Overvejelser inden du stifter et selskab

Kategori: Lovgivning

Forudsætningen for oprettelsen af en hvilken som helst virksomhed, er at du har fået en god idé eller på anden måde har en forretningsmodel. Når dette er på plads, skal du overveje i hvilken virksomhedsform din virksomhed skal drives i. Det kan være som privatvirksomhed, enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (hvis I er mere end en ejer), eller som kapitalselskab.

Valget mellem ApS og IVS

Den 1. januar 2014 så en ny kapitalselskabsform, iværksætterselskabet, dagens lys. Tanken bag var at gøre det nemmere for iværksættere at drive deres virksomhed i selskabsform, hvor de modsat i en enkeltmandsvirksomhed kun har begrænset hæftelse. Kapitalkravet ved stiftelsen af et IVS er på blot kr. 1,00. Det lave krav til stiftelseskapitalens størrelse er søgt modsvaret med to begrænsninger; 1) Selskabet er forpligtet til at lægge minimum 25 % af et evt. genereret overskud til side til en fremtidige omregistrering af selskabet til et ApS eller et A/S, og 2) Kapitalejerne er afskåret fra at modtage udbytte-udbetaling førend selskabets egenkapital overstiger kr. 50.000,00. Omregistreringen af selskabet til et ApS eller A/S er en ret og ikke en pligt, hvorfor der ikke er noget til hinder for at virksomheden drives som et IVS i hele dens levetid.

Valget mellem et IVS eller et ApS beror derfor rent selskabsretligt blot på ovenstående ulemper/fordele, dog kan valget af et IVS give nogle andre ikke juridiske udfordringer alt efter hvilken type virksomhed og branche du skal agere indenfor. Brancher hvor det er almindelig kutyme at indrømme forretningspartnere en kredit på f.eks. 30 dage kan nære modvilje mod at handle med et IVS, eftersom de ingen sikkerhed har for et evt. krav i selskabets kapital. Desuden kan der være problemer med oprettelsen af en erhvervskonto, og der stilles ofte krav om personlig hæftelse ved optagelse af lån i banken.

Holdingselskab

Ved oprettelsen af et driftsselskab kan det ligeledes være relevant at få oprettet et holdingselskab. Et holdingselskab er et kapitalselskab, det være sig IVS, ApS eller A/S, hvor dets eneste formål er at besidde ejerskab i andre kapitalselskaber. Fordelen ved et holdingselskab er, at det giver mulighed for at flytte midler fra et nedenstående driftsselskab op til holdingselskabet skattefrit dersom holdingselskabets ejerskab i driftsselskabet overstiger 10 %. Allokeringen af midlerne til holdingselskabet, vil bevirke at midlerne er beskyttet såfremt det nedenstående driftsselskab skulle gå konkurs. Midlerne stående hos holdingselskabet kan herefter bruges efter kapitalejerens ønske, f.eks. geninvestering ned i driftsselskabet, udbetaling af udbytte til ejeren eller investering i en ny virksomhed.

Selvom oprettelsen af et holdingselskab godt kan finde sted efter driftsselskabet er blevet oprettet, er det økonomisk set langt billigere at gøre dette inden driftsselskabet bliver oprettet.

Oprettelse af erhvervskonto

Inden du får opretter dit selskab, vil det være en rigtig god ide at tage kontakt til en bank, og forhøre dig om mulighederne for oprettelsen af en erhvervskonto til dit fremtidige selskab. Det er desværre ikke altid givet at oprettelsen af en konto går helt smertefrit, hvis overhovedet muligt. Løber du panden imod muren hos din private bank, kan du med fordel tage kontakt til en af de mindre sparekasser.

Sikkerhedsstillelse ved pligtmæssige registreringer

Ledelsen af et driftsselskab har pligt til at lade selskabet registrere for moms, såfremt selskabets årlige omsætning forventes at overstige kr. 50.000,00, og selskabet driver virksomhed inden for en momspligtig branche, samt foretage en arbejdsgiver-registrering, hvis selskabet påtænker at udbetale løn, herunder ligeledes til selskabets ledelse. Såfremt SKAT har et udestående hos en stifter eller et medlem af selskabets ledelse, eller af andre årsager måtte vurdere at der er en risiko for at selskabet ikke vil/kan betale fremtidige krav, er der en risiko for at SKAT vil pålægge selskabet at stille sikkerhed for et fremtidigt krav, inden momsregistreringen eller andre pligtmæssige registreringer kan godkendes efter reglerne i opkrævningslovens § 11. Det er derfor en god ide at tage kontakt til SKAT, såfremt man har et udestående med SKAT, eksempelvis fra et tidligere engagement i en anden virksomhed inden selskabet oprettes og få afklaret om SKAT vil kræve en sikkerhedsstillelse, og hvorvidt du har mulighed for at efterkomme dette krav.