OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2020 - 30.09.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.330' 976'
  Personaleomkostninger 0' -21'
  Andre finansielle indtægter 11' 48'
  Andre finansielle omkostninger -75' -1'
  Resultat før skat 1.266' 1.003'
  Skat af årets resultat -279' 428'
  Årets resultat I alt 987' 1.430'

  Balance pr. 30.09.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.420' 1.277'
  Varebeholdninger 1.420' 1.277'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.714' 899'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 13.376' 13.365'
  Udskudt skat 368' 647'
  Andre tilgodehavender 0' 19'
  Periodeafgrænsningsposter 2' 7'
  Tilgodehavender 16.460' 14.937'
  Likvide beholdninger 3.492' 5.116'
  Omsætningsaktiver 21.372' 21.330'
  Aktiver I alt 21.372' 21.330'

  Balance pr. 30.09.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 9.447' 8.460'
  Egenkapital 10.447' 9.460'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Langfristet selskabsskat 0' -
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 221'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.073' 2.271'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 130' 185'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.266' 6.926'
  Selskabsskat 221' 180'
  Anden gæld 1.235' 2.087'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.925' 11.649'
  Gældsforpligtelser 10.925' 11.870'
  Passiver I alt 21.372' 21.330'
  Likviditetsgrad
  196%
  (2019-20: 183%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019-20: 0%)
  Soliditetsgrad
  49%
  (2019-20: 44%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2019 - 30.09.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 976' 954'
  Personaleomkostninger -21' 21'
  Andre finansielle indtægter 48' -131'
  Andre finansielle omkostninger -1' -1'
  Resultat før skat 1.003' 842'
  Skat af årets resultat 428' -178'
  Årets resultat I alt 1.430' 664'

  Balance pr. 30.09.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.277' 1.247'
  Varebeholdninger 1.277' 1.247'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 899' 196'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 13.365' 11.390'
  Udskudt skat 647' -
  Andre tilgodehavender 19' 38'
  Periodeafgrænsningsposter 7' 9'
  Tilgodehavender 14.937' 11.635'
  Likvide beholdninger 5.116' 430'
  Omsætningsaktiver 21.330' 13.312'
  Aktiver I alt 21.330' 13.312'

  Balance pr. 30.09.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 8.460' 7.057'
  Egenkapital 9.460' 8.057'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 2'
  Hensatte forpligtelser 0' 2'
  Langfristede gældsforpligtelser 221' 180'
  Kortfristet gæld til banker 0' 14'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.271' 550'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 185' 663'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 6.926' 2.794'
  Selskabsskat 180' -
  Anden gæld 2.087' 1.051'
  Kortfristet gældsforpligtelser 11.649' 5.073'
  Gældsforpligtelser 11.870' 5.253'
  Passiver I alt 21.330' 13.312'
  Likviditetsgrad
  183%
  (2018-19: 262%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  44%
  (2018-19: 61%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2018 - 30.09.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 954' 3.650'
  Personaleomkostninger 21' -999'
  Andre finansielle indtægter -131' -
  Andre finansielle omkostninger -1' -306'
  Resultat før skat 842' 2.346'
  Skat af årets resultat -178' -491'
  Årets resultat I alt 664' 1.855'

  Balance pr. 30.09.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.247' 3.003'
  Varebeholdninger 1.247' 3.003'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 196' 5.165'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 11.390' 6.779'
  Andre tilgodehavender 38' 89'
  Periodeafgrænsningsposter 9' 29'
  Tilgodehavender 11.635' 12.062'
  Likvide beholdninger 430' 5.437'
  Omsætningsaktiver 13.312' 20.502'
  Aktiver I alt 13.312' 20.502'

