OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 34.542' 59.328'
  Personaleomkostninger -37.108' -49.348'
  Af- og nedskrivninger -5.828' -7.593'
  Driftsresultat -8.393' 2.387'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8.070' 14.187'
  Andre finansielle indtægter 717' 802'
  Andre finansielle omkostninger -2.492' -1.658'
  Resultat før skat -2.097' 15.718'
  Skat af årets resultat -844' -5.509'
  Årets resultat I alt -2.941' 10.210'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 88' 348'
  Immaterielle anlægsaktiver 10.289' 11.907'
  Grunde og bygninger 17.928' 18.128'
  Andre anlæg og driftsmidler 597' 370'
  Materielle anlægsaktiver 33.884' 36.458'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 43.187' 48.550'
  Finansielle anlægsaktiver 43.287' 48.650'
  Anlægsaktiver 87.460' 97.015'
  Råvarer og hjælpematerialer 4.242' 8.484'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.176' 1.818'
  Varebeholdninger 5.665' 11.972'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.528' 10.455'
  Igangværende arbejder for fremmed regning - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 42.731' 47.110'
  Udskudt skat 4.912' 4.062'
  Andre tilgodehavender 1.398' 2.042'
  Periodeafgrænsningsposter 447' 641'
  Tilgodehavender 58.016' 66.927'
  Likvide beholdninger 7.588' 11.412'
  Omsætningsaktiver 71.269' 90.311'
  Aktiver I alt 158.729' 187.326'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 21.111' 26.574'
  Reserve for udviklingsomkostninger 7.970' 9.039'
  Overført overskud eller underskud 20.176' 26.752'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 9.000' 15.000'
  Egenkapital 61.258' 80.365'
  Hensatte forpligtelser 288' 496'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 21.902' 25.447'
  Langfristede gældsforpligtelser 29.038' 33.437'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 5.999' 6.347'
  Kortfristet gæld til banker 48.006' 48.079'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 983' 1.213'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.531' 6.462'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 2.690' 947'
  Anden gæld 5.652' 8.296'
  Kortfristet gældsforpligtelser 68.145' 73.027'
  Gældsforpligtelser 97.183' 106.465'
  Passiver I alt 158.729' 187.326'
  Likviditetsgrad
  105%
  (2019: 124%)
  Afkastningsgrad
  -5%
  (2019: 1%)
  Soliditetsgrad
  39%
  (2019: 43%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 59.328' 62.898'
  Personaleomkostninger -49.348' -52.819'
  Af- og nedskrivninger -7.593' -4.960'
  Driftsresultat 2.387' 5.119'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 14.187' 31.905'
  Andre finansielle indtægter 802' 1.056'
  Andre finansielle omkostninger -1.658' -1.663'
  Resultat før skat 15.718' 36.417'
  Skat af årets resultat -5.509' -1.417'
  Årets resultat I alt 10.210' 34.999'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 348' 1.462'
  Immaterielle anlægsaktiver 11.907' 14.921'
  Grunde og bygninger 18.128' 18.306'
  Andre anlæg og driftsmidler 370' 566'
  Materielle anlægsaktiver 36.458' 33.645'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 48.550' 65.102'
  Finansielle anlægsaktiver 48.650' 65.202'
  Anlægsaktiver 97.015' 113.768'
  Råvarer og hjælpematerialer 8.484' 9.994'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.818' 1.195'
  Varebeholdninger 11.972' 12.265'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.455' 11.448'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' 23'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 47.110' 38.510'
  Udskudt skat 4.062' 2.563'
  Andre tilgodehavender 2.042' 5.579'
  Periodeafgrænsningsposter 641' 690'
  Tilgodehavender 66.927' 61.207'
  Likvide beholdninger 11.412' 10.079'
  Omsætningsaktiver 90.311' 83.551'
  Aktiver I alt 187.326' 197.319'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 26.574' 43.126'
  Reserve for udviklingsomkostninger 9.039' 10.530'
  Overført overskud eller underskud 26.752' 13.071'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 15.000' 30.000'
  Egenkapital 80.365' 99.728'
  Hensatte forpligtelser 496' 591'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 25.447' 14.829'
  Langfristede gældsforpligtelser 33.437' 21.242'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.347' 3.501'
  Kortfristet gæld til banker 48.079' 46.639'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.213' 2.391'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.462' 11.708'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 947' 1.013'
  Anden gæld 8.296' 10.505'
