter 2.573' 4.157'
  Andre finansielle omkostninger -1.753' -448'
  Resultat før skat 285' 3.453'
  Skat af årets resultat -71' -7'
  Årets resultat I alt 215' 3.447'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 75' 50'
  Tilgodehavender hos associerede virksomheder 38.825' 39.171'
  Finansielle anlægsaktiver 38.900' 39.221'
  Anlægsaktiver 38.900' 39.221'
  Fremstillede varer og handelsvarer 120' 1.034'
  Varebeholdninger 120' 1.034'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63' 170'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.909' 528'
  Andre tilgodehavender 2.120' 2.000'
  Periodeafgrænsningsposter 1' 1'
  Tilgodehavender 4.193' 2.699'
  Likvide beholdninger 2.053' 55'
  Omsætningsaktiver 6.366' 3.788'
  Aktiver I alt 45.266' 43.009'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 10.641' 12.427'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000' 0'
  Egenkapital 12.766' 12.552'
  Langfristede gældsforpligtelser 23.173' 23.173'
  Kortfristet gæld til banker 0' 9'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 124' 166'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.616' 217'
  Selskabsskat 63' 7'
  Anden gæld 85' 49'
  Periodeafgrænsningsposter 450' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 9.327' 7.284'
  Passiver I alt 45.266' 43.009'
  Likviditetsgrad
  68%
  (2016: 52%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  28%
  (2016: 29%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -256' -
  Andre finansielle indtægter 4.157' 613'
  Andre finansielle omkostninger -448' -222'
  Resultat før skat 3.453' 161'
  Skat af årets resultat -7' -
  Årets resultat I alt 3.447' 123'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 50' 25'
  Tilgodehavender hos associerede virksomheder 39.171' -
  Andre tilgodehavender - 0'
  Finansielle anlægsaktiver 39.221' 25'
  Anlægsaktiver 39.221' 25'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.034' 518'
  Varebeholdninger 1.034' 518'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 170' 212'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 528' 3.041'
  Andre tilgodehavender 2.000' 21'
  Periodeafgrænsningsposter 1' 1'
  Tilgodehavender 2.699' 25.850'
  Likvide beholdninger 55' 682'
  Omsætningsaktiver 3.788' 27.049'
  Aktiver I alt 43.009' 27.074'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 12.427' 8.980'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 4.000'
  Egenkapital 12.552' 13.105'
  Langfristede gældsforpligtelser 23.173' -
  Kortfristet gæld til banker 9' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 166' 386'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 217' 7.065'
  Selskabsskat 7' 38'
  Anden gæld 49' 2.017'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.284' 13.969'
  Gældsforpligtelser - 13.969'
  Passiver I alt 43.009' 27.074'
  Likviditetsgrad
  52%
  (2015: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2015: 0%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste - -155'
  Andre finansielle indtægter 613' 442'
  Andre finansielle omkostninger -222' -21'
  Resultat før skat 161' 266'
  Skat af årets resultat - -66'
  Årets resultat I alt 123' 201'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 25' -
  Andre tilgodehavender 0' 900'
  Finansielle anlægsaktiver 25' 900'
  Anlægsaktiver 25' 900'
  Fremstillede varer og handelsvarer 518' 513'
  Varebeholdninger 518' 513'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 212' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 3.041' 5.330'
  Andre tilgodehavender 21' 135'
  Periodeafgrænsningsposter 1' 1'
  Tilgodehavender 25.850' 5.466'
  Likvide beholdninger 682' 6.344'
  Omsætningsaktiver 27.049' 12.323'
  Aktiver I alt 27.074' 13.223'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 125' 125'
  Overført overskud eller underskud 8.980' 12.857'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.000' -
  Egenkapital 13.105' 12.982'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 386' 140'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 7.065' -
  Selskabsskat 38' 66'
  Anden gæld 2.017' 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 13.969' 241'
  Gældsforpligtelser 13.969' 241'
  Passiver I alt 27.074' 13.223'
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -155'
  Andre finansielle indtægter 442'
  Andre finansielle omkostninger -21'
  Resultat før skat 266'
  Skat af årets resultat -66'
  Årets resultat I alt 201'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre tilgodehavender 900'
  Finansielle anlægsaktiver 900'
  Anlægsaktiver 900'
  Fremstillede varer og handelsvarer 513'
  Varebeholdninger 513'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 5.330'
  Andre tilgodehavender 135'
  Periodeafgrænsningsposter 1'
  Tilgodehavender 5.466'
  Likvide beholdninger 6.344'
  Omsætningsaktiver 12.323'
  Aktiver I alt 13.223'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 125'
  Overført overskud eller underskud 12.857'
  Egenkapital 12.982'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 140'
  Selskabsskat 66'
  Anden gæld 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 241'
  Gældsforpligtelser 241'
  Passiver I alt 13.223'
  Likviditetsgrad
  5.108%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  98%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.