OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 25.818' 16.355'
  Personaleomkostninger -25.388' -15.841'
  Af- og nedskrivninger -428' -680'
  Driftsresultat 2' -166'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 179.038' 163.000'
  Andre finansielle indtægter 1.364' 1.874'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -1.662' -5.820'
  Andre finansielle omkostninger -7.901' -15.457'
  Resultat før skat 170.841' 143.431'
  Skat af årets resultat 655' -275'
  Årets resultat I alt 171.496' 143.156'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 44' -
  Immaterielle anlægsaktiver 44' 174'
  Andre anlæg og driftsmidler 290' 445'
  Materielle anlægsaktiver 1.126' 827'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.340.686' 1.351.111'
  Andre tilgodehavender 325' 667'
  Finansielle anlægsaktiver 1.341.011' 1.351.778'
  Anlægsaktiver 1.342.184' 1.352.779'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 82.443' 20.945'
  Udskudt skat 429' 455'
  Andre tilgodehavender 1.405' 973'
  Periodeafgrænsningsposter 496' 372'
  Tilgodehavender 153.514' 83.409'
  Likvide beholdninger 0' 6'
  Omsætningsaktiver 153.514' 83.415'
  Aktiver I alt 1.495.695' 1.436.194'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Overført overskud eller underskud 1.052.646' 956.150'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 75.000' -
  Egenkapital 1.202.646' 1.031.150'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser 1.924' 1.998'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 184.000'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.720' 2.434'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 278.814' 207.619'
  Anden gæld 10.591' 8.993'
  Kortfristet gældsforpligtelser 291.125' 219.046'
  Gældsforpligtelser 291.125' 403.046'
  Passiver I alt 1.495.695' 1.436.194'
  Likviditetsgrad
  53%
  (2019: 38%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  80%
  (2019: 72%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 16.355' 26.302'
  Personaleomkostninger -15.841' -14.441'
  Af- og nedskrivninger -680' -1.353'
  Driftsresultat -166' 10.508'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 163.000' 148.367'
  Andre finansielle indtægter 1.874' 481'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -5.820' -16.948'
  Andre finansielle omkostninger -15.457' -16.675'
  Resultat før skat 143.431' 125.733'
  Skat af årets resultat -275' 3.064'
  Årets resultat I alt 143.156' 128.797'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 174' 576'
  Andre anlæg og driftsmidler 445' 28'
  Materielle anlægsaktiver 827' 652'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.351.111' 1.354.305'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0'
  Andre tilgodehavender 667' 657'
  Finansielle anlægsaktiver 1.351.778' 1.354.962'
  Anlægsaktiver 1.352.779' 1.356.190'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 20.945' 52.483'
  Udskudt skat 455' -
  Andre tilgodehavender 973' 83'
  Periodeafgrænsningsposter 372' 372'
  Tilgodehavender 83.409' 96.500'
  Likvide beholdninger 6' -
  Omsætningsaktiver 83.415' 96.500'
  Aktiver I alt 1.436.194' 1.452.690'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Overført overskud eller underskud 956.150' 812.994'
  Egenkapital 1.031.150' 887.994'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 57'
  Hensatte forpligtelser 1.998' 57'
  Langfristede gældsforpligtelser 184.000' 444.000'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.434' 1.917'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 207.619' 100.721'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 8.993' 18.001'
  Kortfristet gældsforpligtelser 219.046' 120.639'
  Gældsforpligtelser 403.046' 564.639'
  Passiver I alt 1.436.194' 1.452.690'
  Likviditetsgrad
  38%
  (2018: 80%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: 1%)
  Soliditetsgrad
  72%
  (2018: 61%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 0'
  Direkte omkostninger - 0'
  Andre driftsindtægter - 24.033'
  Andre eksterne omkostninger - -12.471'
  Bruttofortjeneste 26.302' 11.562'
  Personaleomkostninger -14.441' -11.584'
  Af- og nedskrivninger -1.353' -1.520'
  Driftsresultat 10.508' -1.542'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 148.367' 144.204'
  Andre finansielle indtægter 481' 666'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -16.948' -49.407'
  Andre finansielle omkostninger -16.675' -12.518'
  Resultat før skat 125.733' 81.403'
  Skat af årets resultat 3.064' 3.522'
  Årets resultat I alt 128.797' 84.925'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 576' 1.335'
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 28' 51'
  Materielle anlægsaktiver 652' 1.129'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.354.305' 1.110.975'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0' 12.000'
  Andre tilgodehavender 657' 647'
  Finansielle anlægsaktiver 1.354.962' 1.123.622'
  Anlægsaktiver 1.356.190' 1.126.086'
  Råvarer og hjælpematerialer - 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer - 0'
  Varebeholdninger - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 52.483' 65.893'
  Andre tilgodehavender 83' 25'
  Periodeafgrænsningsposter 372' 2.366'