  Kortfristet gældsforpligtelser 73.027' 75.758'
  Gældsforpligtelser 106.465' 97.000'
  Passiver I alt 187.326' 197.319'
  Likviditetsgrad
  124%
  (2018: 110%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2018: 3%)
  Soliditetsgrad
  43%
  (2018: 51%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 62.898' 57.534'
  Personaleomkostninger -52.819' -49.509'
  Af- og nedskrivninger -4.960' -2.780'
  Driftsresultat 5.119' 5.246'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 31.905' 11.947'
  Andre finansielle indtægter 1.056' 822'
  Andre finansielle omkostninger -1.663' -1.849'
  Resultat før skat 36.417' 16.065'
  Skat af årets resultat -1.417' -1.837'
  Årets resultat I alt 34.999' 14.229'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.462' 2.937'
  Immaterielle anlægsaktiver 14.921' 12.768'
  Grunde og bygninger 18.306' 18.307'
  Andre anlæg og driftsmidler 566' 145'
  Materielle anlægsaktiver 33.645' 30.090'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 65.102' 41.832'
  Finansielle anlægsaktiver 65.202' 41.832'
  Anlægsaktiver 113.768' 84.690'
  Råvarer og hjælpematerialer 9.994' 10.953'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.195' 1.956'
  Varebeholdninger 12.265' 14.649'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.448' 18.167'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 23' 322'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 38.510' 28.544'
  Udskudt skat 2.563' 3.274'
  Andre tilgodehavender 5.579' 2.058'
  Periodeafgrænsningsposter 690' 653'
  Tilgodehavender 61.207' 54.581'
  Likvide beholdninger 10.079' 7.541'
  Omsætningsaktiver 83.551' 76.772'
  Aktiver I alt 197.319' 161.462'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 43.126' 19.856'
  Reserve for udviklingsomkostninger 10.530' 7.668'
  Overført overskud eller underskud 13.071' 34.488'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 30.000' 10.000'
  Egenkapital 99.728' 75.013'
  Hensatte forpligtelser 591' 623'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 14.829' 13.967'
  Langfristede gældsforpligtelser 21.242' 18.073'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.501' 2.460'
  Kortfristet gæld til banker 46.639' 42.934'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.391' 884'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.708' 10.417'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.013' 3.117'
  Anden gæld 10.505' 7.940'
  Kortfristet gældsforpligtelser 75.758' 67.753'
  Gældsforpligtelser 97.000' 85.826'
  Passiver I alt 197.319' 161.462'
  Likviditetsgrad
  110%
  (2017: 113%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2017: 3%)
  Soliditetsgrad
  51%
  (2017: 46%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 57.534' 9.857'
  Personaleomkostninger -49.509' -28.209'
  Af- og nedskrivninger -2.780' -
  Driftsresultat 5.246' -685'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.947' 4.796'
  Andre finansielle indtægter 822' 659'
  Andre finansielle omkostninger -1.849' -1.608'
  Resultat før skat 16.065' 3.162'
  Skat af årets resultat -1.837' -583'
  Årets resultat I alt 14.229' 2.579'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 2.937' -
  Immaterielle anlægsaktiver 12.768' 9.287'
  Grunde og bygninger 18.307' 15.854'
  Andre anlæg og driftsmidler 145' 172'
  Materielle anlægsaktiver 30.090' 17.919'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 41.832' 45.603'
  Finansielle anlægsaktiver 41.832' 45.703'
  Anlægsaktiver 84.690' 72.908'
  Råvarer og hjælpematerialer 10.953' 4.113'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.956' 2.518'
  Varebeholdninger 14.649' 17.587'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.167' 25.750'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 322' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 28.544' 38.747'
  Udskudt skat 3.274' 3.918'
  Andre tilgodehavender 2.058' 2.503'
  Periodeafgrænsningsposter 653' 1.415'
  Tilgodehavender 54.581' 72.333'
  Likvide beholdninger 7.541' 3.725'
  Omsætningsaktiver 76.772' 93.646'
  Aktiver I alt 161.462' 166.554'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 19.856' 23.560'
  Reserve for udviklingsomkostninger 7.668' 6.415'
  Overført overskud eller underskud 34.488' 30.691'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000' 0'
  Egenkapital 75.013' 63.666'
  Hensatte forpligtelser 623' 919'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 13.967' 15.153'
  Langfristede gældsforpligtelser 18.073' 15.387'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.460' -
