OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 154.844' 147.866'
  Andre driftsindtægter 29.571' 31.015'
  Andre eksterne omkostninger -29.974' -26.538'
  Bruttofortjeneste 81.900' 79.872'
  Personaleomkostninger -72.495' -70.135'
  Af- og nedskrivninger -274' -333'
  Driftsresultat 9.131' 9.404'
  Andre finansielle omkostninger -539' -529'
  Resultat før skat 37.962' 19.479'
  Skat af årets resultat -8.306' -4.326'
  Årets resultat I alt 29.656' 15.153'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 929' 638'
  Materielle anlægsaktiver 1.579' 980'
  Andre tilgodehavender 1.998' 1.998'
  Finansielle anlægsaktiver 231.749' 207.041'
  Anlægsaktiver 233.328' 208.021'
  Fremstillede varer og handelsvarer 234' 215'
  Varebeholdninger 234' 215'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.577' 3.579'
  Udskudt skat 37' -
  Andre tilgodehavender 10.820' 4.319'
  Periodeafgrænsningsposter 1.607' 1.437'
  Tilgodehavender 17.041' 9.335'
  Likvide beholdninger 439' 2.331'
  Omsætningsaktiver 17.714' 11.881'
  Aktiver I alt 251.042' 219.902'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 160.624' 130.968'
  Egenkapital 169.679' 140.023'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 36'
  Hensatte forpligtelser 0' 32'
  Anden langfristet gæld - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker 7.723' 6'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 48.769' 46.984'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.703' 8.732'
  Gæld til associerede virksomheder 143' 36'
  Selskabsskat 6.769' 2.559'
  Anden gæld 9.256' 21.530'
  Kortfristet gældsforpligtelser 81.363' 79.847'
  Gældsforpligtelser 81.363' 79.847'
  Passiver I alt 251.042' 219.902'
  Likviditetsgrad
  22%
  (2020: 15%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2020: 4%)
  Soliditetsgrad
  68%
  (2020: 64%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 147.866' 137.962'
  Andre driftsindtægter 31.015' 32.493'
  Andre eksterne omkostninger -26.538' -28.559'
  Bruttofortjeneste 79.872' 70.030'
  Personaleomkostninger -70.135' -66.961'
  Af- og nedskrivninger -333' -278'
  Driftsresultat 9.404' 2.791'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -529' -482'
  Resultat før skat 19.479' 24.123'
  Skat af årets resultat -4.326' -5.343'
  Årets resultat I alt 15.153' 18.780'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 638' 866'
  Materielle anlægsaktiver 980' 1.048'
  Andre tilgodehavender 1.998' 1.778'
  Finansielle anlægsaktiver 207.041' 186.617'
  Anlægsaktiver 208.021' 187.665'
  Fremstillede varer og handelsvarer 215' 223'
  Varebeholdninger 215' 223'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.579' 3.581'
  Andre tilgodehavender 4.319' 4.387'
  Periodeafgrænsningsposter 1.437' 1.690'
  Tilgodehavender 9.335' 9.658'
  Likvide beholdninger 2.331' 2.385'
  Omsætningsaktiver 11.881' 12.266'
  Aktiver I alt 219.902' 199.931'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 130.968' 115.815'
  Egenkapital 140.023' 124.870'
  Hensættelse til udskudt skat 36' 36'
  Hensatte forpligtelser 32' 36'
  Anden langfristet gæld 0' 2.076'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 2.076'
  Kortfristet gæld til banker 6' 1.172'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 46.984' 45.028'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.732' 9.119'
  Gæld til associerede virksomheder 36' 43'
  Selskabsskat 2.559' 1.808'
  Anden gæld 21.530' 15.779'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 79.847' 72.949'
  Gældsforpligtelser 79.847' 75.025'
  Passiver I alt 219.902' 199.931'
  Likviditetsgrad
  15%