  Balance pr. 30.09.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 7.057' 6.285'
  Egenkapital 8.057' 7.285'
  Hensættelse til udskudt skat 2' 4'
  Hensatte forpligtelser 2' 4'
  Langfristede gældsforpligtelser 180' 490'
  Kortfristet gæld til banker 14' 2'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 550' 1.043'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 663' 304'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.794' 9.283'
  Anden gæld 1.051' 2.092'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.073' 12.723'
  Gældsforpligtelser 5.253' 13.213'
  Passiver I alt 13.312' 20.502'
  Likviditetsgrad
  262%
  (2017-18: 161%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 0%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2017-18: 36%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2017 - 30.09.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.650' 7.351'
  Personaleomkostninger -999' -6.453'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -306' -42'
  Resultat før skat 2.346' 857'
  Skat af årets resultat -491' -219'
  Årets resultat I alt 1.855' 638'

  Balance pr. 30.09.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 3.003' 2.767'
  Varebeholdninger 3.003' 2.767'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.165' 50'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 6.779' 1.502'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 89' -
  Periodeafgrænsningsposter 29' 32'
  Tilgodehavender 12.062' 1.725'
  Likvide beholdninger 5.437' 4.870'
  Omsætningsaktiver 20.502' 9.362'
  Aktiver I alt 20.502' 9.362'

  Balance pr. 30.09.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 6.285' 4.218'
  Egenkapital 7.285' 5.218'
  Hensættelse til udskudt skat 4' 3'
  Hensatte forpligtelser 4' 3'
  Langfristede gældsforpligtelser 490' 100'
  Kortfristet gæld til banker 2' 114'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.043' 1.426'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 304' 496'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 9.283' 0'
  Anden gæld 2.092' 2.005'
  Kortfristet gældsforpligtelser 12.723' 4.041'
  Gældsforpligtelser 13.213' 4.141'
  Passiver I alt 20.502' 9.362'
  Likviditetsgrad
  161%
  (2016-17: 232%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016-17: 0%)
  Soliditetsgrad
  36%
  (2016-17: 56%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2016 - 30.09.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 7.351' 8.714'
  Personaleomkostninger -6.453' -7.542'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat - 1.172'
  Andre finansielle indtægter 0' 1'
  Andre finansielle omkostninger -42' -168'
  Resultat før skat 857' 1.004'
  Skat af årets resultat -219' 1.093'
  Årets resultat I alt 638' 2.097'

  Balance pr. 30.09.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 2.767' 2.583'
  Varebeholdninger 2.767' 2.583'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 50' 1.709'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.502' 1.149'
  Udskudt skat 0' 346'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 32' 34'
  Tilgodehavender 1.725' 3.381'
  Likvide beholdninger 4.870' 6.862'
  Omsætningsaktiver 9.362' 12.826'
  Aktiver I alt 9.362' 12.826'

  Balance pr. 30.09.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 4.218' 3.556'
  Egenkapital 5.218' 4.556'
  Hensættelse til udskudt skat 3' -
  Hensatte forpligtelser 3' -
  Langfristede gældsforpligtelser 100' -
  Kortfristet gæld til banker 114' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.426' 1.660'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 496' 730'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 2.941'
  Anden gæld 2.005' 2.915'
  Periodeafgrænsningsposter - 23'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.041' 8.270'
  Gældsforpligtelser 4.141' 8.270'
  Passiver I alt 9.362' 12.826'
  Likviditetsgrad
  232%
  (2015-16: 155%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 9%)
  Soliditetsgrad
  56%
  (2015-16: 36%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2015 - 30.09.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 8.714' 3.020'
  Personaleomkostninger -7.542' -6.365'
  Af- og nedskrivninger 0' -25'
  Driftsresultat 1.172' -3.370'
  Andre finansielle indtægter 1' 169'
  Andre finansielle omkostninger -168' -300'
  Resultat før skat 1.004' -3.500'
  Skat af årets resultat 1.093' 262'
  Årets resultat I alt 2.097' -3.238'