  Kortfristet gæld til banker 42.934' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 884' 12.226'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.417' 12.855'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.117' 4.018'
  Anden gæld 7.940' 8.138'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 67.753' 86.583'
  Gældsforpligtelser 85.826' 101.969'
  Passiver I alt 161.462' 166.554'
  Likviditetsgrad
  113%
  (2016: 108%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  46%
  (2016: 38%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 9.857' 11.187'
  Personaleomkostninger -28.209' -29.589'
  Driftsresultat -685' -
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.796' 4.235'
  Andre finansielle indtægter 659' 651'
  Andre finansielle omkostninger -1.608' -1.666'
  Resultat før skat 3.162' 660'
  Skat af årets resultat -583' 455'
  Årets resultat I alt 2.579' 1.115'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 9.287' 4.253'
  Grunde og bygninger 15.854' 17.450'
  Andre anlæg og driftsmidler 172' 144'
  Materielle anlægsaktiver 17.919' 20.840'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 45.603' 55.447'
  Finansielle anlægsaktiver 45.703' 55.547'
  Anlægsaktiver 72.908' 80.639'
  Råvarer og hjælpematerialer 4.113' 4.251'
  Fremstillede varer og handelsvarer 2.518' 6.038'
  Varebeholdninger 17.587' 20.609'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.750' 16.033'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 38.747' 34.943'
  Udskudt skat 3.918' 3.615'
  Andre tilgodehavender 2.503' 9.188'
  Periodeafgrænsningsposter 1.415' 774'
  Tilgodehavender 72.333' 64.553'
  Likvide beholdninger 3.725' 8.041'
  Omsætningsaktiver 93.646' 93.202'
  Aktiver I alt 166.554' 173.842'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 3.000' 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 23.560' 32.023'
  Reserve for udviklingsomkostninger 6.415' -
  Overført overskud eller underskud 30.691' 27.731'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 10.000'
  Egenkapital 63.666' 72.755'
  Hensatte forpligtelser 919' 919'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 15.153' 17.266'
  Langfristede gældsforpligtelser 15.387' 18.104'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 12.226' 4.443'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.855' 7.665'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 4.018' 10.142'
  Anden gæld 8.138' 7.784'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 374'
  Kortfristet gældsforpligtelser 86.583' 82.064'
  Gældsforpligtelser 101.969' 100.168'
  Passiver I alt 166.554' 173.842'
  Likviditetsgrad
  108%
  (2015: 114%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  38%
  (2015: 42%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 11.187'
  Personaleomkostninger -29.589'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.235'
  Andre finansielle indtægter 651'
  Andre finansielle omkostninger -1.666'
  Resultat før skat 660'
  Skat af årets resultat 455'
  Årets resultat I alt 1.115'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 4.253'
  Grunde og bygninger 17.450'
  Andre anlæg og driftsmidler 144'
  Materielle anlægsaktiver 20.840'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 55.447'
  Finansielle anlægsaktiver 55.547'
  Anlægsaktiver 80.639'
  Råvarer og hjælpematerialer 4.251'
  Fremstillede varer og handelsvarer 6.038'
  Varebeholdninger 20.609'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.033'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 34.943'
  Udskudt skat 3.615'
  Andre tilgodehavender 9.188'
  Periodeafgrænsningsposter 774'
  Tilgodehavender 64.553'
  Likvide beholdninger 8.041'
  Omsætningsaktiver 93.202'
  Aktiver I alt 173.842'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 3.000'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 32.023'
  Overført overskud eller underskud 27.731'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000'
  Egenkapital 72.755'
  Hensatte forpligtelser 919'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 17.266'
  Langfristede gældsforpligtelser 18.104'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 4.443'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.665'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 10.142'
  Anden gæld 7.784'
  Periodeafgrænsningsposter 374'
  Kortfristet gældsforpligtelser 82.064'
  Gældsforpligtelser 100.168'
  Passiver I alt 173.842'
  Likviditetsgrad
  114%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  42%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.