OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 18.688' 17.729'
  Personaleomkostninger -4.931' -5.370'
  Af- og nedskrivninger -104' -321'
  Andre driftsomkostninger 0' -598'
  Driftsresultat 13.653' 11.440'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 102' 375'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -95' -58'
  Resultat før skat 13.659' 11.756'
  Skat af årets resultat -3.016' -2.455'
  Årets resultat I alt 10.644' 9.301'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 140'
  Materielle anlægsaktiver 258' 455'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 531' 515'
  Finansielle anlægsaktiver 531' 515'
  Anlægsaktiver 789' 970'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.505' 1.661'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1' 5.727'
  Andre tilgodehavender 162' 125'
  Tilgodehavender 2.667' 7.514'
  Likvide beholdninger 14.466' 7.467'
  Omsætningsaktiver 17.133' 14.981'
  Aktiver I alt 17.922' 15.951'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 580' 536'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.600' 9.300'
  Egenkapital 13.180' 11.836'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 5'
  Hensatte forpligtelser 0' 5'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 519' 245'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 645' -
  Selskabsskat 3.020' 2.625'
  Anden gæld 557' 1.239'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.742' 4.110'
  Gældsforpligtelser 4.742' 4.110'
  Passiver I alt 17.922' 15.951'
  Likviditetsgrad
  361%
  (2020: 365%)
  Afkastningsgrad
  76%
  (2020: 72%)
  Soliditetsgrad
  74%
  (2020: 74%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 17.729' 19.524'
  Personaleomkostninger -5.370' -5.380'
  Af- og nedskrivninger -321' -391'
  Andre driftsomkostninger -598' -
  Driftsresultat 11.440' 13.072'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 375' -
  Andre finansielle indtægter 0' 7'
  Andre finansielle omkostninger -58' -13'
  Resultat før skat 11.756' 12.839'
  Skat af årets resultat -2.455' -2.974'
  Årets resultat I alt 9.301' 9.865'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 140' 1.423'
  Materielle anlægsaktiver 455' 1.736'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 515' 501'
  Finansielle anlægsaktiver 515' 501'
  Anlægsaktiver 970' 2.237'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.661' 2.094'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 5.727' 7.512'
  Andre tilgodehavender 125' 39'
  Tilgodehavender 7.514' 9.646'
  Likvide beholdninger 7.467' 4.658'
  Omsætningsaktiver 14.981' 14.304'
  Aktiver I alt 15.951' 16.540'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 536' 527'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 9.300' 10.000'
  Egenkapital 11.836' 12.527'
  Hensættelse til udskudt skat 5' 175'
  Hensatte forpligtelser 5' 175'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 245' 186'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Selskabsskat 2.625' 2.981'
  Anden gæld 1.239' 671'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.110' 3.838'
  Gældsforpligtelser 4.110' 3.838'
  Passiver I alt 15.951' 16.540'
  Likviditetsgrad
  365%
  (2019: 373%)
  Afkastningsgrad
  72%
  (2019: 79%)
  Soliditetsgrad
  74%
  (2019: 76%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 19.524' 21.823'
  Personaleomkostninger -5.380' -5.547'
  Af- og nedskrivninger -391' -415'
  Driftsresultat 13.072' 15.432'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 7' 36'
  Andre finansielle omkostninger -13' -4'
  Resultat før skat 12.839' 15.344'
  Skat af årets resultat -2.974' -3.470'
  Årets resultat I alt 9.865' 11.874'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 1.423' 1.691'
  Materielle anlægsaktiver 1.736' 2.106'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 501' 486'
  Finansielle anlægsaktiver 501' 486'
  Anlægsaktiver 2.237' 2.592'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.094' 2.407'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.512' 1.856'
  Andre tilgodehavender 39' 30'
  Tilgodehavender 9.646' 4.293'
  Likvide beholdninger 4.658' 21.212'
  Omsætningsaktiver 14.304' 25.505'
  Aktiver I alt 16.540' 28.097'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 527' 663'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000' 12.000'
