OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2019 - 30.06.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -6' -44'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -18' -
  Andre finansielle omkostninger -1' -3'
  Resultat før skat -25' -47'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -25' -47'

  Balance pr. 30.06.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0' 18'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 18'
  Fremstillede varer og handelsvarer - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 1'
  Tilgodehavender 0' 1'
  Likvide beholdninger - 0'
  Aktiver I alt 0' 19'

  Balance pr. 30.06.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.509' -1.485'
  Egenkapital -968' -944'
  Anden gæld 86' 165'
  Passiver I alt 0' 19'
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2018 - 30.06.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -44' -65'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' -26'
  Andre finansielle omkostninger -3' -1'
  Resultat før skat -47' -92'
  Skat af årets resultat 0' -89'
  Årets resultat I alt -47' -181'

  Balance pr. 30.06.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 15'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 26'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 1' -
  Tilgodehavender 1' 26'
  Likvide beholdninger 0' 1'
  Aktiver I alt 19' 61'

  Balance pr. 30.06.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.485' -1.427'
  Egenkapital -944' -886'
  Anden gæld 165' 149'
  Passiver I alt 19' 61'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 0%)
  Soliditetsgrad
  -5.004%
  (2017-18: -1.460%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2017 - 30.06.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -65' 8'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger -26' -8'
  Andre driftsomkostninger - -19'
  Driftsresultat - -19'
  Andre finansielle omkostninger -1' -2'
  Resultat før skat -92' -31'
  Skat af årets resultat -89' 5'
  Årets resultat I alt -181' -26'

  Balance pr. 30.06.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 26'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 26'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Anlægsaktiver - 44'
  Råvarer og hjælpematerialer - 80'
  Fremstillede varer og handelsvarer 15' -
  Varebeholdninger - 80'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26' 26'
  Udskudt skat 0' 89'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Tilgodehavender 26' 116'
  Likvide beholdninger 1' 2'
  Omsætningsaktiver - 198'
  Aktiver I alt 61' 242'

  Balance pr. 30.06.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.427' -1.245'
  Egenkapital -886' -704'
  Langfristede gældsforpligtelser - 797'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Anden gæld 149' 149'
  Kortfristet gældsforpligtelser - 149'
  Gældsforpligtelser - 946'
  Passiver I alt 61' 242'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016-17: -8%)
  Soliditetsgrad
  -1.460%
  (2016-17: -291%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2016 - 30.06.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 8' 12'
  Personaleomkostninger 0' -7'
  Af- og nedskrivninger -8' -8'
  Andre driftsomkostninger -19' -32'
  Driftsresultat -19' -35'
  Andre finansielle indtægter - 2'
  Andre finansielle omkostninger -2' -32'
  Resultat før skat -31' -76'
  Skat af årets resultat 5' 16'
  Årets resultat I alt -26' -60'

  Balance pr. 30.06.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 26' 34'
  Immaterielle anlægsaktiver 26' 34'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Anlægsaktiver 44' 52'
  Råvarer og hjælpematerialer 80' 80'
  Varebeholdninger 80' 80'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26' 20'
  Udskudt skat 89' 85'
  Andre tilgodehavender 0' 23'
  Tilgodehavender 116' 128'
  Likvide beholdninger 2' 0'
  Omsætningsaktiver 198' 208'
  Aktiver I alt 242' 260'

  Balance pr. 30.06.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.245' -1.219'
  Egenkapital -704' -678'
  Langfristede gældsforpligtelser 797' 787'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 16'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 56'
  Anden gæld 149' 80'
  Kortfristet gældsforpligtelser 149' 152'
  Gældsforpligtelser 946' 938'
  Passiver I alt 242' 260'
  Likviditetsgrad
  133%
  (2015-16: 137%)
  Afkastningsgrad
  -8%
  (2015-16: -13%)
  Soliditetsgrad
  -291%
  (2015-16: -261%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2015 - 30.06.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 12' 295'
  Personaleomkostninger -7' -34'
  Af- og nedskrivninger -8' -
  Andre driftsomkostninger -32' -
  Driftsresultat -35' 253'
  Andre finansielle indtægter 2' 0'
  Andre finansielle omkostninger -32' -65'
  Resultat før skat -76' 187'
  Skat af årets resultat 16' -43'
  Årets resultat I alt -60' 145'

