OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.286' 1.289'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Driftsresultat 1.286' 1.289'
  Andre finansielle indtægter 687' 243'
  Andre finansielle omkostninger -163' -215'
  Resultat før skat 3.148' 2.479'
  Skat af årets resultat -398' -290'
  Årets resultat I alt 2.750' 2.188'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 28.044' 26.433'
  Materielle anlægsaktiver 28.044' 26.433'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 17.506' 17.568'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 4'
  Finansielle anlægsaktiver 17.506' 17.572'
  Anlægsaktiver 45.550' 44.004'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 1'
  Andre tilgodehavender 8' 344'
  Tilgodehavender 421' 722'
  Værdipapirer og kapitalandele 2.293' 627'
  Likvide beholdninger 121' 688'
  Omsætningsaktiver 2.835' 2.037'
  Aktiver I alt 48.384' 46.041'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.614' 4.614'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 17.520' 16.182'
  Overført overskud eller underskud 10.152' 8.855'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 115' 113'
  Egenkapital 33.521' 30.884'
  Hensættelse til udskudt skat 1.217' 1.217'
  Hensatte forpligtelser 1.217' 1.217'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.472' 12.893'
  Langfristede gældsforpligtelser 12.472' 12.893'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 85' -
  Selskabsskat 73' 101'
  Anden gæld 626' 585'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.174' 1.047'
  Gældsforpligtelser 13.646' 13.940'
  Passiver I alt 48.384' 46.041'
  Likviditetsgrad
  241%
  (2020: 195%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2020: 3%)
  Soliditetsgrad
  69%
  (2020: 67%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.289' 1.485'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Driftsresultat 1.289' -
  Andre finansielle indtægter 243' 19'
  Andre finansielle omkostninger -215' -173'
  Resultat før skat 2.479' 2.781'
  Skat af årets resultat -290' -428'
  Årets resultat I alt 2.188' 2.353'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 26.433' 26.021'
  Materielle anlægsaktiver 26.433' 26.021'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 17.568' 16.248'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 4' 161'
  Finansielle anlægsaktiver 17.572' 16.409'
  Anlægsaktiver 44.004' 42.430'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1' 0'
  Andre tilgodehavender 344' 323'
  Tilgodehavender 722' 680'
  Værdipapirer og kapitalandele 627' -
  Likvide beholdninger 688' 1.267'
  Omsætningsaktiver 2.037' 1.947'
  Aktiver I alt 46.041' 44.377'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.614' 4.614'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 16.182' 15.019'
  Overført overskud eller underskud 8.855' 7.942'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 113' 111'
  Egenkapital 30.884' 28.807'
  Hensættelse til udskudt skat 1.217' 1.217'
  Hensatte forpligtelser 1.217' 1.217'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 12.893' 13.262'
  Langfristede gældsforpligtelser 12.893' 13.262'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Selskabsskat 101' 79'
  Anden gæld 585' 652'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.047' 1.092'
  Gældsforpligtelser 13.940' 14.354'
  Passiver I alt 46.041' 44.377'
  Likviditetsgrad
  195%
  (2019: 178%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  67%
  (2019: 65%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.485' 1.339'
  Af- og nedskrivninger 0' -
  Driftsresultat - 1.339'
  Andre finansielle indtægter 19' 0'
  Andre finansielle omkostninger -173' -236'
  Resultat før skat 2.781' 2.226'
  Skat af årets resultat -428' -356'
  Årets resultat I alt 2.353' 1.870'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 26.021' 26.901'
  Materielle anlægsaktiver 26.021' 26.901'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16.248' 14.960'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 161' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 16.409' 14.960'
  Anlægsaktiver 42.430' 41.861'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 1.090'
  Andre tilgodehavender 323' -
  Tilgodehavender 680' 1.383'
  Likvide beholdninger 1.267' 10'
  Omsætningsaktiver 1.947' 1.394'
  Aktiver I alt 44.377' 43.254'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.614' 4.027'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 15.019' 14.191'