  Egenkapital 12.527' 14.663'
  Hensættelse til udskudt skat 175' 182'
  Hensatte forpligtelser 175' 182'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 186' 228'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 8.653'
  Selskabsskat 2.981' 3.461'
  Anden gæld 671' 910'
  Kortfristet gældsforpligtelser 3.838' 13.252'
  Gældsforpligtelser 3.838' 13.252'
  Passiver I alt 16.540' 28.097'
  Likviditetsgrad
  373%
  (2018: 192%)
  Afkastningsgrad
  79%
  (2018: 55%)
  Soliditetsgrad
  76%
  (2018: 52%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 21.823' 24.200'
  Personaleomkostninger -5.547' -6.335'
  Af- og nedskrivninger -415' -325'
  Driftsresultat 15.432' 17.566'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0' 629'
  Andre finansielle indtægter 36' 6'
  Andre finansielle omkostninger -4' -1'
  Resultat før skat 15.344' 17.670'
  Skat af årets resultat -3.470' -3.882'
  Årets resultat I alt 11.874' 13.788'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 1.691' 1.967'
  Materielle anlægsaktiver 2.106' 2.521'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 486' 472'
  Finansielle anlægsaktiver 486' 472'
  Anlægsaktiver 2.592' 2.993'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.407' 2.461'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.856' 21.340'
  Andre tilgodehavender 30' 240'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 4.293' 24.041'
  Likvide beholdninger 21.212' 11.064'
  Omsætningsaktiver 25.505' 35.105'
  Aktiver I alt 28.097' 38.098'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 663' 789'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 12.000' 14.000'
  Egenkapital 14.663' 16.789'
  Hensættelse til udskudt skat 182' 173'
  Hensatte forpligtelser 182' 173'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 228' 254'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.653' 15.969'
  Selskabsskat 3.461' 3.823'
  Anden gæld 910' 1.091'
  Kortfristet gældsforpligtelser 13.252' 21.137'
  Gældsforpligtelser 13.252' 21.137'
  Passiver I alt 28.097' 38.098'
  Likviditetsgrad
  192%
  (2017: 166%)
  Afkastningsgrad
  55%
  (2017: 46%)
  Soliditetsgrad
  52%
  (2017: 44%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 24.200' 26.872'
  Personaleomkostninger -6.335' -6.310'
  Af- og nedskrivninger -325' -498'
  Driftsresultat 17.566' 20.165'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 629' 343'
  Andre finansielle indtægter 6' 0'
  Andre finansielle omkostninger -1' -55'
  Resultat før skat 17.670' 20.452'
  Skat af årets resultat -3.882' -4.478'
  Årets resultat I alt 13.788' 15.975'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 1.967' 2.253'
  Materielle anlægsaktiver 2.521' 2.760'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 472' 458'
  Finansielle anlægsaktiver 472' 458'
  Anlægsaktiver 2.993' 3.219'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.461' 2.808'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 21.340' 25.604'
  Andre tilgodehavender 240' 0'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 103'
  Tilgodehavender 24.041' 28.515'
  Likvide beholdninger 11.064' 5.467'
  Omsætningsaktiver 35.105' 33.983'
  Aktiver I alt 38.098' 37.201'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 789' 1.000'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 14.000' 16.000'
  Egenkapital 16.789' 19.000'
  Hensættelse til udskudt skat 173' 114'
  Hensatte forpligtelser 173' 114'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 254' 517'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 15.969' 12.059'
  Selskabsskat 3.823' 4.423'
  Anden gæld 1.091' 1.090'
  Kortfristet gældsforpligtelser 21.137' 18.087'
  Gældsforpligtelser 21.137' 18.087'
  Passiver I alt 38.098' 37.201'
  Likviditetsgrad
  166%
  (2016: 188%)
  Afkastningsgrad
  46%
  (2016: 54%)
  Soliditetsgrad
  44%
  (2016: 51%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 26.872' 24.400'
  Personaleomkostninger -6.310' -6.095'
  Af- og nedskrivninger -498' -254'
  Driftsresultat 20.165' 17.505'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 343' 367'
  Andre finansielle indtægter 0' 13'
  Andre finansielle omkostninger -55' -50'
  Resultat før skat 20.452' 17.794'
  Skat af årets resultat -4.478' -4.223'