  Balance pr. 30.09.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 2.583' 3.053'
  Varebeholdninger 2.583' 3.053'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.709' 933'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.149' 402'
  Udskudt skat 346' -
  Andre tilgodehavender 0' 6'
  Periodeafgrænsningsposter 34' 141'
  Tilgodehavender 3.381' 1.482'
  Likvide beholdninger 6.862' 27.903'
  Omsætningsaktiver 12.826' 32.439'
  Aktiver I alt 12.826' 32.439'

  Balance pr. 30.09.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 500'
  Overført overskud eller underskud 3.556' -8.536'
  Egenkapital 4.556' -8.036'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.660' 5.595'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 730' 196'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.941' 31.717'
  Anden gæld 2.915' 2.900'
  Periodeafgrænsningsposter 23' 62'
  Kortfristet gældsforpligtelser 8.270' 40.475'
  Gældsforpligtelser 8.270' 40.475'
  Passiver I alt 12.826' 32.439'
  Likviditetsgrad
  155%
  (2014-15: 80%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2014-15: -10%)
  Soliditetsgrad
  36%
  (2014-15: -25%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2014 - 30.09.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.020' 3.138'
  Personaleomkostninger -6.365' -6.224'
  Af- og nedskrivninger -25' -39'
  Driftsresultat -3.370' -3.125'
  Andre finansielle indtægter 169' 39'
  Andre finansielle omkostninger -300' -316'
  Resultat før skat -3.500' -3.402'
  Skat af årets resultat 262' -167'
  Årets resultat I alt -3.238' -3.569'

  Balance pr. 30.09.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 25'
  Materielle anlægsaktiver 0' 25'
  Anlægsaktiver 0' 25'
  Fremstillede varer og handelsvarer 3.053' 990'
  Varebeholdninger 3.053' 1.452'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 933' 242'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 402' 140'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 6' 149'
  Periodeafgrænsningsposter 141' 88'
  Tilgodehavender 1.482' 619'
  Likvide beholdninger 27.903' 19.363'
  Omsætningsaktiver 32.439' 21.434'
  Aktiver I alt 32.439' 21.459'

  Balance pr. 30.09.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud -8.536' -5.411'
  Egenkapital -8.036' -4.911'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 5.595' 548'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 196' 404'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 31.717' 23.643'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 2.900' 1.751'
  Periodeafgrænsningsposter 62' 24'
  Kortfristet gældsforpligtelser 40.475' 26.370'
  Gældsforpligtelser 40.475' 26.370'
  Passiver I alt 32.439' 21.459'
  Likviditetsgrad
  80%
  (2013-14: 81%)
  Afkastningsgrad
  -10%
  (2013-14: -15%)
  Soliditetsgrad
  -25%
  (2013-14: -23%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2013 - 30.06.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 3.138'
  Personaleomkostninger -6.224'
  Af- og nedskrivninger -39'
  Driftsresultat -3.125'
  Andre finansielle indtægter 39'
  Andre finansielle omkostninger -316'
  Resultat før skat -3.402'
  Skat af årets resultat -167'
  Årets resultat I alt -3.569'

  Balance pr. 30.06.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 25'
  Materielle anlægsaktiver 25'
  Anlægsaktiver 25'
  Fremstillede varer og handelsvarer 990'
  Varebeholdninger 1.452'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 242'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 140'
  Udskudt skat 0'
  Andre tilgodehavender 149'
  Periodeafgrænsningsposter 88'
  Tilgodehavender 619'
  Likvide beholdninger 19.363'
  Omsætningsaktiver 21.434'
  Aktiver I alt 21.459'

  Balance pr. 30.06.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud -5.411'
  Egenkapital -4.911'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 548'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 404'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 23.643'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 1.751'
  Periodeafgrænsningsposter 24'
  Kortfristet gældsforpligtelser 26.370'
  Gældsforpligtelser 26.370'
  Passiver I alt 21.459'
  Likviditetsgrad
  81%
  Afkastningsgrad
  -15%
  Soliditetsgrad
  -23%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.