  Overført overskud eller underskud 7.942' 6.999'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 111' 108'
  Egenkapital 28.807' 26.445'
  Hensættelse til udskudt skat 1.217' 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.217' 1.334'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 13.262' 13.983'
  Langfristede gældsforpligtelser 13.262' 13.983'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 480'
  Selskabsskat 79' 172'
  Anden gæld 652' 640'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.092' 1.493'
  Gældsforpligtelser 14.354' 15.476'
  Passiver I alt 44.377' 43.254'
  Likviditetsgrad
  178%
  (2018: 93%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: 3%)
  Soliditetsgrad
  65%
  (2018: 61%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.339' 1.397'
  Driftsresultat 1.339' 1.397'
  Andre finansielle indtægter 0' 46'
  Andre finansielle omkostninger -236' -263'
  Resultat før skat 2.226' 13.697'
  Skat af årets resultat -356' -87'
  Årets resultat I alt 1.870' 13.610'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 26.901' 27.371'
  Materielle anlægsaktiver 26.901' 27.371'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 14.960' 13.367'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 14.960' 13.367'
  Anlægsaktiver 41.861' 40.737'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.090' 280'
  Tilgodehavender 1.383' 1.661'
  Likvide beholdninger 10' 236'
  Omsætningsaktiver 1.394' 1.898'
  Aktiver I alt 43.254' 42.635'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.027' 4.027'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 14.191' 12.777'
  Overført overskud eller underskud 6.999' 6.651'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 108' 106'
  Egenkapital 26.445' 24.681'
  Hensættelse til udskudt skat 1.334' 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.334' 1.334'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 13.983' 14.336'
  Langfristede gældsforpligtelser 13.983' 14.336'
  Kortfristet gæld til banker - 405'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 480' 766'
  Selskabsskat 172' 234'
  Anden gæld 640' 880'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.493' 2.284'
  Gældsforpligtelser 15.476' 16.620'
  Passiver I alt 43.254' 42.635'
  Likviditetsgrad
  93%
  (2017: 83%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2017: 3%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2017: 58%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.397' 1.143'
  Driftsresultat 1.397' 1.143'
  Andre finansielle indtægter 46' 82'
  Andre finansielle omkostninger -263' -266'
  Resultat før skat 13.697' 1.017'
  Skat af årets resultat -87' 0'
  Årets resultat I alt 13.610' 1.017'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 27.371' 27.319'
  Materielle anlægsaktiver 27.371' 27.319'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.367' 809'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 40'
  Finansielle anlægsaktiver 13.367' 849'
  Anlægsaktiver 40.737' 28.169'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 280' 1.265'
  Tilgodehavender 1.661' 1.265'
  Værdipapirer og kapitalandele - 0'
  Likvide beholdninger 236' 226'
  Omsætningsaktiver 1.898' 1.491'
  Aktiver I alt 42.635' 29.659'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.027' 4.027'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 12.777' -
  Overført overskud eller underskud 6.651' 5.923'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 106' 103'
  Egenkapital 24.681' 11.174'
  Hensættelse til udskudt skat 1.334' 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.334' 1.334'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 14.336' 14.681'
  Langfristede gældsforpligtelser 14.336' 14.681'
  Kortfristet gæld til banker 405' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 766' 1.752'
  Selskabsskat 234' 145'
  Anden gæld 880' 574'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.284' 2.471'
  Gældsforpligtelser 16.620' 17.152'
  Passiver I alt 42.635' 29.659'
  Likviditetsgrad
  83%
  (2016: 60%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2016: 4%)
  Soliditetsgrad
  58%
  (2016: 38%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter - 1.481'
  Andre eksterne omkostninger - -319'
  Bruttofortjeneste 1.143' 1.162'
  Driftsresultat 1.143' 1.162'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 113'
  Andre finansielle indtægter 82' 98'
  Andre finansielle omkostninger -266' -246'
  Resultat før skat 1.017' 1.126'
  Skat af årets resultat 0' -207'
