OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 30.910' 20.729'
  Driftsresultat 30.708' 20.243'
  Andre finansielle omkostninger -26' -165'
  Resultat før skat 30.682' 20.078'
  Skat af årets resultat -6.750' -4.417'
  Årets resultat I alt 23.932' 15.661'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 224.268' 337.675'
  Andre tilgodehavender 13' 20'
  Tilgodehavender 363.853' 337.695'
  Omsætningsaktiver 363.853' 337.695'
  Aktiver I alt 363.853' 337.695'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 352.976' 329.044'
  Egenkapital 356.976' 333.044'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 127' 130'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 104'
  Selskabsskat 6.750' 4.417'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.877' 4.651'
  Gældsforpligtelser 6.877' 4.651'
  Passiver I alt 363.853' 337.695'
  Likviditetsgrad
  5.291%
  (2020: 7.261%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2020: 6%)
  Soliditetsgrad
  98%
  (2020: 99%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 20.729' 42.034'
  Driftsresultat 20.243' 41.481'
  Andre finansielle indtægter - -29'
  Andre finansielle omkostninger -165' 0'
  Resultat før skat 20.078' 41.452'
  Skat af årets resultat -4.417' -9.120'
  Årets resultat I alt 15.661' 32.332'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 337.675' 326.938'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 20' 72'
  Tilgodehavender 337.695' 327.010'
  Omsætningsaktiver 337.695' 327.010'
  Aktiver I alt 337.695' 327.010'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 329.044' 313.383'
  Egenkapital 333.044' 317.383'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 130' 241'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 104' 290'
  Selskabsskat 4.417' 9.096'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.651' 9.627'
  Gældsforpligtelser 4.651' 9.627'
  Passiver I alt 337.695' 327.010'
  Likviditetsgrad
  7.261%
  (2019: 3.397%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2019: 13%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2019: 97%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 42.034' 47.689'
  Driftsresultat 41.481' 46.853'
  Andre finansielle indtægter -29' -
  Andre finansielle omkostninger 0' -383'
  Resultat før skat 41.452' 46.470'
  Skat af årets resultat -9.120' -10.224'
  Årets resultat I alt 32.332' 36.246'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 326.938' 295.812'
  Udskudt skat 0' 24'
  Andre tilgodehavender 72' 29'
  Tilgodehavender 327.010' 295.865'
  Omsætningsaktiver 327.010' 295.865'
  Aktiver I alt 327.010' 295.865'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 313.383' 281.053'
  Egenkapital 317.383' 285.053'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 241' 69'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 290' 543'
  Selskabsskat 9.096' 10.200'
  Kortfristet gældsforpligtelser 9.627' 10.812'
  Gældsforpligtelser 9.627' 10.812'
  Passiver I alt 327.010' 295.865'
  Likviditetsgrad
  3.397%
  (2018: 2.736%)
  Afkastningsgrad
  13%
  (2018: 16%)
  Soliditetsgrad
  97%
  (2018: 96%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 47.689' 37.968'
  Driftsresultat 46.853' 37.831'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -383' -29'
  Resultat før skat 46.470' 37.802'
  Skat af årets resultat -10.224' -8.316'
  Årets resultat I alt 36.246' 29.486'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 295.812' 258.044'
  Udskudt skat 24' 48'
  Andre tilgodehavender 29' 0'
  Tilgodehavender 295.865' 258.092'
  Omsætningsaktiver 295.865' 258.092'
  Aktiver I alt 295.865' 258.092'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 281.053' 244.807'
  Egenkapital 285.053' 248.807'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 69' 70'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 543' 923'
  Selskabsskat 10.200' 8.292'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.812' 9.285'
  Gældsforpligtelser 10.812' 9.285'
  Passiver I alt 295.865' 258.092'
  Likviditetsgrad
  2.736%
  (2017: 2.780%)
  Afkastningsgrad
  16%
  (2017: 15%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2017: 96%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 37.968' 39.918'