  Tilgodehavender 96.500' 110.458'
  Likvide beholdninger - 0'
  Omsætningsaktiver 96.500' 110.458'
  Aktiver I alt 1.452.690' 1.236.544'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Reserve for udviklingsomkostninger - 0'
  Overført overskud eller underskud 812.994' 684.197'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 887.994' 759.197'
  Hensættelse til udskudt skat 57' 713'
  Hensatte forpligtelser 57' 713'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Anden langfristet gæld - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 444.000' 341.817'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.917' 3.377'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 100.721' 113.624'
  Selskabsskat 0' 4.034'
  Anden gæld 18.001' 13.782'
  Kortfristet gældsforpligtelser 120.639' 134.817'
  Gældsforpligtelser 564.639' 476.634'
  Passiver I alt 1.452.690' 1.236.544'
  Likviditetsgrad
  80%
  (2017: 82%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2017: 61%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Direkte omkostninger 0' 0'
  Andre driftsindtægter 24.033' 18.954'
  Andre eksterne omkostninger -12.471' -12.515'
  Bruttofortjeneste 11.562' 6.439'
  Personaleomkostninger -11.584' -7.136'
  Af- og nedskrivninger -1.520' -1.470'
  Driftsresultat -1.542' -2.167'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 144.204' 110.000'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 666' 929'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -49.407' -12.372'
  Andre finansielle omkostninger -12.518' -11.581'
  Resultat før skat 81.403' 84.809'
  Skat af årets resultat 3.522' 3.307'
  Årets resultat I alt 84.925' 88.116'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver - 1.803'
  Immaterielle anlægsaktiver 1.335' 1.803'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 51' 75'
  Materielle anlægsaktiver 1.129' 1.386'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.110.975' 1.241.264'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.000' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Andre tilgodehavender 647' 622'
  Finansielle anlægsaktiver 1.123.622' 1.241.886'
  Anlægsaktiver 1.126.086' 1.245.075'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 65.893' 111.253'
  Andre tilgodehavender 25' 2.225'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag - 25.082'
  Periodeafgrænsningsposter 2.366' 1.608'
  Tilgodehavender 110.458' 140.168'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 110.458' 140.168'
  Aktiver I alt 1.236.544' 1.385.243'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Reserve for nettoopskrivninger - 0'
  Reserve for udviklingsomkostninger 0' 0'
  Overført overskud eller underskud 684.197' 599.272'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' -
  Egenkapital 759.197' 674.272'
  Hensættelse til udskudt skat 713' 672'
  Hensatte forpligtelser 713' 672'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 341.817' 530.000'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.377' 1.903'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 113.624' 171.111'
  Selskabsskat 4.034' 3.936'
  Anden gæld 13.782' 3.349'
  Kortfristet gældsforpligtelser 134.817' 180.299'
  Gældsforpligtelser 476.634' 710.299'
  Passiver I alt 1.236.544' 1.385.243'
  Likviditetsgrad
  82%
  (2016: 78%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2016: 49%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Direkte omkostninger 0' 0'
  Andre driftsindtægter 18.954' 18.050'
  Andre eksterne omkostninger -12.515' -8.018'
  Bruttofortjeneste 6.439' 10.032'
  Personaleomkostninger -7.136' -8.460'
  Af- og nedskrivninger -1.470' -1.170'
  Driftsresultat -2.167' 402'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 110.000' 89.500'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0' -1.278'
  Andre finansielle indtægter 929' 1.968'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -12.372' -54.327'
  Andre finansielle omkostninger -11.581' -11.394'
  Resultat før skat 84.809' 24.871'
  Skat af årets resultat 3.307' 2.069'
  Årets resultat I alt 88.116' 26.940'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.803' -
  Immaterielle anlægsaktiver 1.803' 1.311'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 75' 99'
  Materielle anlægsaktiver 1.386' 1.185'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.241.264' 1.183.139'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 1.000'
  Andre tilgodehavender 622' -
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 298'
  Finansielle anlægsaktiver 1.241.886' 1.184.437'
  Anlægsaktiver 1.245.075' 1.186.933'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 111.253' 81.619'
  Andre tilgodehavender 2.225' 360'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 25.082' 39.733'
  Periodeafgrænsningsposter 1.608' 1.345'
  Tilgodehavender 140.168' 123.057'
  Likvide beholdninger 0' 3'
  Omsætningsaktiver 140.168' 123.060'
  Aktiver I alt 1.385.243' 1.309.993'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Reserve for nettoopskrivninger 0' 0'
  Reserve for udviklingsomkostninger 0' -
  Overført overskud eller underskud 599.272' 511.156'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 674.272' 609.216'