  Årets resultat I alt 15.975' 13.571'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 2.253' 2.543'
  Materielle anlægsaktiver 2.760' 3.085'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 458' 442'
  Finansielle anlægsaktiver 458' 442'
  Anlægsaktiver 3.219' 3.527'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.808' 2.462'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 25.604' 21.914'
  Andre tilgodehavender 0' 40'
  Periodeafgrænsningsposter 103' -
  Tilgodehavender 28.515' 24.417'
  Likvide beholdninger 5.467' 5.161'
  Omsætningsaktiver 33.983' 29.578'
  Aktiver I alt 37.201' 33.105'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 1.000' 1.026'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 16.000' 25.000'
  Egenkapital 19.000' 28.026'
  Hensættelse til udskudt skat 114' 59'
  Hensatte forpligtelser 114' 59'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 517' 505'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 12.059' 0'
  Selskabsskat 4.423' 3.621'
  Anden gæld 1.090' 894'
  Kortfristet gældsforpligtelser 18.087' 5.021'
  Gældsforpligtelser 18.087' 5.021'
  Passiver I alt 37.201' 33.105'
  Likviditetsgrad
  188%
  (2015: 589%)
  Afkastningsgrad
  54%
  (2015: 53%)
  Soliditetsgrad
  51%
  (2015: 85%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 24.400' 23.255'
  Personaleomkostninger -6.095' -6.185'
  Af- og nedskrivninger -254' -205'
  Driftsresultat 17.505' 13.292'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 367' 298'
  Andre finansielle indtægter 13' 26'
  Andre finansielle omkostninger -50' -99'
  Resultat før skat 17.794' 13.517'
  Skat af årets resultat -4.223' -4.179'
  Årets resultat I alt 13.571' 9.338'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 2.543' 74'
  Materielle anlægsaktiver 3.085' 284'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 442' 429'
  Finansielle anlægsaktiver 442' 429'
  Anlægsaktiver 3.527' 713'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.462' 2.994'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 21.914' 14.201'
  Andre tilgodehavender 40' 255'
  Tilgodehavender 24.417' 17.451'
  Likvide beholdninger 5.161' 10.333'
  Omsætningsaktiver 29.578' 27.783'
  Aktiver I alt 33.105' 28.497'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 2.000' 2.000'
  Overført overskud eller underskud 1.026' 12.454'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 25.000' 10.000'
  Egenkapital 28.026' 24.454'
  Hensættelse til udskudt skat 59' -
  Hensatte forpligtelser 59' -
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 505' 1.091'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 788'
  Selskabsskat 3.621' 1.179'
  Anden gæld 894' 943'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.021' 4.042'
  Gældsforpligtelser 5.021' 4.042'
  Passiver I alt 33.105' 28.497'
  Likviditetsgrad
  589%
  (2014: 687%)
  Afkastningsgrad
  53%
  (2014: 47%)
  Soliditetsgrad
  85%
  (2014: 86%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 23.255'
  Personaleomkostninger -6.185'
  Af- og nedskrivninger -205'
  Driftsresultat 13.292'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 298'
  Andre finansielle indtægter 26'
  Andre finansielle omkostninger -99'
  Resultat før skat 13.517'
  Skat af årets resultat -4.179'
  Årets resultat I alt 9.338'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 74'
  Materielle anlægsaktiver 284'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 429'
  Finansielle anlægsaktiver 429'
  Anlægsaktiver 713'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.994'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 14.201'
  Andre tilgodehavender 255'
  Tilgodehavender 17.451'
  Likvide beholdninger 10.333'
  Omsætningsaktiver 27.783'
  Aktiver I alt 28.497'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 2.000'
  Overført overskud eller underskud 12.454'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000'
  Egenkapital 24.454'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.091'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 788'
  Selskabsskat 1.179'
  Anden gæld 943'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.042'
  Gældsforpligtelser 4.042'
  Passiver I alt 28.497'
  Likviditetsgrad
  687%
  Afkastningsgrad
  47%
  Soliditetsgrad
  86%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.