OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 153.595' 138.085'
  Andre driftsindtægter 2.485' 142'
  Andre eksterne omkostninger -18.279' -16.573'
  Bruttofortjeneste 80.085' 68.775'
  Personaleomkostninger -55.871' -50.626'
  Af- og nedskrivninger -7.034' -6.467'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 17.181' -
  Andre finansielle indtægter 156' 299'
  Andre finansielle omkostninger -937' -1.558'
  Resultat før skat 16.400' 10.423'
  Skat af årets resultat -3.875' -2.569'
  Årets resultat I alt 12.524' 7.853'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 5.914' 7.135'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.919' 15'
  Immaterielle anlægsaktiver 7.833' 8.869'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.196' 4.640'
  Materielle anlægsaktiver 24.970' 28.064'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.366' 1.333'
  Finansielle anlægsaktiver 1.366' 1.333'
  Anlægsaktiver 34.170' 38.266'
  Råvarer og hjælpematerialer 28.944' 26.610'
  Fremstillede varer og handelsvarer 12.733' 13.593'
  Varebeholdninger 45.854' 42.716'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.941' 20.635'
  Andre tilgodehavender 886' 396'
  Periodeafgrænsningsposter 578' 414'
  Tilgodehavender 24.405' 21.445'
  Likvide beholdninger 442' 442'
  Omsætningsaktiver 70.714' 64.603'
  Aktiver I alt 104.884' 102.870'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Overført overskud eller underskud 19.277' 16.752'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000' 6.200'
  Egenkapital 35.777' 29.452'
  Hensættelse til udskudt skat 1.735' 1.735'
  Hensatte forpligtelser 2.204' 1.735'
  Langfristet gæld til banker 2.050' 4.075'
  Anden langfristet gæld 0' 2.336'
  Langfristede gældsforpligtelser 10.769' 16.786'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 4.670' 6.701'
  Kortfristet gæld til banker 12.444' 10.040'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 266' 225'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.468' 7.251'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 16.354' 16.057'
  Selskabsskat 3.406' 2.471'
  Anden gæld 9.525' 12.150'
  Kortfristet gældsforpligtelser 56.133' 54.896'
  Gældsforpligtelser 66.903' 71.682'
  Passiver I alt 104.884' 102.870'
  Likviditetsgrad
  126%
  (2020: 118%)
  Afkastningsgrad
  16%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  34%
  (2020: 29%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 138.085' 149.637'
  Andre driftsindtægter 142' 0'
  Andre eksterne omkostninger -16.573' -19.216'
  Bruttofortjeneste 68.775' 74.733'
  Personaleomkostninger -50.626' -54.415'
  Af- og nedskrivninger -6.467' -6.304'
  Andre driftsomkostninger 0' -39'
  Driftsresultat - 13.974'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 299' 560'
  Andre finansielle omkostninger -1.558' -1.245'
  Resultat før skat 10.423' 13.289'
  Skat af årets resultat -2.569' -3.200'
  Årets resultat I alt 7.853' 10.089'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 7.135' 8.358'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 15' 189'
  Immaterielle anlægsaktiver 8.869' 8.547'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.640' 5.254'
  Materielle anlægsaktiver 28.064' 27.797'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.333' 1.301'
  Finansielle anlægsaktiver 1.333' 1.301'
  Anlægsaktiver 38.266' 37.646'
  Råvarer og hjælpematerialer 26.610' 26.752'
  Fremstillede varer og handelsvarer 13.593' 13.624'
  Varebeholdninger 42.716' 41.787'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.635' 24.065'
  Andre tilgodehavender 396' 814'
  Periodeafgrænsningsposter 414' 519'
  Tilgodehavender 21.445' 25.397'
  Likvide beholdninger 442' 22'
  Omsætningsaktiver 64.603' 67.206'
  Aktiver I alt 102.870' 104.852'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 0'
  Overført overskud eller underskud 16.752' 15.099'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 6.200' 8.000'
  Egenkapital 29.452' 29.599'
  Hensættelse til udskudt skat 1.735' 1.637'
  Hensatte forpligtelser 1.735' 1.637'
  Langfristet gæld til banker 4.075' 6.575'
  Anden langfristet gæld 2.336' 1.268'
  Langfristede gældsforpligtelser 16.786' 18.525'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.701' 6.853'
  Kortfristet gæld til banker 10.040' 17.048'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 225' 240'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.251' 8.858'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 16.057' 9.062'
  Selskabsskat 2.471' 3.196'
  Anden gæld 12.150' 9.835'
  Kortfristet gældsforpligtelser 54.896' 55.092'