  Hensættelse til udskudt skat 672' 527'
  Hensatte forpligtelser 672' 527'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Anden langfristet gæld 0' -
  Langfristede gældsforpligtelser 530.000' 577.627'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.903' 450'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 171.111' 135.977'
  Gæld til associerede virksomheder - 0'
  Selskabsskat 3.936' 5.884'
  Anden gæld 3.349' 3.372'
  Kortfristet gældsforpligtelser 180.299' 145.683'
  Gældsforpligtelser 710.299' 723.310'
  Passiver I alt 1.385.243' 1.309.993'
  Likviditetsgrad
  78%
  (2015: 84%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  49%
  (2015: 45%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Direkte omkostninger 0' 0'
  Andre driftsindtægter 18.050' 17.018'
  Andre eksterne omkostninger -8.018' -8.613'
  Bruttofortjeneste 10.032' 8.405'
  Personaleomkostninger -8.460' -11.471'
  Af- og nedskrivninger -1.170' -761'
  Driftsresultat 402' -3.827'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 89.500' 104.500'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -1.278' 0'
  Andre finansielle indtægter 1.968' 3.861'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -54.327' -63.070'
  Andre finansielle omkostninger -11.394' -19.815'
  Resultat før skat 24.871' 21.649'
  Skat af årets resultat 2.069' 2.511'
  Årets resultat I alt 26.940' 24.160'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 1.311' 954'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 99' 22'
  Materielle anlægsaktiver 1.185' 1.372'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.183.139' 1.190.216'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 1.000' 2.500'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 298' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 1.184.437' 1.192.716'
  Anlægsaktiver 1.186.933' 1.195.042'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 81.619' 103.953'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 360' 1.616'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 39.733' 6.547'
  Periodeafgrænsningsposter 1.345' 1.420'
  Tilgodehavender 123.057' 113.536'
  Likvide beholdninger 3' 0'
  Omsætningsaktiver 123.060' 113.536'
  Aktiver I alt 1.309.993' 1.308.578'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 75.000' 75.000'
  Reserve for nettoopskrivninger 0' 0'
  Overført overskud eller underskud 511.156' 484.216'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 50.000'
  Egenkapital 609.216' 585.056'
  Hensættelse til udskudt skat 527' 543'
  Hensatte forpligtelser 527' 543'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 577.627' 577.627'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 450' 1.490'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 135.977' 115.191'
  Gæld til associerede virksomheder 0' 117'
  Selskabsskat 5.884' -
  Anden gæld 3.372' 4.372'
  Kortfristet gældsforpligtelser 145.683' 121.192'
  Gældsforpligtelser 723.310' 698.819'
  Passiver I alt 1.309.993' 1.308.578'
  Likviditetsgrad
  84%
  (2014: 94%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: 0%)
  Soliditetsgrad
  45%
  (2014: 47%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 0'
  Direkte omkostninger 0'
  Andre driftsindtægter 17.018'
  Andre eksterne omkostninger -8.613'
  Bruttofortjeneste 8.405'
  Personaleomkostninger -11.471'
  Af- og nedskrivninger -761'
  Driftsresultat -3.827'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 104.500'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Andre finansielle indtægter 3.861'
  Nedskrivning af finansielle aktiver -63.070'
  Andre finansielle omkostninger -19.815'
  Resultat før skat 21.649'
  Skat af årets resultat 2.511'
  Årets resultat I alt 24.160'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 954'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 22'
  Materielle anlægsaktiver 1.372'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.190.216'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 2.500'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0'
  Finansielle anlægsaktiver 1.192.716'
  Anlægsaktiver 1.195.042'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 103.953'
  Udskudt skat 0'
  Andre tilgodehavender 1.616'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 6.547'
  Periodeafgrænsningsposter 1.420'
  Tilgodehavender 113.536'
  Likvide beholdninger 0'
  Omsætningsaktiver 113.536'
  Aktiver I alt 1.308.578'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 75.000'
  Reserve for nettoopskrivninger 0'
  Overført overskud eller underskud 484.216'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 50.000'
  Egenkapital 585.056'
  Hensættelse til udskudt skat 543'
  Hensatte forpligtelser 543'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 577.627'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.490'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 115.191'
  Gæld til associerede virksomheder 117'
  Anden gæld 4.372'
  Kortfristet gældsforpligtelser 121.192'
  Gældsforpligtelser 698.819'
  Passiver I alt 1.308.578'
  Likviditetsgrad
  94%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  47%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.