  (2019: 17%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2019: 1%)
  Soliditetsgrad
  64%
  (2019: 62%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 137.962' 131.901'
  Andre driftsindtægter 32.493' 33.991'
  Andre eksterne omkostninger -28.559' -26.127'
  Bruttofortjeneste 70.030' 69.988'
  Personaleomkostninger -66.961' -61.698'
  Af- og nedskrivninger -278' -297'
  Driftsresultat 2.791' 7.993'
  Andre finansielle indtægter 0' 2'
  Andre finansielle omkostninger -482' -13.004'
  Resultat før skat 24.123' 3.466'
  Skat af årets resultat -5.343' -791'
  Årets resultat I alt 18.780' 2.675'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 866' 993'
  Materielle anlægsaktiver 1.048' 1.170'
  Andre tilgodehavender 1.778' 1.761'
  Finansielle anlægsaktiver 186.617' 158.137'
  Anlægsaktiver 187.665' 159.307'
  Fremstillede varer og handelsvarer 223' 533'
  Varebeholdninger 223' 533'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.581' 4.164'
  Andre tilgodehavender 4.387' 5.497'
  Periodeafgrænsningsposter 1.690' 1.833'
  Tilgodehavender 9.658' 12.478'
  Likvide beholdninger 2.385' 2.651'
  Omsætningsaktiver 12.266' 15.662'
  Aktiver I alt 199.931' 174.969'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 115.815' 97.035'
  Egenkapital 124.870' 106.090'
  Hensættelse til udskudt skat 36' 27'
  Hensatte forpligtelser 36' 27'
  Anden langfristet gæld 2.076' -
  Langfristede gældsforpligtelser 2.076' -
  Kortfristet gæld til banker 1.172' 4'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 45.028' 43.641'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.119' 10.543'
  Gæld til associerede virksomheder 43' 57'
  Selskabsskat 1.808' 0'
  Anden gæld 15.779' 14.512'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 95'
  Kortfristet gældsforpligtelser 72.949' 68.852'
  Gældsforpligtelser 75.025' 68.852'
  Passiver I alt 199.931' 174.969'
  Likviditetsgrad
  17%
  (2018: 23%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2018: 5%)
  Soliditetsgrad
  62%
  (2018: 61%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 131.901' 128.270'
  Andre driftsindtægter 33.991' 31.820'
  Andre eksterne omkostninger -26.127' -25.275'
  Bruttofortjeneste 69.988' 72.051'
  Personaleomkostninger -61.698' -57.276'
  Af- og nedskrivninger -297' -247'
  Andre driftsomkostninger - -25'
  Driftsresultat 7.993' 14.503'
  Andre finansielle indtægter 2' 2'
  Andre finansielle omkostninger -13.004' -333'
  Resultat før skat 3.466' 19.972'
  Skat af årets resultat -791' -4.414'
  Årets resultat I alt 2.675' 15.558'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 993' 802'
  Materielle anlægsaktiver 1.170' 972'
  Andre tilgodehavender 1.761' 1.687'
  Finansielle anlægsaktiver 158.137' 150.551'
  Anlægsaktiver 159.307' 151.523'
  Fremstillede varer og handelsvarer 533' 427'
  Varebeholdninger 533' 427'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.164' 3.617'
  Andre tilgodehavender 5.497' 4.666'
  Periodeafgrænsningsposter 1.833' 1.950'
  Tilgodehavender 12.478' 10.233'
  Likvide beholdninger 2.651' 6.525'
  Omsætningsaktiver 15.662' 17.185'
  Aktiver I alt 174.969' 168.708'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 97.035' 94.350'
  Egenkapital 106.090' 103.405'
  Hensættelse til udskudt skat 27' 14'
  Hensatte forpligtelser 27' 14'
  Kortfristet gæld til banker 4' 90'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 43.641' 41.854'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.543' 8.937'
  Gæld til associerede virksomheder 57' 44'
  Selskabsskat 0' 1.166'
  Anden gæld 14.512' 13.078'
  Periodeafgrænsningsposter 95' 120'
  Kortfristet gældsforpligtelser 68.852' 65.289'