  Gældsforpligtelser 71.682' 73.617'
  Passiver I alt 102.870' 104.852'
  Likviditetsgrad
  118%
  (2019: 122%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 13%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2019: 28%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 149.637' 129.683'
  Andre driftsindtægter 0' 1.458'
  Andre eksterne omkostninger -19.216' -18.464'
  Bruttofortjeneste 74.733' 64.492'
  Personaleomkostninger -54.415' -47.159'
  Af- og nedskrivninger -6.304' -3.824'
  Andre driftsomkostninger -39' -
  Driftsresultat 13.974' 13.510'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 224'
  Andre finansielle indtægter 560' 423'
  Andre finansielle omkostninger -1.245' -906'
  Resultat før skat 13.289' 13.251'
  Skat af årets resultat -3.200' -3.026'
  Årets resultat I alt 10.089' 10.225'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 8.358' 1.896'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 189' 371'
  Immaterielle anlægsaktiver 8.547' 2.266'
  Andre anlæg og driftsmidler 5.254' 5.209'
  Materielle anlægsaktiver 27.797' 20.423'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 14.224'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.301' 1.207'
  Finansielle anlægsaktiver 1.301' 15.431'
  Anlægsaktiver 37.646' 38.120'
  Råvarer og hjælpematerialer 26.752' 22.964'
  Fremstillede varer og handelsvarer 13.624' 12.482'
  Varebeholdninger 41.787' 38.204'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.065' 22.394'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 814' 994'
  Periodeafgrænsningsposter 519' 738'
  Tilgodehavender 25.397' 24.126'
  Likvide beholdninger 22' 7'
  Omsætningsaktiver 67.206' 62.338'
  Aktiver I alt 104.852' 100.458'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0' 224'
  Overført overskud eller underskud 15.099' 12.786'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.000' 10.000'
  Egenkapital 29.599' 29.510'
  Hensættelse til udskudt skat 1.637' 1.156'
  Hensatte forpligtelser 1.637' 1.156'
  Langfristet gæld til banker 6.575' 8.600'
  Anden langfristet gæld 1.268' -
  Langfristede gældsforpligtelser 18.525' 18.123'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.853' 7.308'
  Kortfristet gæld til banker 17.048' 13.213'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 240' 197'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.858' 10.083'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 9.062' 7.007'
  Selskabsskat 3.196' 2.546'
  Anden gæld 9.835' 11.314'
  Kortfristet gældsforpligtelser 55.092' 51.668'
  Gældsforpligtelser 73.617' 69.791'
  Passiver I alt 104.852' 100.458'
  Likviditetsgrad
  122%
  (2018: 121%)
  Afkastningsgrad
  13%
  (2018: 13%)
  Soliditetsgrad
  28%
  (2018: 29%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 129.683' 116.338'
  Andre driftsindtægter 1.458' 866'
  Andre eksterne omkostninger -18.464' -16.472'
  Bruttofortjeneste 64.492' 58.425'
  Personaleomkostninger -47.159' -41.729'
  Af- og nedskrivninger -3.824' -4.921'
  Driftsresultat 13.510' 11.775'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 224' -
  Andre finansielle indtægter 423' 447'
  Andre finansielle omkostninger -906' -990'
  Resultat før skat 13.251' 11.233'
  Skat af årets resultat -3.026' -2.560'
  Årets resultat I alt 10.225' 8.673'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 1.896' 2.265'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 371' 64'
  Immaterielle anlægsaktiver 2.266' 2.329'
  Andre anlæg og driftsmidler 5.209' 4.855'
  Materielle anlægsaktiver 20.423' 19.177'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 14.224' -
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.207' 1.178'
  Finansielle anlægsaktiver 15.431' 1.178'
  Anlægsaktiver 38.120' 22.684'
  Råvarer og hjælpematerialer 22.964' 19.786'
  Fremstillede varer og handelsvarer 12.482' 7.763'
  Varebeholdninger 38.204' 29.475'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.394' 23.002'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 1.702'
  Andre tilgodehavender 994' 281'
  Periodeafgrænsningsposter 738' 516'
  Tilgodehavender 24.126' 25.500'
  Likvide beholdninger 7' 972'
  Omsætningsaktiver 62.338' 55.948'
  Aktiver I alt 100.458' 78.631'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 224' -
  Overført overskud eller underskud 12.786' 12.786'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000' 8.600'
  Egenkapital 29.510' 27.886'
  Hensættelse til udskudt skat 1.156' 676'
  Hensatte forpligtelser 1.156' 676'