  Driftsresultat 37.831' 39.691'
  Andre finansielle indtægter 0' 157'
  Andre finansielle omkostninger -29' 0'
  Resultat før skat 37.802' 39.848'
  Skat af årets resultat -8.316' -8.766'
  Årets resultat I alt 29.486' 31.081'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' -
  Immaterielle anlægsaktiver 0' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 258.044' 229.040'
  Udskudt skat 48' 71'
  Andre tilgodehavender 0' 6'
  Tilgodehavender 258.092' 229.117'
  Omsætningsaktiver 258.092' 229.117'
  Aktiver I alt 258.092' 229.117'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 244.807' 215.321'
  Egenkapital 248.807' 219.321'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 70' 83'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 923' 971'
  Selskabsskat 8.292' 8.743'
  Anden gæld - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 9.285' 9.796'
  Gældsforpligtelser 9.285' 9.796'
  Passiver I alt 258.092' 229.117'
  Likviditetsgrad
  2.780%
  (2016: 2.339%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2016: 17%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2016: 96%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter - 0'
  Bruttofortjeneste 39.918' 63.956'
  Driftsresultat 39.691' 63.891'
  Andre finansielle indtægter 157' 5.150'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 39.848' 69.041'
  Skat af årets resultat -8.766' -18.921'
  Årets resultat I alt 31.081' 50.120'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 229.040' 207.300'
  Udskudt skat 71' 95'
  Andre tilgodehavender 6' 0'
  Tilgodehavender 229.117' 207.395'
  Omsætningsaktiver 229.117' 207.395'
  Aktiver I alt 229.117' 207.395'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 215.321' 184.239'
  Egenkapital 219.321' 188.239'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 83' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 971' 2.867'
  Selskabsskat 8.743' 16.199'
  Anden gæld 0' 89'
  Kortfristet gældsforpligtelser 9.796' 19.155'
  Gældsforpligtelser 9.796' 19.155'
  Passiver I alt 229.117' 207.395'
  Likviditetsgrad
  2.339%
  (2015: 1.083%)
  Afkastningsgrad
  17%
  (2015: 31%)
  Soliditetsgrad
  96%
  (2015: 91%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 0' 286'
  Bruttofortjeneste 63.956' 58.387'
  Personaleomkostninger - 0'
  Driftsresultat 63.891' 54.838'
  Andre finansielle indtægter 5.150' 1.500'
  Andre finansielle omkostninger 0' -2'
  Resultat før skat 69.041' 56.622'
  Skat af årets resultat -18.921' -11.134'
  Årets resultat I alt 50.120' 45.488'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 207.300' 158.218'
  Udskudt skat 95' 127'
  Andre tilgodehavender 0' 1.100'
  Tilgodehavender 207.395' 159.445'
  Omsætningsaktiver 207.395' 159.445'
  Aktiver I alt 207.395' 159.445'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 4.000' 4.000'
  Overført overskud eller underskud 184.239' 134.119'
  Egenkapital 188.239' 138.119'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.867' 11.880'
  Selskabsskat 16.199' 9.356'
  Anden gæld 89' 90'
  Kortfristet gældsforpligtelser 19.155' 21.326'
  Gældsforpligtelser 19.155' 21.326'
  Passiver I alt 207.395' 159.445'
  Likviditetsgrad
  1.083%
  (2014: 748%)
  Afkastningsgrad
  31%
  (2014: 34%)
  Soliditetsgrad
  91%
  (2014: 87%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre driftsindtægter 286'
  Bruttofortjeneste 58.387'
  Personaleomkostninger 0'
  Driftsresultat 54.838'
  Andre finansielle indtægter 1.500'
  Andre finansielle omkostninger -2'
  Resultat før skat 56.622'
  Skat af årets resultat -11.134'
  Årets resultat I alt 45.488'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 158.218'
  Udskudt skat 127'
  Andre tilgodehavender 1.100'
  Tilgodehavender 159.445'
  Omsætningsaktiver 159.445'
  Aktiver I alt 159.445'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 4.000'
  Overført overskud eller underskud 134.119'
  Egenkapital 138.119'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 11.880'
  Selskabsskat 9.356'
  Anden gæld 90'
  Kortfristet gældsforpligtelser 21.326'
  Gældsforpligtelser 21.326'
  Passiver I alt 159.445'
  Likviditetsgrad
  748%
  Afkastningsgrad
  34%
  Soliditetsgrad
  87%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.