  Gældsforpligtelser 68.852' 65.289'
  Passiver I alt 174.969' 168.708'
  Likviditetsgrad
  23%
  (2017: 26%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2017: 9%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2017: 61%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 128.270' 123.425'
  Andre driftsindtægter 31.820' 3.090'
  Andre eksterne omkostninger -25.275' -27.429'
  Bruttofortjeneste 72.051' 66.431'
  Personaleomkostninger -57.276' -56.409'
  Af- og nedskrivninger -247' -180'
  Andre driftsomkostninger -25' -25'
  Driftsresultat 14.503' 9.817'
  Andre finansielle indtægter 2' 251'
  Andre finansielle omkostninger -333' -82'
  Resultat før skat 19.972' 14.771'
  Skat af årets resultat -4.414' -3.265'
  Årets resultat I alt 15.558' 11.506'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 802' 903'
  Materielle anlægsaktiver 972' 1.161'
  Andre tilgodehavender 1.687' 1.662'
  Finansielle anlægsaktiver 150.551' 136.828'
  Anlægsaktiver 151.523' 137.989'
  Fremstillede varer og handelsvarer 427' 455'
  Varebeholdninger 427' 455'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.617' 3.875'
  Udskudt skat - 0'
  Andre tilgodehavender 4.666' 3.654'
  Periodeafgrænsningsposter 1.950' 1.340'
  Tilgodehavender 10.233' 8.869'
  Likvide beholdninger 6.525' 1.518'
  Omsætningsaktiver 17.185' 10.842'
  Aktiver I alt 168.708' 148.831'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 94.350' 78.792'
  Egenkapital 103.405' 87.847'
  Hensættelse til udskudt skat 14' 2'
  Hensatte forpligtelser 14' 2'
  Kortfristet gæld til banker 90' 0'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 41.854' 40.818'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.937' 8.467'
  Gæld til associerede virksomheder 44' 79'
  Selskabsskat 1.166' 587'
  Anden gæld 13.078' 10.886'
  Periodeafgrænsningsposter 120' 145'
  Kortfristet gældsforpligtelser 65.289' 60.982'
  Gældsforpligtelser 65.289' 60.982'
  Passiver I alt 168.708' 148.831'
  Likviditetsgrad
  26%
  (2016: 18%)
  Afkastningsgrad
  9%
  (2016: 7%)
  Soliditetsgrad
  61%
  (2016: 59%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 123.425' 119.335'
  Andre driftsindtægter 3.090' 2.611'
  Andre eksterne omkostninger -27.429' -28.250'
  Bruttofortjeneste 66.431' 60.466'
  Personaleomkostninger -56.409' -53.333'
  Af- og nedskrivninger -180' -326'
  Andre driftsomkostninger -25' -50'
  Driftsresultat 9.817' 6.757'
  Andre finansielle indtægter 251' 327'
  Andre finansielle omkostninger -82' -151'
  Resultat før skat 14.771' 11.869'
  Skat af årets resultat -3.265' -2.834'
  Årets resultat I alt 11.506' 9.035'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 903' 585'
  Materielle anlægsaktiver 1.161' 714'
  Andre tilgodehavender 1.662' 1.468'
  Finansielle anlægsaktiver 136.828' 131.149'
  Anlægsaktiver 137.989' 131.863'
  Fremstillede varer og handelsvarer 455' 175'
  Varebeholdninger 455' 175'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.875' 3.422'
  Udskudt skat 0' 35'
  Andre tilgodehavender 3.654' 1.879'
  Periodeafgrænsningsposter 1.340' 1.496'
  Tilgodehavender 8.869' 6.952'
  Likvide beholdninger 1.518' 1.196'
  Omsætningsaktiver 10.842' 8.323'
  Aktiver I alt 148.831' 140.186'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 78.792' 67.286'
  Egenkapital 87.847' 76.341'
  Hensættelse til udskudt skat 2' -
  Hensatte forpligtelser 2' -
  Kortfristet gæld til banker 0' 648'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 40.818' 38.915'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.467' 9.134'
  Gæld til associerede virksomheder 79' -
  Selskabsskat 587' 916'
  Anden gæld 10.886' 14.232'