  Årets resultat I alt 1.017' 919'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 27.319' 26.846'
  Materielle anlægsaktiver 27.319' 26.846'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 809' 701'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 40' -
  Finansielle anlægsaktiver 849' 701'
  Anlægsaktiver 28.169' 27.547'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.265' 177'
  Tilgodehavender 1.265' 177'
  Værdipapirer og kapitalandele 0' 185'
  Likvide beholdninger 226' 1.101'
  Omsætningsaktiver 1.491' 1.463'
  Aktiver I alt 29.659' 29.010'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.027' 4.027'
  Overført overskud eller underskud 5.923' 5.009'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 103' 90'
  Egenkapital 11.174' 10.246'
  Hensættelse til udskudt skat 1.334' 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.334' 1.334'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 14.681' -
  Langfristede gældsforpligtelser 14.681' 15.022'
  Kortfristet gæld til banker 0' 71'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.752' 1.452'
  Selskabsskat 145' 429'
  Anden gæld 574' 455'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.471' 2.407'
  Gældsforpligtelser 17.152' 17.429'
  Passiver I alt 29.659' 29.010'
  Likviditetsgrad
  60%
  (2015: 61%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2015: 4%)
  Soliditetsgrad
  38%
  (2015: 35%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre driftsindtægter 1.481' 1.524'
  Andre eksterne omkostninger -319' -303'
  Bruttofortjeneste 1.162' 1.221'
  Driftsresultat 1.162' 1.221'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 113' 87'
  Andre finansielle indtægter 98' 90'
  Andre finansielle omkostninger -246' -280'
  Resultat før skat 1.126' 1.119'
  Skat af årets resultat -207' -252'
  Årets resultat I alt 919' 867'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 26.846' 26.670'
  Materielle anlægsaktiver 26.846' 26.670'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 701' 588'
  Finansielle anlægsaktiver 701' 588'
  Anlægsaktiver 27.547' 27.258'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 177' 122'
  Tilgodehavender 177' 122'
  Værdipapirer og kapitalandele 185' 0'
  Likvide beholdninger 1.101' 891'
  Omsætningsaktiver 1.463' 1.013'
  Aktiver I alt 29.010' 28.271'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.027' 4.027'
  Overført overskud eller underskud 5.009' 4.180'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 90' 97'
  Egenkapital 10.246' 9.424'
  Hensættelse til udskudt skat 1.334' 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.334' 1.334'
  Langfristede gældsforpligtelser 15.022' 15.368'
  Kortfristet gæld til banker 71' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.452' 1.402'
  Selskabsskat 429' 258'
  Anden gæld 455' 486'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.407' 2.146'
  Gældsforpligtelser 17.429' 17.514'
  Passiver I alt 29.010' 28.271'
  Likviditetsgrad
  61%
  (2014: 47%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2014: 4%)
  Soliditetsgrad
  35%
  (2014: 33%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre driftsindtægter 1.524'
  Andre eksterne omkostninger -303'
  Bruttofortjeneste 1.221'
  Driftsresultat 1.221'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 87'
  Andre finansielle indtægter 90'
  Andre finansielle omkostninger -280'
  Resultat før skat 1.119'
  Skat af årets resultat -252'
  Årets resultat I alt 867'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 26.670'
  Materielle anlægsaktiver 26.670'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 588'
  Finansielle anlægsaktiver 588'
  Anlægsaktiver 27.258'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 122'
  Tilgodehavender 122'
  Værdipapirer og kapitalandele 0'
  Likvide beholdninger 891'
  Omsætningsaktiver 1.013'
  Aktiver I alt 28.271'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Reserve for nettoopskrivninger 4.027'
  Overført overskud eller underskud 4.180'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 97'
  Egenkapital 9.424'
  Hensættelse til udskudt skat 1.334'
  Hensatte forpligtelser 1.334'
  Langfristede gældsforpligtelser 15.368'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.402'
  Selskabsskat 258'
  Anden gæld 486'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.146'
  Gældsforpligtelser 17.514'
  Passiver I alt 28.271'
  Likviditetsgrad
  47%
  Afkastningsgrad
  4%
  Soliditetsgrad
  33%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.