  Langfristet gæld til banker 8.600' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 18.123' 7.818'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7.308' 6.585'
  Kortfristet gæld til banker 13.213' 16.359'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 197' 741'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.083' 8.382'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 7.007' -
  Selskabsskat 2.546' 2.538'
  Anden gæld 11.314' 7.648'
  Kortfristet gældsforpligtelser 51.668' 42.252'
  Gældsforpligtelser 69.791' 50.070'
  Passiver I alt 100.458' 78.631'
  Likviditetsgrad
  121%
  (2017: 132%)
  Afkastningsgrad
  13%
  (2017: 15%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2017: 35%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 116.338' 112.945'
  Andre driftsindtægter 866' 87'
  Andre eksterne omkostninger -16.472' -16.871'
  Bruttofortjeneste 58.425' 53.525'
  Personaleomkostninger -41.729' -40.822'
  Af- og nedskrivninger -4.921' -4.719'
  Driftsresultat 11.775' 7.984'
  Andre finansielle indtægter 447' 522'
  Andre finansielle omkostninger -990' -997'
  Resultat før skat 11.233' 7.509'
  Skat af årets resultat -2.560' -1.738'
  Årets resultat I alt 8.673' 5.770'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 2.265' 2.135'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 64' 242'
  Immaterielle anlægsaktiver 2.329' 2.377'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.855' 4.831'
  Materielle anlægsaktiver 19.177' 21.068'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.178' 1.149'
  Finansielle anlægsaktiver 1.178' 1.149'
  Anlægsaktiver 22.684' 24.595'
  Råvarer og hjælpematerialer 19.786' 18.739'
  Fremstillede varer og handelsvarer 7.763' 7.362'
  Varebeholdninger 29.475' 27.711'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.002' 21.211'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.702' -
  Andre tilgodehavender 281' 405'
  Periodeafgrænsningsposter 516' 364'
  Tilgodehavender 25.500' 21.980'
  Likvide beholdninger 972' 448'
  Omsætningsaktiver 55.948' 50.139'
  Aktiver I alt 78.631' 74.733'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Overført overskud eller underskud 12.786' 12.712'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.600' 5.700'
  Egenkapital 27.886' 24.912'
  Hensættelse til udskudt skat 676' 654'
  Hensatte forpligtelser 676' 654'
  Langfristet gæld til banker 0' 19.185'
  Langfristede gældsforpligtelser 7.818' 30.143'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.585' 3.851'
  Kortfristet gæld til banker 16.359' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 741' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.382' 6.186'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 1.920'
  Selskabsskat 2.538' -
  Anden gæld 7.648' 7.067'
  Kortfristet gældsforpligtelser 42.252' 19.024'
  Gældsforpligtelser 50.070' 49.167'
  Passiver I alt 78.631' 74.733'
  Likviditetsgrad
  132%
  (2016: 264%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2016: 11%)
  Soliditetsgrad
  35%
  (2016: 33%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 112.945' 118.231'
  Andre driftsindtægter 87' 155'
  Andre eksterne omkostninger -16.871' -16.860'
  Bruttofortjeneste 53.525' 57.425'
  Personaleomkostninger -40.822' -42.414'
  Af- og nedskrivninger -4.719' -4.371'
  Andre driftsomkostninger - 0'
  Driftsresultat 7.984' 10.640'
  Andre finansielle indtægter 522' 122'
  Andre finansielle omkostninger -997' -1.076'
  Resultat før skat 7.509' 9.685'
  Skat af årets resultat -1.738' -2.368'
  Årets resultat I alt 5.770' 7.317'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 2.135' 2.029'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 242' 498'
  Immaterielle anlægsaktiver 2.377' 2.527'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.831' 4.827'
  Materielle anlægsaktiver 21.068' 19.808'
  Andre tilgodehavender - 1.121'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.149' -
  Finansielle anlægsaktiver 1.149' 1.121'
  Anlægsaktiver 24.595' 23.456'
  Råvarer og hjælpematerialer 18.739' 18.734'
  Fremstillede varer og handelsvarer 7.362' 7.494'
  Varebeholdninger 27.711' 27.850'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.211' 19.593'
  Andre tilgodehavender 405' 264'
  Periodeafgrænsningsposter 364' 481'
  Tilgodehavender 21.980' 20.338'
  Likvide beholdninger 448' 289'
  Omsætningsaktiver 50.139' 48.407'
  Aktiver I alt 74.733' 71.862'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Overført overskud eller underskud 12.712' 12.642'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.700' 7.300'
  Egenkapital 24.912' 26.442'