  Periodeafgrænsningsposter 145' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 60.982' 63.845'
  Gældsforpligtelser 60.982' 63.845'
  Passiver I alt 148.831' 140.186'
  Likviditetsgrad
  18%
  (2015: 13%)
  Afkastningsgrad
  7%
  (2015: 5%)
  Soliditetsgrad
  59%
  (2015: 54%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 119.335' 113.714'
  Andre driftsindtægter 2.611' 1.787'
  Andre eksterne omkostninger -28.250' -25.741'
  Bruttofortjeneste 60.466' 56.708'
  Personaleomkostninger -53.333' -52.960'
  Af- og nedskrivninger -326' -352'
  Andre driftsomkostninger -50' -25'
  Driftsresultat 6.757' 3.371'
  Andre finansielle indtægter 327' 53'
  Andre finansielle omkostninger -151' 1'
  Resultat før skat 11.869' 8.888'
  Skat af årets resultat -2.834' -2.212'
  Årets resultat I alt 9.035' 6.676'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 585' 766'
  Materielle anlægsaktiver 714' 981'
  Andre tilgodehavender 1.468' 1.464'
  Finansielle anlægsaktiver 131.149' 107.111'
  Anlægsaktiver 131.863' 108.092'
  Fremstillede varer og handelsvarer 175' 99'
  Varebeholdninger 175' 99'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.422' 4.101'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 39'
  Udskudt skat 35' 61'
  Andre tilgodehavender 1.879' 1.104'
  Periodeafgrænsningsposter 1.496' 1.557'
  Tilgodehavender 6.952' 6.862'
  Likvide beholdninger 1.196' 14.086'
  Omsætningsaktiver 8.323' 21.047'
  Aktiver I alt 140.186' 129.139'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 9.055' 9.055'
  Overført overskud eller underskud 67.286' 58.223'
  Egenkapital 76.341' 67.307'
  Kortfristet gæld til banker 648' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 38.915' 37.245'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.134' 9.256'
  Selskabsskat 916' 1.817'
  Anden gæld 14.232' 13.514'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 63.845' 61.832'
  Gældsforpligtelser 63.845' 61.832'
  Passiver I alt 140.186' 129.139'
  Likviditetsgrad
  13%
  (2014: 34%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2014: 3%)
  Soliditetsgrad
  54%
  (2014: 52%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 113.714'
  Andre driftsindtægter 1.787'
  Andre eksterne omkostninger -25.741'
  Bruttofortjeneste 56.708'
  Personaleomkostninger -52.960'
  Af- og nedskrivninger -352'
  Andre driftsomkostninger -25'
  Driftsresultat 3.371'
  Andre finansielle indtægter 53'
  Andre finansielle omkostninger 1'
  Resultat før skat 8.888'
  Skat af årets resultat -2.212'
  Årets resultat I alt 6.676'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 766'
  Materielle anlægsaktiver 981'
  Andre tilgodehavender 1.464'
  Finansielle anlægsaktiver 107.111'
  Anlægsaktiver 108.092'
  Fremstillede varer og handelsvarer 99'
  Varebeholdninger 99'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.101'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 39'
  Udskudt skat 61'
  Andre tilgodehavender 1.104'
  Periodeafgrænsningsposter 1.557'
  Tilgodehavender 6.862'
  Likvide beholdninger 14.086'
  Omsætningsaktiver 21.047'
  Aktiver I alt 129.139'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 9.055'
  Overført overskud eller underskud 58.223'
  Egenkapital 67.307'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 37.245'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.256'
  Selskabsskat 1.817'
  Anden gæld 13.514'
  Periodeafgrænsningsposter 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 61.832'
  Gældsforpligtelser 61.832'
  Passiver I alt 129.139'
  Likviditetsgrad
  34%
  Afkastningsgrad
  3%
  Soliditetsgrad
  52%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.