Finansiering

Kategori: Lovgivning

Etablerings- og iværksætterordning

En, måske, lidt overset mulighed til finansieringen af de omkostningerne der medfølger ved etableringen af en virksomhed, er anvendelsen af etablerings- og iværksætterordningen. Kort fortalt giver de to ordninger lønmodtageren et skattemæssigt fradrag ved opsparingen af midler på en særlig lukket konto til den dag, man etablere sin virksomhed. Midlerne indestående på kontoen kan herefter anvendes til dækning af driftsomkostninger, og eller køb af aktier/anparter.

Ordningerne er forbeholdt fysiske personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Det er yderligere en betingelse, at den skattepligtige i indkomståret enten har oppebåret lønindtægt, eller som indtil 5 år efter etableringen af den selvstændige erhvervsvirksomhed, oppebærer lønindtægt eller overskud fra den selvstændige virksomhed.

Etableringsordningen

Etableringsordningen er rettet mod dig der ikke betaler topskat. Ordningen giver dig et ligningsmæssigt fradrag på ca. 29,7 % (2016 niveau).  Ordningen giver dig et skattefradrag for en del af de udgifter eller investeringer, som du bruger pengene på. Størrelsen på skattefradraget afhænger af i hvilket år du har indbetalt midlerne på etableringskontoen.

Iværksætterordningen

Iværksætterordningen er rettet mod dig der betaler topskat. Ved indskud på en iværksætterkonto modtager du i stedet for et ligningsmæssigt fradrag et direkte fradrag i din personlige indkomst (efter AM-bidrag). Det er ikke muligt at få fradrag for de udgifter eller investeringer, som du bruger pengene på.

Fælles krav til etablerings- og iværksætterordningen

Midlerne indestående på enden en etablerings- eller iværksætterkonto, skal anvendes til etableringen af en ny virksomhed eller indskud i et eksisterende selskab. For at frigive midlerne skal investeringen som minimum udgøre kr. 85.600,00 (2017 niveau). Den oprettede virksomhed skal desuden have et sådant omfang, at det vil kræve en ”ikke uvæsentlig” arbejdsindsats fra iværksætteren eller dennes ægtefælle – SKAT angiver som udgangspunkt, at en ”ikke uvæsentlig” arbejdsindsats er mindst 12 timer om ugen (50 timer om måneden).

Midlerne kan bruges til køb af afskrivningsberettigede aktiver, betaling af lønudgifter, husleje og andre driftsomkostninger, der er fradragsberettiget, betaling af udgifter til forsøg og forskning mv., samt køb af aktier og anparter ifm. etablering af virksomheden i selskabsform.

Udbetalingen af midlerne skal ske ved anvendelse blanketten ”Anmeldelse om anskaffelse af aktier i forbindelse med hævning på etableringskonto (blanket 02.007)”.

Udfordringer ved etablerings- og iværksætterordningen

Ved anvendelse af midlerne til etableringen af et kapitalselskab, kan du oplevere udfordringer ifm. frigivelsen af midlerne til stiftelsen af selskabet, eftersom ovenfor nævnte blanket forudsætter, at kapitalselskabet er oprettet og har modtaget et CVR-nummer. Du bør derfor tage kontakt til dit pengeinstitut, og få afklaret deres procedure ved frigivelsen af midlerne.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at du kan opleve udfordringer ved anvendelsen af midlerne til oprettelsen af et holdingselskab, da et holdingselskab i sagens natur er et passivt selskab, hvorfor virksomheden ikke kræver en arbejdsindsats af ”ikke uvæsentlig” omfang.

 

Du kan læse mere om etablerings- og iværksætterordningen på SKAT hjemmeside, via følgende link: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234855

 

Crowdfunding

Crowdfunding er over de seneste år blevet det nye buzzword, indenfor iværksætteri. Crowdfunding giver mulighed for at finansiere etableringen af ens virksomhed ved enden donationer, lån, modydelser eller aktiebaseret investering. Brugen af enden den ene eller den anden metode, vil påvirke den beskatningen din virksomhed skal svare for deres finansiering.

Donationsbaseret crowdfunding

Ved donationsbaseret crowdfunding vil samtlige modtaget donationer være at regne for en gave, hvorfor du som udgangspunkt skal betale skat af det indsamlede beløb. Er der tale om modtaget donationer fra nærtstående familiemedlemmer, vil der skulle betales gaveafgift af beløbet, alt afhængig af hvilket familiemedlem du har modtaget donationen fra.

Bidragsyderen opnår ikke noget fradrag ved donationen.

Rewardbaseret crowdfunding

Ideen bag rewardbaseret crowdfunding er at bidragsyderne til gengæld for deres bidrag modtager en ydelse eller et produkt, når virksomheden er etableret og klar til at lancere deres produkt eller ydelse. Dersom værdien af bidraget og ydelsen/produktet modsvarer hinanden, vil virksomheden kun skulle betale almindelig salgsskat og evt. moms af indtægten. Er værdien af bidraget væsentlige større end den modsvarende produkt/ydelse, vil det overskydende bidrag muligvis være at regne som en ren donation, hvoraf der skal betales skat af det overskydende beløb. Hvis værdien af produktet/ydelsen overstiger det ydet bidrag, vil virksomheden kunne trække sit underskud fra i dets indkomst.

Bidragsyderen opnår ikke noget fradrag ved bidraget.

Af rewardbaserede crowdfunding hjemmeside kan nævnes:

 

Lånebaseret crowdfunding

Ved lånebaseret crowdfunding stiller bidragsyder et beløb til rådighed for låntager mod betalingen af en rente, forholdet mellem låntager og långiver er herefter at regne for et almindeligt låneforhold. Låntager har ved indfrielsen af lånet mulighed for et fradrag af de oparbejdede renter tilgået lånet, långiver vil derimod blive beskattet af dennes renteindtægt ved ydelsen af lånet.

Af lånebaseret crowdfunding hjemmeside kan nævnes:

 

Aktiebaseret crowdfunding

Ved aktiebaseret crowdfunding modsvares bidragsyderens bidrag med an aktiepost i modtager selskabet. Herefter vil bidragsyderen blive en del af selskabets ejerkreds.

Bidraget vil være at regne for et almindeligt kapitalindskud, hvoraf selskabet ikke skal svare skat. Kapitalen ejeren vil desuden ikke modtaget nogen form for fradrag ved investeringen.

Du kan læse mere om crowdfunding på SKAT hjemmeside, via følgende link: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234858