  Hensættelse til udskudt skat 654' 836'
  Hensatte forpligtelser 654' 836'
  Langfristet gæld til banker 19.185' -
  Langfristede gældsforpligtelser 30.143' 21.701'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.851' 9.147'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.186' 5.247'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1.920' 508'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 7.067' 7.982'
  Kortfristet gældsforpligtelser 19.024' 22.884'
  Gældsforpligtelser 49.167' 44.585'
  Passiver I alt 74.733' 71.862'
  Likviditetsgrad
  264%
  (2015: 212%)
  Afkastningsgrad
  11%
  (2015: 15%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2015: 37%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 118.231' 112.812'
  Andre driftsindtægter 155' 83'
  Andre eksterne omkostninger -16.860' -17.106'
  Bruttofortjeneste 57.425' 54.213'
  Personaleomkostninger -42.414' -42.166'
  Af- og nedskrivninger -4.371' -3.897'
  Andre driftsomkostninger 0' -
  Driftsresultat 10.640' 8.150'
  Andre finansielle indtægter 122' 139'
  Andre finansielle omkostninger -1.076' -1.197'
  Resultat før skat 9.685' 7.092'
  Skat af årets resultat -2.368' -1.613'
  Årets resultat I alt 7.317' 5.479'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 2.029' 1.976'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 498' 525'
  Immaterielle anlægsaktiver 2.527' 2.501'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.827' 4.755'
  Materielle anlægsaktiver 19.808' 19.974'
  Andre tilgodehavender 1.121' 1.094'
  Finansielle anlægsaktiver 1.121' 1.094'
  Anlægsaktiver 23.456' 23.568'
  Råvarer og hjælpematerialer 18.734' 20.274'
  Fremstillede varer og handelsvarer 7.494' 7.294'
  Varebeholdninger 27.850' 28.372'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.593' 17.845'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 264' 491'
  Periodeafgrænsningsposter 481' 528'
  Tilgodehavender 20.338' 21.062'
  Likvide beholdninger 289' 379'
  Omsætningsaktiver 48.407' 49.722'
  Aktiver I alt 71.862' 73.291'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 6.500' 6.500'
  Overført overskud eller underskud 12.642' 12.625'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 7.300' 5.400'
  Egenkapital 26.442' 24.525'
  Hensættelse til udskudt skat 836' 976'
  Hensatte forpligtelser 836' 976'
  Langfristede gældsforpligtelser 21.701' 24.272'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9.147' 9.158'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.247' 6.037'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 508' -
  Selskabsskat 0' 1.574'
  Anden gæld 7.982' 6.749'
  Kortfristet gældsforpligtelser 22.884' 23.518'
  Gældsforpligtelser 44.585' 47.790'
  Passiver I alt 71.862' 73.291'
  Likviditetsgrad
  212%
  (2014: 211%)
  Afkastningsgrad
  15%
  (2014: 11%)
  Soliditetsgrad
  37%
  (2014: 33%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 112.812'
  Andre driftsindtægter 83'
  Andre eksterne omkostninger -17.106'
  Bruttofortjeneste 54.213'
  Personaleomkostninger -42.166'
  Af- og nedskrivninger -3.897'
  Driftsresultat 8.150'
  Andre finansielle indtægter 139'
  Andre finansielle omkostninger -1.197'
  Resultat før skat 7.092'
  Skat af årets resultat -1.613'
  Årets resultat I alt 5.479'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Goodwill 1.976'
  Øvrige immaterielle anlægsaktiver 525'
  Immaterielle anlægsaktiver 2.501'
  Andre anlæg og driftsmidler 4.755'
  Materielle anlægsaktiver 19.974'
  Andre tilgodehavender 1.094'
  Finansielle anlægsaktiver 1.094'
  Anlægsaktiver 23.568'
  Råvarer og hjælpematerialer 20.274'
  Fremstillede varer og handelsvarer 7.294'
  Varebeholdninger 28.372'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.845'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 491'
  Periodeafgrænsningsposter 528'
  Tilgodehavender 21.062'
  Likvide beholdninger 379'
  Omsætningsaktiver 49.722'
  Aktiver I alt 73.291'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 6.500'
  Overført overskud eller underskud 12.625'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.400'
  Egenkapital 24.525'
  Hensættelse til udskudt skat 976'
  Hensatte forpligtelser 976'
  Langfristede gældsforpligtelser 24.272'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9.158'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.037'
  Selskabsskat 1.574'
  Anden gæld 6.749'
  Kortfristet gældsforpligtelser 23.518'
  Gældsforpligtelser 47.790'
  Passiver I alt 73.291'
  Likviditetsgrad
  211%
  Afkastningsgrad
  11%
  Soliditetsgrad
  33%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.