OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 59.902' 57.489'
  Andre eksterne omkostninger -9.699' -10.944'
  Bruttofortjeneste 50.202' 46.546'
  Personaleomkostninger -5.728' -5.448'
  Af- og nedskrivninger -15.044' -15.187'
  Driftsresultat 29.431' 25.911'
  Andre finansielle indtægter 141' 1.590'
  Andre finansielle omkostninger -13.342' -15.791'
  Resultat før skat 16.230' 11.710'
  Skat af årets resultat -3.530' -3.103'
  Årets resultat I alt 12.701' 8.607'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 206.211' 220.390'
  Andre anlæg og driftsmidler 48.130' 51.619'
  Materielle anlægsaktiver 547.392' 578.616'
  Anlægsaktiver 547.392' 578.616'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.255' 759'
  Andre tilgodehavender 204' 181'
  Periodeafgrænsningsposter 256' 2.040'
  Tilgodehavender 1.715' 2.980'
  Likvide beholdninger 75.919' 66.337'
  Omsætningsaktiver 77.634' 69.317'
  Aktiver I alt 625.027' 647.933'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 100.000' 100.000'
  Overført overskud eller underskud 38.463' 25.763'
  Egenkapital 138.463' 125.763'
  Hensættelse til udskudt skat - 9.324'
  Anden langfristet gæld 336.464' 355.780'
  Langfristede gældsforpligtelser 445.818' 470.887'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 24.932' 35.242'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 306' 3.967'
  Selskabsskat 12.854' -
  Anden gæld 2.604' 2.730'
  Periodeafgrænsningsposter 48' 20'
  Kortfristet gældsforpligtelser 40.745' 51.283'
  Gældsforpligtelser 486.564' 522.170'
  Passiver I alt 625.027' 647.933'
  Likviditetsgrad
  191%
  (2020: 135%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2020: 4%)
  Soliditetsgrad
  22%
  (2020: 19%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 57.489' 55.237'
  Andre eksterne omkostninger -10.944' -9.107'
  Bruttofortjeneste 46.546' 46.130'
  Personaleomkostninger -5.448' -5.463'
  Af- og nedskrivninger -15.187' -15.081'
  Driftsresultat 25.911' 25.586'
  Andre finansielle indtægter 1.590' 0'
  Andre finansielle omkostninger -15.791' -16.219'
  Resultat før skat 11.710' 9.367'
  Skat af årets resultat -3.103' -1.734'
  Årets resultat I alt 8.607' 7.632'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 220.390' 227.216'
  Andre anlæg og driftsmidler 51.619' 366.467'
  Materielle anlægsaktiver 578.616' 593.683'
  Anlægsaktiver 578.616' 593.683'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 759' 1.048'
  Andre tilgodehavender 181' 31'
  Periodeafgrænsningsposter 2.040' 1.981'
  Tilgodehavender 2.980' 3.061'
  Likvide beholdninger 66.337' 56.586'
  Omsætningsaktiver 69.317' 59.647'
  Aktiver I alt 647.933' 653.330'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 100.000' 100.000'
  Overført overskud eller underskud 25.763' 17.156'
  Egenkapital 125.763' 117.156'
  Hensættelse til udskudt skat 9.324' -
  Anden langfristet gæld 355.780' 375.968'
  Langfristede gældsforpligtelser 470.887' 503.825'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 35.242' 18.155'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.967' 3.968'
  Selskabsskat - 6.221'
  Anden gæld 2.730' 3.970'
  Periodeafgrænsningsposter 20' 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 51.283' 32.350'
  Gældsforpligtelser 522.170' 536.175'
  Passiver I alt 647.933' 653.330'
  Likviditetsgrad
  135%
  (2019: 184%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2019: 4%)
  Soliditetsgrad
  19%
  (2019: 18%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 55.237'
  Andre eksterne omkostninger -9.107'
  Bruttofortjeneste 46.130'
  Personaleomkostninger -5.463'
  Af- og nedskrivninger -15.081'
  Driftsresultat 25.586'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -16.219'
  Resultat før skat 9.367'
  Skat af årets resultat -1.734'
  Årets resultat I alt 7.632'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 227.216'
  Andre anlæg og driftsmidler 366.467'
  Materielle anlægsaktiver 593.683'
  Anlægsaktiver 593.683'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.048'
  Andre tilgodehavender 31'
  Periodeafgrænsningsposter 1.981'
  Tilgodehavender 3.061'
  Likvide beholdninger 56.586'
  Omsætningsaktiver 59.647'
  Aktiver I alt 653.330'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 100.000'
  Overført overskud eller underskud 17.156'
  Egenkapital 117.156'
  Anden langfristet gæld 375.968'
  Langfristede gældsforpligtelser 503.825'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 18.155'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.968'
  Selskabsskat 6.221'
  Anden gæld 3.970'
  Periodeafgrænsningsposter 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 32.350'
  Gældsforpligtelser 536.175'
  Passiver I alt 653.330'
  Likviditetsgrad
  184%
  Afkastningsgrad
  4%
  Soliditetsgrad
  18%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.