  Balance pr. 30.06.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 34' 42'
  Immaterielle anlægsaktiver 34' 42'
  Andre tilgodehavender 0' 13'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 18' 18'
  Finansielle anlægsaktiver 18' 31'
  Anlægsaktiver 52' 72'
  Råvarer og hjælpematerialer 80' 99'
  Varebeholdninger 80' 99'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20' 0'
  Udskudt skat 85' 68'
  Andre tilgodehavender 23' -
  Tilgodehavender 128' 92'
  Likvide beholdninger 0' -
  Omsætningsaktiver 208' 191'
  Aktiver I alt 260' 263'

  Balance pr. 30.06.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.219' -1.159'
  Egenkapital -678' -618'
  Langfristede gældsforpligtelser 787' -
  Kortfristet gæld til banker 0' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder - 1'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 16' 15'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 56' 56'
  Anden gæld 80' 83'
  Kortfristet gældsforpligtelser 152' 881'
  Gældsforpligtelser 938' 881'
  Passiver I alt 260' 263'
  Likviditetsgrad
  137%
  (2014-15: 22%)
  Afkastningsgrad
  -13%
  (2014-15: 96%)
  Soliditetsgrad
  -261%
  (2014-15: -235%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2014 - 30.06.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 295' 200'
  Personaleomkostninger -34' -43'
  Driftsresultat 253' 149'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -65' -83'
  Resultat før skat 187' 66'
  Skat af årets resultat -43' -17'
  Årets resultat I alt 145' 50'

  Balance pr. 30.06.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 42' 49'
  Immaterielle anlægsaktiver 42' 49'
  Andre tilgodehavender 13' 18'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 18' -
  Finansielle anlægsaktiver 31' 18'
  Anlægsaktiver 72' 68'
  Råvarer og hjælpematerialer 99' 175'
  Varebeholdninger 99' 178'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 86'
  Udskudt skat 68' 111'
  Tilgodehavender 92' 221'
  Omsætningsaktiver 191' 399'
  Aktiver I alt 263' 466'

  Balance pr. 30.06.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 188' 188'
  Overført overskud eller underskud -1.159' -1.304'
  Egenkapital -618' -763'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 15' 243'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 56' 56'
  Anden gæld 83' 78'
  Kortfristet gældsforpligtelser 881' -
  Gældsforpligtelser 881' 1.229'
  Passiver I alt 263' 466'
  Likviditetsgrad
  22%
  (2013-14: 0%)
  Afkastningsgrad
  96%
  (2013-14: 32%)
  Soliditetsgrad
  -235%
  (2013-14: -164%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2013 - 30.06.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 200'
  Personaleomkostninger -43'
  Driftsresultat 149'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -83'
  Resultat før skat 66'
  Skat af årets resultat -17'
  Årets resultat I alt 50'

  Balance pr. 30.06.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Goodwill 49'
  Immaterielle anlægsaktiver 49'
  Andre tilgodehavender 18'
  Finansielle anlægsaktiver 18'
  Anlægsaktiver 68'
  Råvarer og hjælpematerialer 175'
  Varebeholdninger 178'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 86'
  Udskudt skat 111'
  Tilgodehavender 221'
  Omsætningsaktiver 399'
  Aktiver I alt 466'

  Balance pr. 30.06.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 188'
  Overført overskud eller underskud -1.304'
  Egenkapital -763'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 243'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 56'
  Anden gæld 78'
  Gældsforpligtelser 1.229'
  Passiver I alt 466'
  Afkastningsgrad
  32%
  Soliditetsgrad
  -164%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.